Statenvragen advertorial varkenshouderij

's-Hertogenbosch, 16 juli 2011

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van zaterdag 16 juli is een halve pagina groot stuk te lezen over een landbouwbedrijf in Zijtaart. Onder het stuk is weliswaar een provincielogo geplaatst, maar de opmaak oogt als een redactioneel artikel van het ED – een klein kopje met 'advertentie' of 'advertorial' ontbreekt. Van een objectieve journalistieke publicatie is echter geen sprake.

Hoewel het in het artikel beschreven agrarisch bedrijf terecht geprezen wordt – bij een werkbezoek is duidelijk geworden dat kwaliteit voor landschap en dierenwelzijn zeer hoog in het vaandel staan – roept deze advertorial toch enige vragen op.

1. Wat is het concrete doel wat het college met deze advertorial beoogt?

2. Is de presentatie van dit 'modelbedrijf' en het terloops noemen van de ongerustheid rond megastallen in de advertorial bedoeld om de beeldvorming van de Brabantse burgers rond megastallen te beïnvloeden? Zoniet, waarom is deze advertorial dan juist nu geplaatst nadat u afgelopen week bekend hebt gemaakt meer megastallen toe te staan?

3. In de advertorial stelt Gedeputeerde De Boer het volgende: "Het is goed dat mensen via zo'n zichtstal een realistisch beeld kunnen vormen hoe een grootschalig bedrijf eruit ziet". Krijgt de Brabantse burger door te verwijzen naar het bedrijf in Zijtaart een realistisch beeld van wat zij kunnen verwachten van de nu door het college toegelaten megastallen in Brabant? Zo nee, waarom wordt die indruk met deze advertorial dan wel gewekt?

4. In hoeverre voldoen de toegelaten megastallen aan dezelfde hoge mate van (landschappelijke) kwaliteit en dierenwelzijn als het bedrijf in Zijtaart?

5. Bij een recente inwerkbijeenkomst voor de Staten over communicatie werd gesteld dat de Provincie is afgestapt van communicatie 'op papier' – zo is bijvoorbeeld het katern 'Provincie in de buurt' in de Brabantse dagbladen geschrapt. Waarom is nu tóch gekozen voor een advertorial ter grootte van een halve pagina in het ED?

6. Betekent dit dat de provincie in haar communicatiebeleid vaker dergelijke advertorials zal plaatsen of is op de inwerkbijeenkomst een foutieve voorstelling van zaken gegeven?

7. Welke kosten zijn met deze advertorial gemoeid?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem
Lid Provinciale Staten PVV Noord-Brabant