Nexus-subsidie blijft provincie achtervolgen

De PVV Noord-Brabant heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant nogmaals gevraagd de jaarlijkse subsidie aan Nexus stop te zetten. In vervolgstatenvragen over de subsidie aan Nexus, volgens de PVV het instituut dat directeur Rob Riemen op kosten van de belastingbetaler gebruikt om een persoonlijke haatcampagne tegen de PVV te organiseren, reageert de PVV op de antwoorden van Gedeputeerde Staten op eerdere vragen van de Brabantse PVV-fractie hierover.

"We zijn uitermate ontevreden over de ondermaatse beantwoording van onze vragen over de subsidie aan Nexus", aldus fractievoorzitter Ronald Dol. "Er zaten zo'n flutantwoorden en zelfs regelrechte fouten in dat we ons afvroegen of GS de moeite heeft genomen zich überhaupt te informeren over het dossier." Instituut Nexus ontvangt jaarlijks meer dan een miljoen euro belastinggeld, waarvan ruim 80.000 euro van de provincie. Verder sponsoren de Universiteit van Tilburg, het ministerie OCW en de gemeente Tilburg het instituut.

De uitgebreide set vervolgvragen gaat onder meer in op tegenstrijdigheden in de beantwoording door GS, maar bijvoorbeeld ook op het feit dat het college de hoogte van de subsidie meeweegt in haar oordeel over de verplichtingen van Nexus. Volgens de PVV kan het niet zo zijn dat de hoogte van de subsidie relevant is in de beoordeling of de subsidie verleend mag worden. "We hebben het over een jaarlijks subsidiebedrag waar de meeste Brabanders meer dan twee jaar voor moeten werken, dat voor Nexus dezelfde subsidievoorwaarden gelden als andere ontvangers is dus niet meer dan normaal", aldus Dol.

1. Op onze vraag 2, of u bekend bent met de vragen die u aan subsidie-aanvragers stelt met betrekking tot de onderbouwing van nut en noodzaak van de subsidie antwoordt u: "Ja, dit wordt sinds 2011 aan de meeste sociale en culturele instellingen die structureel subsidie ontvangen van de provincie gevraagd. Andere instellingen sturen wij aan op basis van een sturingskader waarin vergelijkbare onderwerpen zijn opgenomen".

Wij willen wij het college erop wijzen dat exact dezelfde zaken ook reeds bij de subsidieaanvraag van 2010 aan Nexus zijn gevraagd. Sterker, de door de provincie aan Nexus opgestuurde bijlage 'Format voor werkplan' (verzoek tot indiening subsidie 2011) is in 2011 met geen letter gewijzigd ten opzichte van de versie voor de aanvraag van 2010. Wij hebben deze als bijlage bij deze vragen gevoegd. Kunt u aangeven waarom u het aan ons doet voorkomen alsof van deze vragen aan Nexus pas sprake zou zijn vanaf 2011, terwijl exact hetzelfde informatieverzoek ook in 2010 bij Nexus is neergelegd? Zo nee, waarom niet?

En kunt u aangeven waarom de door ons geformuleerde term 'herhaaldelijk' dan niet van toepassing zou zijn, zoals u in uw antwoord op vraag 3 hierover opschrijft?

2. Vervolgens schrijft u: "Wij zijn in overleg met Nexus over de wijze waarop de nieuwe subsidievoorwaarden, op basis van die informatie, het beste kunnen worden toegelicht, onder meer in het jaarverslag 2011."

a. Kunt u uitleggen wat u bedoelt met "die informatie"?

b. Kunt u de PVV uitleggen waarom de op basis van de subsidievoorwaarden gevraagde informatie (wij gaan er vanuit dat u hier niet bedoelt te zeggen dat de provinciale subsidievoorwaarden in het jaarverslag van Nexus moeten worden toegelicht, zoals u wel opschrijft) pas moet worden toegelicht in het jaarverslag 2011 van Nexus, en niet voorafgaand aan of -bij voortschrijdend inzicht- alsnog gedurende het subsidiejaar? Zo nee, waarom niet?

c. Geldt deze wel heel bijzondere regel met betrekking tot de subsidieaanvraag ook voor andere organisaties aan wie de provincie subsidies geeft? Zo ja, waarom stuurt de provincie dan überhaupt voorafgaand aan de subsidieverstrekking aan organisaties een informatieverzoek zoals in de bijlage bij deze vragen? Zo nee, waarom geldt deze regel dan exclusief voor Nexus?

d. Graag ontvangen wij de volledige correspondentie inzake het overleg met Nexus waaraan u refereert.

3. Het bovenstaande in acht nemend, waarbij wij u attenderen op het feit dat het informatieverzoek zoals opgenomen in de bijlage ook reeds gold voor 2010: is het college bereid de onterecht verstrekte subsidie van Nexus, bij voorkeur met terugwerkende kracht, stop te zetten en de reeds verstrekte bedragen terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

4. In uw antwoord op vraag 3 meldt u dat de activiteiten van het Nexus instituut altijd zeer goed bezocht worden. Graag ontvangen wij deelnemerslijsten van alle Nexus activiteiten van de afgelopen 3 jaar.

5. U formuleert vervolgens dat u de grote deelname aan activiteiten van Nexus en het veelvuldig opvragen en gebruiken van publicaties van Nexus beschouwt als een indicatie voor het bereiken van de maatschappelijke effecten en provinciale doelstellingen. Kan het college aangeven op welke wijze deze zaken zouden bijdragen aan de paraplu waaronder uw college naar haar zeggen de subsidie aan Nexus verstrekt, namelijk 'behoud, versterken en ontwikkelen van de culturele infrastructuur in Brabant'? Zo nee, waarom niet?

6. In de provinciale subsidieverordening staat nadrukkelijk "Artikel 3 lid 4. Subsidiëring van activiteiten heeft slechts plaats voor zover deze in voldoende mate in het algemeen provinciaal belang wordt geacht." Kan het college uitleggen welk algemeen Brabants belang Nexus dient?

7. In uw antwoord op vraag 3 vervolgt u dat u in overweging neemt dat de hoogte van de subsidie ten opzichte van de totale begroting van Nexus beperkt is. Kan het college aangeven sinds wanneer de hoogte van een subsidie meeweegt in de beoordeling of een subsidie moet worden toegekend of in de beoordeling dat deze legitiem zou zijn verstrekt? Indien hiervan inderdaad sprake is, wanneer heeft u Provinciale Staten hierover geïnformeerd en goedkeuring gevraagd? En waarom is dit dan niet in de Algemene Subsidieverordening opgenomen?

De PVV is van mening dat een subjectief oordeel over de hoogte of de relatieve hoogte van een subsidie absoluut en altijd uit den boze is. Kan het college aan de belastingbetaler uitleggen waarom het jaarlijks verstrekken van 80.000 euro aan Nexus -een bedrag dat de meeste Brabanders in 2 jaar nog niet aan bruto-salaris ontvangen- kennelijk met minder toepassing van voorwaarden en legitimering kan geschieden dan volgens de subsidievoorwaarden geformuleerd is? Zo nee, waarom niet?

8. U noemt verderop in uw antwoord dat u ook in de overweging meeneemt dat u de subsidie voor een aantal concrete producten heeft verstrekt. Kunt u aangeven voor welke producten precies de afgelopen jaren subsidie aan Nexus is verleend? Zo nee, waarom niet?

9. In uw antwoord op vraag 4 meldt u: "..... geeft het Instituut Nexus ons inziens op correcte wijze inhoud en vorm aan haar missie". Wapenproducenten, tabaksindustrie en criminele organisaties geven wellicht ook op uitstekende wijze vorm aan hun bedenkelijke of verwerpelijke missie, maar dat wil absoluut niet zeggen dat ze ook maar een cent subsidie zouden moeten krijgen. Kan het college bevestigen dat haar antwoord op deze vraag bedoeld is als zou het college de aangehaalde activiteiten van Nexus (de publicatie 'de eeuwige terugkeer van het fascisme', het symposium 'the return of the ghosts en de inmiddels reeds gehouden Lowlands-lezing) inhoudelijk goedkeuren?

Zo nee, kan het college de vraag dan alsnog fatsoenlijk beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

10. In uw antwoord op vraag 5 noemt u Nexus een gerenomeerd instituut. Voorts meldt u dat de bijdragen van dat instituut een waardevolle input leveren voor een sterke rechtsstaat, democratie en vrijheid van meningsuiting. Kan het college aangeven op welke wijze het gesubsidieerd eenzijdig ageren tegen de PVV en Geert Wilders bijdraagt aan de democratie? Zo nee, waarom niet? Kunt u een voorbeeld geven van Nexus' 'waardevolle input voor een sterke rechtsstaat'? Zo nee, waarom niet?

11. Op onze vraag wat u vindt van het feit dat de provincie wat tekst uit Nexus' eigen stukken kopieert om vervolgens in de subsidiebeschikking te plakken antwoordt u dat de provinciale subsidie verstrekt wordt conform de vereisten en voorwaarden van de daarvoor geldende verordening. De PVV vindt dit geen antwoord op de vraag en vraagt de provincie nogmaals wat zij van dit gegeven vindt.

12. Voorts meldt u bij de beantwoording van vraag 6 "Daarnaast dragen de activiteiten van Nexus bij aan de provinciale doelstellingen zoals verwoord in de vigerende beleidskaders (2007-2011 Koepelnota Cultuur). Dit staat zo kort en bondig mogelijk in de beschikking omschreven ....". Kan het college duiden waar exact in de beschikkingen aan Nexus verwoord is dat de activiteiten van Nexus bijdragen aan de provinciale doelstellingen zoals verwoord in de vigerende beleidskaders (2007-2011 Koepelnota Cultuur)? Zo nee, waarom niet? En indien nee, waarom moet de PVV genoegen nemen met een onjuist en gekunsteld antwoord?

13. Hoe oordeelt het college over de kwaliteit van de provinciale beschikkingen indien -zoals u vermeldt- 'deze beschikkingen van Nexus qua opbouw, omvang en argumentatie niet afwijken van andere subsidiebeschikkingen voor structureel door de provincie gefinancierde instellingen', mede in het licht van het feit dat de beschikking slechts kopieerwerk uit stukken van subsidiënt zelf in plaats van eigen argumentatie van de provincie bevat?

14. In uw antwoord op vraag 7 meldt u "Doel van de communicatie-afspraken met de subsidie-ontvangers is het vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant." en "het gebruik van een logo is hierbij een hulpmiddel." Kan het college aangeven waarom dergelijke eisen over logo en verantwoording eigenlijk nog als een subsidieverplichting worden vermeld, als u hier nu keihard stelt dat het toch geen voorwaarde is? Wat is überhaupt de waarde van subsidievoorwaarden en verplichtingen indien uw college kennelijk niet bereid is voor toezicht en naleving te zorgen?

Verderop meldt uw college: "Wij zien geen reden om het opnemen van het logo op alle communicatieve uitingen af te dwingen. In die zin is de expliciete passage hierover in de beschikking wellicht te rigide." Doelstelling van regels is dat ze duidelijk zijn. De provincie als subsidieverstrekker verlangt terecht iets van subsidiënten aan wie ze belastinggeld geeft. Als in de winkel een leverancier van een product in de koopvoorwaarden vermeldt dat de garantie van een product drie jaar is, kan de klant er toch vanuit gaan dat dit inderdaad het geval is, en niet na 19 maanden worden afgescheept met de mededeling dat de tekst in de koopvoorwaarden "wellicht wat te rigide" was? Kunt u de PVV vertellen of er over de teksten in subsidievoorwaarden en beschikkingen ook wordt nagedacht alvorens deze worden verzonden?

Vindt u uw antwoord bovendien geen klap in het gezicht van alle gesubsidieerde Brabantse instellingen die wél zichtbaar de moeite nemen zich aan de spelregels te houden en van enige erkentelijkheid over de ontvangen subsidie blijk geven?

15. In uw antwoord op vraag 7 meldt u dat u inmiddels actie heeft ondernomen wat betreft het provinciale logo. Wellicht kan het college zo attent zijn Nexus vriendelijk te verzoeken om bij de subsidiënten op haar website ook bijna-hoofdsponsor het ministerie OCW met jaarlijks ruim 0,4 miljoen € te vermelden? Dan wel de collega's bij het ministerie te attenderen op het kennelijke ontbreken van erkentelijkheid bij Nexus over de jaarlijkse pot met belastinggeld?

16. Op vraag 9, onze vraag aan u of u bereid bent de subsidie van Nexus in te trekken, antwoordt u het volgende: "Nee, wij zijn niet bereid om met onmiddellijke ingang de subsidie van Nexus stop te zetten" en "Overigens is het met onmiddellijke ingang stopzetten van subsidie met een structureel/meerjarig kader juridisch niet mogelijk." In uw beschikkingen aan Nexus schrijft u herhaaldelijk dat het niet houden aan de geldende verplichtingen kan leiden tot intrekking of wijziging van de subsidie, tot lagere vaststelling van de subsidie of tot opschorting van de betaling van de bevoorschotting. Kunt u aangeven waarom u dit soort fraaie volzinnen opneemt in uw subsidiebeschikkingen als er volgens uw zeggen toch geen enkele juridische grondslag voor is? Zo nee, waarom niet?

En indien er tóch een juridische grondslag voor is, waarom u aan ons antwoordt dat deze grondslag ontbreekt?

17. Herhaaldelijk meldt u ons in uw beantwoording dat de subsidie van Nexus structureel is, derhalve niet zomaar kan worden stopgezet etc. etc. Kunt u uitleggen hoe uw antwoord zich verhoudt tot de subsidiebeschikking 2010, waarin u aan Nexus schrijft "Deze subsidieverlening is eenmalig. Dit betekent dat u aan deze subsidieverlening geen verwachtingen kunt ontlenen met betrekking tot subsidieverzoeken van uw kant in de komende jaren?"

18. Wij hebben u inmiddels meer dan voldoende op basis van feiten aangetoond zien dat Nexus niet aan de subsidievoorwaarden voldoet. Bovendien geeft u dat bij de beantwoording van de vragen 3 en 7 zelf ook toe. Wij vragen daarom nogmaals of het college nog steeds van mening is dat de subsidie verstrekt is conform de vereisten en voorwaarden?

19. Bent u gezien al het bovenstaande bereid de subsidie van Nexus stop te zetten en ook in 2012 niet meer te continueren?

Namens de PVV-fractie,

R. Dol

A. van Hattem


Antwoorden GS:

Antwoorden Nexus