Statenvragen Draconische verliezen bij JADS

Geacht college,

Volgens Brabants Dagblad zou de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch de afgelopen drie jaar een opgeteld verlies van 6 miljoen euro hebben geleden, waarvan afgelopen jaar 1,9 m€.

De PVV Noord-Brabant heeft daarover de volgende vragen:

1. Volgens Brabants Dagblad zou de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch[1] de afgelopen drie jaar een opgeteld verlies van 6 miljoen euro hebben geleden, waarvan afgelopen jaar 1,9 m€.

a. Is het college op de hoogte van de actuele berichtgeving over de grote verliezen bij JADS?

b. Hoe lang is het college reeds op de hoogte van de verliezen, die inmiddels al voor het 3e achtereenvolgende jaar worden geleden?

c. Op welke wijze is de Provincie betrokken in dit dossier, welke belangen en rollen kan het college benoemen in deze?

d. Wat heeft het college tot op heden ondernomen in dit dossier?

2. In bronnen zoals de BURAP-I 2021[2] en het subsidieregister (bijvoorbeeld 2018 en 2022)[3] zijn aanzienlijke bijdragen vanuit de provincie naar of ten behoeve van JADS terug te vinden.

a. Kan het college een overzicht geven van alle verstrekte bijdragen, garantstellingen, subsidies, inkoop, vergoeding voor diensten en leningen aan of ten behoeve van JADS of projecten van JADS (direct en indirect), onder vermelding van jaar, soort bijdrage, omvang, doelstelling?

b. Kan het college aangeven of er nog bijdrageverzoeken/-initiatieven of inkoopcasussen in behandeling zijn? Zo ja, dan ontvangen wij daarvan graag een uiteenzetting.

c. Hoe verhouden deze bedragen zich tot de miljoenen die Provinciale Staten expliciet hebben geaccordeerd via het Statenvoorstel uit 2015?

d. Kan het college ten aanzien van alle verstrekkingen exact aangeven welke risico's er bestaan voor de provincie?

d. Kan het college aangeven of de provincie door deze ontwikkelingen nog (verdere) financiële risico’s loopt, naast de risico's uit het Statenvoorstel 57/15 uit 2015 waarbij 28 miljoen euro is verstrekt en verleend (leningen, bijdragen, subsidie voor de vastgoedontwikkelaar, procesgeld)?

e. Op welke wijze heeft het college bij vervolg bijdragen aan of ten behoeve van (projecten van) JADS de risico's gewogen en beoordeeld, due diligence verricht, zekerheden ingebouwd en de investeringsafweging gemaakt? Kunt u de volksvertegenwoordiging een overzicht verstrekken van de doorlopen stappen en verrichte onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

3. Al eerder heeft de PVV vragen aan het college van GS gesteld, naar aanleiding van berichtgeving uit 2018 over de grote tekorten (groter dan verwacht) die er ook toen al waren[4]. In het antwoord op onze toenmalige vraag 1 stelde het college: “Er wordt een update van de businesscase opgesteld om vast te stellen dat het break-even punt binnen de looptijd van de afspraken tussen de samenwerkingspartners tot 2025 zal worden bereikt.”, en in antwoord op vraag 7 "De financiële inrichting van fase 2 ‘Valorisatie’, de begroting 2018 en de hernieuwde business case is nog niet beschikbaar.".

a. Kan het college aangeven of de business case inmiddels is geüpdatet en beschikbaar?

b. Kan het college deze aan de volksvertegenwoordiging overleggen, alsmede de financiële inrichting van fase 2 en de jaarlijkse begrotingen van JADS? Zo nee, waarom niet?

c. Is het college er, aan de hand van de nieuwe business case, nog steeds van overtuigd dat JADS vanaf 2026 op eigen benen kan staan, zoals Provinciale Staten destijds is voorgehouden?

4. In de beantwoording op zowel vraag 4 als 5 van de Statenvragen van de PVV antwoordde het college op 29 mei 2018 "Het college heeft geen voornemen om over te gaan op het leveren van meer financiële bijdrage dan werd afgesproken met PS bij de besluitvorming op 13 november 2015".
Toch had GS in april 2018 in de notitie 'Brabant digitaliseert' gesteld: "Samenwerking JADS. : Verkennen met alle stakeholders en van de mogelijkheden en wenselijkheden van samenwerking en agendavorming. Zoals het mogelijk opzetten van een 3e|4e jaars lesprogramma (vak|minor|JADS specialisatie richting) voor JADS studenten.", en werd er in 2018 een subsidie verstrekt, zo blijkt uit het Openbaar Subsidieregister 2018.

a. Wanneer heeft het college besloten over de verstrekte subsidie in 2018?

b. Welke ambtelijke en/of bestuurlijke afspraken en/of verkenningen waren er ten tijde van de beantwoording van de statenvragen m.b.t. de 'samenwerking en agendavorming', bijvoorbeeld over het lesprogramma?

c. Kunt u de betreffende agenda's, verslagen en notities bij het Dossier Digitalisering op uw website publiceren, dit in het kader van de WOO? Zo nee, waarom niet?

5. In de beantwoording op diezelfde vraag 5 antwoordt het college "De universiteiten verwachten dit (extra) opstart tekort goed te kunnen maken binnen de looptijd van de afspraken tussen de vier JADS partners. De verwachting is daarmee dat deze tekorten bezien vanuit een iets langere tijdsperiode weer zullen zijn goedgemaakt door de inkomsten"

a. Is de verwachting nog steeds actueel?

b. Zo nee, kan het college aangeven wat er intussen veranderd is?

6. Ten tijde van de besluitvorming in 2015 schetste het college de situatie voor JADS als zeer rooskleurig, met een investeringsbereidheid vanuit het bedrijfsleven van 816 miljoen, opbrengsten voor postinitieel onderwijs, EU-geld etc., kortom " Er zijn dus goede redenen om aan te nemen dat de provinciale inzet van 10 miljoen euro een grote multiplier zal hebben in termen van het ontlokken van investeringen door derden."

a. Kan het college ten aanzien van die claims aangeven hoeveel er tot nu toe (tot en met verslagjaar 2022) gerealiseerd is?

b. Hoe groot is de multiplier concreet en vanuit welke bronnen (publiek of privaat geld)?

7. Volgens Univers in een bericht uit 2016[5] stelt de provincie zich samen met de gemeente Den Bosch garant voor de aanloopverliezen. Volgens een recent artikel in Univers zou de subsidiebijdrage voor de aanloopverliezen van 20 miljoen euro (waarvan 10 miljoen van de provincie) al volledig opgemaakt zijn in 2020.[6] Daarna zijn er echter nog miljoenenverliezen geleden.

a. Klopt het dat de provincie zich destijds voor 10 miljoen aan aanloopverliezen garant gesteld heeft?

b. Hoeveel aanloopverliezen heeft JADS inmiddels in totaal geleden tot en met 2022?

c. Welk deel wordt door de garantstelling van de Provincie gedekt?

d. Voor hoeveel aanloopverliezen van JADS staat de Provincie momenteel garant?

e. Is er meer garantstelling verstrekt dan 10 miljoen?

8. Wat is de stand van zaken, afwikkeling etc. van alle andere financiële componenten uit het Statenvoorstel 57/15? Graag een toelichting en onderbouwing per onderdeel.

9. In een artikel van Innovation Origins wordt verwezen naar een adviesrapport van Berenschot uit 2019, waaruit zou blijken dat de samenwerking echt niet ideaal is: "We zien dat de samenwerking tussen de vier partijen (de universiteiten, de provincie en de gemeente Den Bosch, red.) niet overal soepel verloopt’, constateert het bureau na het afnemen van interviews."

a. Is het college bekend met het betreffende rapport van Berenschot?

b. Wat heeft het college eraan gedaan om de organisatie te verbeteren en daarmee de provinciale publieke middelen veilig te stellen?

10. Door JADS wordt naar aanleiding van berichtgeving van universiteitsblad Univers het volgende gesteld: ‘JADS bevindt zich in een cruciale fase van start-up naar scale up’.[7]

a. Is het college het met de PVV eens dat, gezien de toenemende concurrentie en het gebrek aan studenteninstroom, deze stelling van JADS dat scale up het antwoord zou zijn getuigt van verontrustend naïeve houding? Zo nee, waarom niet?

b. Is het college bereid om expliciet uit te sluiten dat er extra geld vanuit de provincie in dit prestigeproject wordt gestopt, en dus ook de middelentoewijzing voor het Projectplan JADS 2021-2025 wordt teruggedraaid? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman
Alexander van Hattem

[1] https://www.bd.nl/den-bosch/universitaire-data-opleiding-in-den-bosch-lijdt-miljoenenverlies-pas-zeven-jaar-geleden-met-veel-geronk-geopend~a1dfec2b/ 

[2] http://www.brabant.nl/-/media/3d850b8cd60544f3a60f6578e0bce091.pdf 

[3] https://www.brabant.nl/loket/subsidies/informatie-over-eerder-ingediende-subsidieaanvraag/openbaar-subsidieregister/subsidies-verleend-door-de-provincie 

[4] https://pvvnoordbrabant.nl/images/statenvragen/Financi%C3%ABn_JADS_beantwoording_29-05-2018.pdf 

[5] https://universonline.nl/nieuws/2016/12/07/jads-vragen-over-geld-en-medezeggenschap/ 

[6] https://universonline.nl/nieuws/2023/05/17/zorgen-over-jads-data-academie-in-den-bosch-kan-nog-niet-op-eigen-benen-staan/ 

[7] https://innovationorigins.com/nl/het-huwelijk-tussen-de-universiteiten-van-tilburg-en-eindhoven-is-wankel/