PVV: Laat klanten Brabant Water niet gedwongen meebetalen aan 'duurzaamheid'!

Drinkwaterbedrijf Brabant Water geeft jaarlijks een vast percentage van haar winst (voor een bedrag van 1 miljoen euro) uit aan zogenaamde 'duurzaamheidsprojecten' zoals klimaatprojecten, obesitasbestrijding en buitenlandse ontwikkelingshulp. Op die manier worden de klanten van Brabant Water gedwongen om via hun waterfactuur hieraan mee te betalen – bij een ander bedrijf dan deze monopolist kunnen zij voor hun water immers niet terecht. Deze duurzaamheidsdoelen zijn mede op verzoek van de provincie Noord-Brabant in het beleid van Brabant Water opgenomen. De provincie is voor 31,5 procent aandeelhouder van Brabant Water en heeft daarom een belangrijke stem in de aandeelhoudersvergadering.

De PVV Noord-Brabant vindt dergelijk duurzaamheidsbeleid geen taak van een drinkwaterbedrijf. De belastingbetalende burger betaalt al genoeg mee voor duurzaamheidsprojecten via de verantwoordelijke ministeries en het is absurd om hen via de waterfactuur ook nog met collectieve dwang te verplichten hiervoor extra te betalen. Op 24 juni a.s. zal de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Brabant Water plaatsvinden, hierbij is de provincie vertegenwoordigd door Gedeputeerde Iding. De PVV wil dat de provincie op deze aandeelhoudersvergadering bepleit om te stoppen met deze duurzaamheidsdoelen en in plaats daarvan dit deel van de winst inzet om de tarieven verder te verlagen. Hiertoe stelt de PVV Statenvragen en wil dit onderwerp tijdens de commissievergadering Ecologie en Handhaving van 17 juni a.s. bespreken.

Bijgaand de Statenvragen.

Geacht college,

Afgelopen vrijdag 10 juni kwam bij de Masterclass Staats- en Bestuursrecht tijdens de presentatie over provinciale deelnemingen Brabant Water ter sprake, dit omdat de provincie Noord-Brabant voor 31,5 procent aandeelhouder is van dit drinkwaterbedrijf. Hierbij kwam naar voren dat een deel van de winst van Brabant Water wordt besteed aan 'aanvullende doelen', waaronder een "bijdrage aan duurzame ontwikkeling". Op mijn vraag wat dit concreet inhoudt gaf de hierbij aanwezige algemeen directeur van Brabant Water, de heer Van Nuland, te kennen dat dit het zogenaamde MVO-plus beleid betreft: een vast percentage van de omzet – concreet 1 miljoen euro – wordt ingezet voor bijvoorbeeld obesitasbestrijding, klimaatprojecten en buitenlandse ontwikkelingshulpprojecten.

De PVV Noord-Brabant is van mening dat dergelijke MVO-plus doelen geen deel uit horen te maken van het takenpakket van een provinciaal drinkwaterbedrijf. De gebruikers van drinkwater in onze provincie hebben geen vrije keus van drinkwateraanbieder en zijn dus gedwongen om middels hun drinkwaterfactuur hieraan mee te betalen. Dit deel van de omzet zou onverkort ingezet moeten worden om de drinkwatertarieven met een half procent te verlagen. De belastingbetalende burger betaalt immers al meer dan genoeg mee aan dergelijke 'duurzaamheidsprojecten' via projecten van de verantwoordelijke rijksdepartementen.

Deze aanvullende doelen zijn mede door de provincie als aandeelhouder aan Brabant Water opgedragen. Op de komende algemene vergadering van aandeelhouders (ava 2011) zal een nieuw strategieplan 2012-1016 worden vastgesteld. Bij deze ava 2011 zal namens de provincie de verantwoordelijk Gedeputeerde Iding aanwezig zijn.

Omdat de ava 2011 reeds op 24 juni a.s. zal plaatsvinden verzoek ik u met spoed onderstaande vragen te beantwoorden en vooruitlopend op schriftelijke beantwoording dit onderwerp te bespreken in de commissievergadering Ecologie en Handhaving van 17 juni a.s.

Wij komen tot de volgende vragen:

1. Deelt u de mening van de PVV-fractie dat de bijdrage aan duurzame ontwikkeling uit de winst van Brabant Water geen onderdeel hoort te zijn van het takenpakket van een drinkwaterbedrijf? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de mening van de PVV-fractie dat het onwenselijk is dat consumenten van Brabant Water gedwongen worden om mee te betalen aan deze duurzaamheidsprojecten? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid om op de ava 2011 van Brabant Water bij het vaststellen van het nieuwe strategieplan 2012-2016 te bepleiten om de bijdrage aan duurzame ontwikkeling als aanvullend doel te schrappen? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid om op de ava 2011 van Brabant Water te bepleiten om de watertarieven extra te verlagen (overeenkomstig het vaste percentage) in plaats van het aanvullende doel duurzame ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant

Met vriendelijke groet,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten Noord-Brabant