Statenvragen Ondermijning door ambtenaren met connecties naar Extinction Rebellion

In de media komt regelmatig naar voren dat Extinction Rebellion (XR) activisten niet schromen om snelwegen, vliegvelden en privébezit te bezetten of vernielen, en democratische vergaderingen te verstoren. Verontrustend is dat Extinction Rebellion nu actief ambtenaren oproept om deel te nemen aan ondermijnende activiteiten. Reden voor de PVV Noord-Brabant om statenvragen te stellen over dit onderwerp.

De PVV Noord-Brabant wil weten of er sprake is van betrokkenheid van provincieambtenaren bij Extinction Rebellion. De partij wijst ook op de gedragscode voor ambtenaren van de Provincie, waarin staat dat privécontacten met groeperingen die normen en wetten overtreden als ongewenst worden beschouwd. Maikel Boon, woordvoerder ondermijning namens de PVV Noord-Brabant, onderstreept het belang van deze kwestie: "XR-activisten hebben herhaaldelijk democratische bijeenkomsten verstoord en illegale acties ondernomen, zoals het bezetten en vernielen van snelwegen, luchthavens en particulier eigendom. Deze acties, vermomd als 'burgerlijke ongehoorzaamheid', zijn niet alleen in strijd met de wet, maar ondergraven ook de fundamenten van onze democratie." 

Boon voegt toe: "We mogen niet toestaan dat illegale en ondermijnende activiteiten onbestraft blijven, vooral niet wanneer het ambtenaren betreft die plechtig hebben gezworen integer te handelen. Deze stap is van cruciaal belang om de rechtsstaat te beschermen en ervoor te zorgen dat ambtenaren trouw blijven aan hun verplichtingen naar onze samenleving en wetten."

 

Geacht college,

Uit diverse media-artikelen blijkt dat XR-activisten geen enkele terughoudendheid kennen als het gaat om het bezetten en vernielen van snelwegen, vliegvelden en privébezit. Ook hebben XR-activisten herhaaldelijk democratische vergaderingen verstoord, wat niet alleen in strijd is met de wet, maar ook een directe bedreiging vormt voor onze democratie. Deze illegale acties zijn een aanval op de fundamenten van onze samenleving, een verstoring van de openbare orde en dienen als zodanig te worden aangepakt.

Verontrustend hierbij is dat Extinction Rebellion nu actief ambtenaren oproept om deel te nemen aan deze ondermijnende activiteiten . Onze provinciale ambtenaren hebben een eed afgelegd om de wetten van ons land te gehoorzamen en zijn gebonden aan een gedragscode die integriteit en rechtmatig handelen voorschrijft.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Uit diverse media-artikelen blijkt dat XR-activisten geen enkele terughoudendheid kennen als het gaat om het bezetten en vernielen van snelwegen, vliegvelden en privébezit. Ook hebben XR-activisten herhaaldelijk democratische vergaderingen verstoord, wat niet alleen in strijd is met de wet, maar ook een directe bedreiging vormt voor onze democratie. Deze illegale acties zijn een aanval op de fundamenten van onze samenleving, een verstoring van de openbare orde en dienen als zodanig te worden aangepakt.
Verontrustend hierbij is dat Extinction Rebellion nu actief ambtenaren oproept om deel te nemen aan deze ondermijnende activiteiten10. Onze provinciale ambtenaren hebben een eed afgelegd om de wetten van ons land te gehoorzamen en zijn gebonden aan een gedragscode die integriteit en rechtmatig handelen voorschrijft.
Is het college net als de PVV van mening, dat de illegale acties van Extinction Rebellion, zoals het bezetten en vernielen van snelwegen, vliegvelden en privébezit alsmede het verstoren van vergaderingen, niet onbeantwoord mogen blijven ?

2. Is het college het eens met de PVV dat Extinction Rebellion, gezien hun oproepen tot het plegen van misdaden (misdrijven onder het valse voorwendsel van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ ), de aanwezigheid van een zekere structuur , organisatiegraad en langdurig samenwerkingsverband, voldoet aan de criteria voor een criminele organisatie zoals beschreven in de wet?

3. Deelt het college de opvatting van de PVV dat deelname van beëdigde ambtenaren aan bezettings- en vernielingsacties van snelwegen, vliegvelden en privébezit in strijd is met de integriteitscode voor ambtenaren, ook indien deze ambtenaren niet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie?

4. Is het college het eens met de PVV dat de uitgesproken publieke steun van beëdigde ambtenaren aan bezettings- en vernielingsacties van snelwegen, vliegvelden en privébezit in strijd is met de integriteitscode voor ambtenaren, zelfs indien deze ambtenaren niet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie?

5. Deelt het college de opvatting van de PVV dat het oproepen door beëdigde ambtenaren tot bezettings- en vernielingsacties van snelwegen, vliegvelden en privébezit in strijd is met de integriteitscode voor ambtenaren, zelfs indien deze ambtenaren niet worden vervolgd door het Openbaar Ministerie ?

6. Is het college het eens met de PVV dat deelname van beëdigde ambtenaren aan misdrijven onder het valse voorwendsel van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’, waarbij opzettelijk de wet wordt overtreden of bevelen van de overheid met een politiek doel worden genegeerd, in strijd is met de integriteitscode voor ambtenaren?

7. In de gedragscode Provincie staat het volgende: “Welke privécontacten zijn ongewenst? Het gaat dan om contacten met personen waarvan je weet of kan weten dat die min of meer structureel normen en wetten overtreden (en dat soms zelfs ook verheerlijken). Dit geldt eveneens voor het lidmaatschap van verenigingen of de deelname aan groeperingen met een slechte reputatie die regelmatig in opspraak zijn wegens bijvoorbeeld criminaliteit en vandalisme. Ook als die vereniging of groepering op zichzelf niet verboden is”
Is het college van mening, in lijn met de PVV, dat Extinction Rebellion als een groepering kan worden beschouwd die volgens de gedragscode van de Provincie als ongewenst kan worden beschreven? De groepering heeft herhaaldelijk opgeroepen tot het plegen van misdaden (misdrijven onder het valse voorwendsel van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’) en vertoont een patroon van normovertreding en wetsovertreding.

8. Is het college het eens met de PVV dat een provincieambtenaar zich niet mag aansluiten bij, of de ondermijnende acties van een organisatie zoals Extinction Rebellion niet mag steunen?

9. Is het college bereid om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de betrokkenheid van provincieambtenaren bij Extinction Rebellion of de steun aan misdrijven (misdrijven onder het valse voorwendsel van ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’) door Extinction Rebellion in strijd is met de gedragscode van provincieambtenaren, en is het bereid om hierover rapport uit te brengen aan Provinciale Staten?

 

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon