Statenvragen Gemeente Maashorst negeert voorzieningenrechter door toch asielzoekers op te vangen in hotel

Geachte Commissaris, geacht College,

Vandaag deed de voorzieningenrechter in kort geding uitspraak over de door de gemeente Maashorst verleende omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden. De rechter heeft de omgevingsvergunning geschorst tot de inhoudelijke behandeling van deze zaak aanstaande vrijdag, waardoor op dit moment het opvangen van asielzoekers in het hotel illegaal is. Desondanks wordt een groep van 95 asielzoekers nu toch in het hotel opgevangen en heeft de gemeente Maashorst publiekelijk gecommuniceerd hier niet op te handhaven.

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, en gelet op de in de ambtsinstructie van de CdK bedoelde bevordering van samenwerking[1] en het voorzitterschap van de CdK van de Provinciale Regietafel Migratie ook aan de Commissaris van de Koning.

1. Vandaag deed de voorzieningenrechter[2] in kort geding uitspraak over de door de gemeente Maashorst verleende omgevingsvergunning voor de opvang van asielzoekers in het Van der Valk Hotel in Uden. De rechter heeft de omgevingsvergunning geschorst tot de inhoudelijke behandeling van deze zaak aanstaande vrijdag, waardoor op dit moment het opvangen van asielzoekers in het hotel illegaal is. Desondanks wordt een groep van 95 asielzoekers nu toch in het hotel opgevangen[3] en heeft de gemeente Maashorst publiekelijk gepubliceerd hier niet op te handhaven[4]. Kunnen het college van GS en de CdK aangeven of zij kennis genomen hebben van deze zaak?

2. a. Is de CdK direct of indirect, bijvoorbeeld via de Provinciale Regietafel Migratie, betrokken bij deze asielopvang in Uden? Zo ja, op welke wijze?

b. Is het College van GS direct of indirect, bijvoorbeeld via de Provinciale Regietafel Migratie, betrokken bij deze asielopvang in Uden? Zo ja, op welke wijze?

3. Het BD stelt: “Maashorst gaat niet handhaven omdat er volgens de gemeente concreet zicht is op legalisatie, gelet op de verleende omgevingsvergunning die vrijdag inhoudelijk bij de rechtbank wordt besproken.” Het niet-handhaven door een gemeente bij concreet zicht op legalisatie past normaal gesproken binnen de afwegingsruimte van een gemeente, maar deze eigenstandige afwegingsruimte is nu geblokkeerd door een uitspraak van de voorzieningenrechter.

a. Deelt het college van GS de opvatting van de PVV-fractie dat gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter de gemeente Maashorst op dit moment geen eigenstandige afwegingsruimte toekomt om niet te handhaven en derhalve gebonden is aan de beginselplicht tot handhaving? Zo nee, waarom niet?

b. Deelt de CdK de opvatting van de PVV-fractie dat gelet op de uitspraak van de voorzieningenrechter de gemeente Maashorst op dit moment geen eigenstandige afwegingsruimte toekomt om niet te handhaven en derhalve gebonden is aan de beginselplicht tot handhaving? Zo nee, waarom niet?

4. De provincie is in het kader van interbestuurlijk toezicht toezichthouder op gemeenten op onder andere het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder de verlening van de omgevingsvergunning in dit kader[5[. Is het college bereid om als toezichthouder per ommegaande de gemeente Maashorst aan te spreken op het niet-handhaven van de opvang van asielzoekers in het hotel zonder geldige omgevingsvergunning en de gemeente te verzoeken alsnog te handhaven? Zo nee, waarom niet?

5. Is de CdK bereid om – mede gelet op artikel 1 van de ambtsinstructie – de gemeente Maashorst, het COA en de daarbij betrokken rijksorganen aan te spreken op het illegaal opvangen van asielzoekers in het hotel in Uden en het daarmee dus negeren van een rechterlijke uitspraak en de gemeente te verzoeken alsnog te handhaven? Zo nee, waarom niet? 

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] Zie artikel 1 ambtsinstructie https://wetten.overheid.nl/BWBR0006728/2016-02-01   

[2] https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2023:5937 

[3] https://www.bd.nl/maashorst/asielzoekers-mogen-in-opvang-blijven-gemeente-gaat-bewust-niet-handhaven~a594747d/ 

[4] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4391101/asielzoekers-worden-niet-uit-opvang-gestuurd-gemeente-wacht-rechtszaak-af 

[5] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/interbestuurlijk-toezicht