Statenvragen inpassingsplan Beekse Bergen

Vragen van de PVV Statenfractie Noord-Brabant ex art. 3.2 RvO

Geacht college,

Het toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de Brabantse economie. De PVV vindt dan ook dat initiatieven vanuit ondernemers in het toerisme van harte ondersteund moeten worden en goede ideeën niet moeten verzanden in gebakkelei over compensatie van natuur. Het park de Beekse Bergen heeft de laatste jaren een enorme kwaliteitssprong gemaakt en is een nationaal recreatieve topper. De uitbreiding met 425 bungalows past helemaal in dit plaatje. Dit schept niet alleen een enorm stuk werkgelegenheidbij de bouw, maar denk ook eens aan de uitstralende effecten bij de exploitatie, waarvan de omliggende gemeenten ook van profiteren.

De Beekse Bergen wil de 425 nieuwe bungalows in een bosgebied binnen de hekken van haar eigen terrein realiseren. De eerste plannen hiervoor dateren al uit 1984, na jarenlange planontwikkeling en procedures heeft Gedeputeerde Staten hiertoe nu een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Voor de compensatie van het bosgebied – wat gelegen is binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS) – zijn in lijn met de wet- en regelgeving compensatiegebieden aangewezen in de directe omgeving van het park en in de directe buurgemeenten Oisterwijk en Oirschot. Aangrenzend aan het bungalowpark wordt een deel van het terrein ingericht als ecologische zone.

De Brabantse Milieu Federatie dreigt dwars te gaan liggen bij de bouw van dit park, omdat de compensatie van de natuur volgens de Milieufederatie niet volgens wens gepland is.

Ondanks dat de Beekse Bergen gekozen heeft voor een constructieve samenwerking met de BMF - waar een duurzaamheidsscan (PPPscan) voor het project uit voortgekomen is, kiest de BMF nu tóch weer voor een mogelijk langdurige procedure. Door het ontwikkelen van de ecozone ontstaat zelfs een kwalitatief hoogwaardiger stukje natuur dan het huidige gebied met relatief lage natuurwaarden. Het gebied wordt nu al doorsneden door de N269, het Wilhelminakanaal en de hekken van het park, dus van een robuuste ecologische verbinding was al geen sprake. Uit de scan valt op te maken dat het project juist zorgt voor een ecologische kwaliteitsverbetering én voor extra banen: de exploitatie van de nieuwe bungalows zorgt voor 75 extra arbeidsplaatsen.

Daar de BMF een door de provincie Noord-Brabant gesubsidieerde organisatie is, is het wat de PVV betreft zeer onwenselijk dat zij na zorgvuldige jarenlange planontwikkeling nu het provinciale inpassingsplan voor de Beekse Bergen willen frustreren – zeker omdat dit nadelige gevolgen heeft voor de werkgelegenheid – en komt daarom tot de volgende vraag:

Bent u bereid om bij de BMF aan te dringen van verdere procedures af te zien en in plaats van louter te kijken naar de kwantiteit van de EHS juist oog te hebben voor de kwaliteitsslag van de EHS-gebieden die met dit project behaald kan worden en hierover in constructief overleg te blijven met de Beekse Bergen en de provincie? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Harry van den Berg

Zie ook het persbericht: http://pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/2-algemeen-nieuws/662-pvv-onredelijke-eisen-milieufederatie-mogen-niet-ten-kosten-gaan-van-werkgelegenheid-bij-beekse-bergen.html