Vragen n.a.v. Wet ammoniak en veehouderij

Vragen in Commissie Ecologie en Handhaving (13 mei 2011) bij agendapunt over wijziging kaart Wet ammoniak en veehouderij:

 

- Bij een recent werkbezoek aan de rundveehouderij van de fam. Geboers te Liessel kwam deze problematiek ook naar voren, zij kunnen niet uitbreiden omdat hun bedrijf binnen de begrenzingszone van een kwetsbaar gebied ligt. De criteria in de provinciale regelgeving zouden hierbij ondeugdelijk zijn – gebaseerd op onrealistische en niet-objectief onderbouwde stikstofreductiedoelstellingen. In hoeverre heeft de kritische depositiewaarde stikstof betrekking op het nu voorliggende voorstel?

- Frappant bij dit werkbezoek was dat de rundveehouderij niet mag uitbreiden en ook hun koeien niet meer mogen weiden vanwege het kwetsbare gebied. Maar in datzelfde kwetsbare gebied worden tegelijkertijd wél grote grazers (Schotse Hooglanders) door Staatsbosbeheer uitgezet. Is hun aanwezigheid niet net zo schadelijk en verzurend voor het gebied?

- Ook zou er in het gebied sprake zijn van het uitrijden van overtollige mest door tijdelijke pachters op door de provincie aangekochte – maar nog niet ingerichte – gronden ten behoeve van de EHS. Bent u hiervan op de hoogte en heeft dit ook geen negatieve invloed op de verzuring van het gebied?

- In de stukken wordt ter onderbouwing van het gebied Reusel-Zuid aangevoerd dat er sprake is van zogenaamde "verduurzaming" door de bouw van vijf windmolens. Hierbij komen subsidiemogelijkheden ter sprake. Zijn hiervoor door de provincie subsidies verstrekt? Waarom accepteert de provincie deze onrendabele windenergie als een vorm van "verduurzaming" terwijl deze molens louter draaien op subsidie? Hebben betrokken instanties naar uw idee voldoende overleg gevoerd met de omwonenden in Reusel-Zuid t.a.v. de bouw van de windmolens gelet op de bezwaren van omwonenden – die verenigd zijn in een actiegroep – en de genoemde beroepsprocedure? Vind u dat deze burgers voldoende serieus zijn genomen door de overheden en past dit naar uw idee voldoende in het in het overdrachtsdossier genoemde kader van "de burgers actief bij gebiedsontwikkeling betrekken"?

Alexander van Hattem, Statenlid PVV Noord-Brabant