Statenvragen Lichthinder door Ledschermen langs A59 bij Geffen

Geacht college,

Afgelopen mei viel op de website van het BD te lezen dat het college in Oss van plan was om medewerking te verlenen aan het realiseren van twee gigantische ledschermen op 40 meter hoogte langs de A59 bij Oss, dit tegen het advies van de eigen ambtenaren in.[1] Inmiddels is het duidelijk dat de gemeente op 22 juni de Omgevingsvergunning heeft verleend voor de plaatsing van de 40 meter hoge ledschermen.[2]

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het voornemen van de gemeente Oss om Brier59 toe te staan twee ledschermen langs de A59 te plaatsen?

2. Is het college het met de PVV en met de ambtenaren in Oss eens dat deze ledschermen van 4 bij 4 meter op 40 meter hoogte grote nadelige effecten hebben op zowel omwonenden in de wijdere omgeving (en mogelijk ook op de nabijgelegen Sterrenwacht Halley) als op landschap, flora en fauna? Zo nee, waarom niet?

3. Bij de behandeling van de Begroting 2022 is motie M147A-2021: Mag het licht uit? door de Staten aangenomen.[3] In deze motie werd het college verzocht te onderzoeken hoe de provincie lichthinder kan tegengaan. Dit heeft geresulteerd in een memo vanuit het college, vergezeld door een rapportage[4] over lichthinder en lichtvervuiling in Brabant en uiteindelijk is beleid over het bestrijden van lichthinder opgenomen in het beleidskader milieu[5].

a. Is het college het met de PVV eens dat de aangenomen motie M147A-2021 de provincie ertoe noopt om te ageren tegen het plaatsen van de genoemde ledschermen langs de A59 bij Geffen? Zo nee, waarom niet?

b. Ziet het college vanuit de rapportage over lichthinder en lichtvervuiling en/of in het beleidskader milieu aanknopingspunten of instrumenten om middels provinciaal beleid de plaatsing van de genoemde ledschermen tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college, gezien het bovenstaande, bereid om bij de gemeente Oss bezwaar aan te tekenen tegen de komst van de ledschermen en omwille van ruimtelijke als ook ecologische redenen de gemeente te verzoeken om af te zien van het verlenen van de benodigde vergunningen? Zo nee, waarom niet?

Alexander van Hattem

[1] https://www.bd.nl/oss/ledschermen-op-40-meter-hoge-mast-langs-a59-bij-geffen-ondanks-negatief-advies-moet-kunnen-op-deze-plek~a469860e/ 

[2] https://www.eerlijkoverheeschwest.nl/index.php/160/geffense-barriere 

[3] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/3ac36a4d-4b6c-4b64-8ec2-aaf9f8d98178 

[4] https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/0d55df3c-ce3b-42f6-9e06-3d73d587c247?documentId=eb94631d-a302-4eca-83b6-bd0ac58f14f2&agendaItemId=36f592c9-36ea-44ae-a9ae-157f85798a74 

[5] https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/beleidskader-milieu