Statenvragen herbenoeming POC-voorzitter

Geacht college,

Afgelopen vrijdag 26 augustus werd op het allerlaatste moment aan de fractievoorzitters kenbaar gemaakt dat op maandag 29 augustus in een extra vergadering van het presidium advies moest worden uitgebracht inzake de herbenoeming van de voorzitter van de Provinciale Omgevingscommissie (POC) voor een periode van drie jaar. Door deze absurd korte termijn was het nauwelijks mogelijk om dit te overleggen in fractieverband of nadere informatie in te winnen om tot een afgewogen oordeel te komen. Het memo over deze herbenoeming bevatte bovendien slechts zeer summiere informatie.

Derhalve is door de PVV-fractievoorzitter op maandag onderstaand schrijven naar de griffie verzonden om meer inzicht te krijgen over de voorwaarden van de herbenoeming. In de betreffende extra presidiumvergadering werd geen concreet antwoord gegeven op deze vragen, wel werd toegegeven dat de communicatie slecht verlopen was en dit niet nogmaals mag gebeuren.

Omdat onze fractie zeer ontevreden is over deze gang van zaken en waarde hecht aan een zorgvuldige besluitvorming, komen wij tot de volgende vragen:

1. Is er een door de provincie vastgestelde procedure omtrent dit soort benoemingen? Zo nee, waarom niet? Zo, ja, heeft de herbenoeming volgens deze procedure plaatsgevonden?

2. Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat dergelijke belangrijke besluiten niet meer op het allerlaatste moment bekend worden gemaakt en er ruimte is voor zorgvuldige besluitvorming?

3. Waarom kiest u voor een automatische herbenoeming en niet voor het doorlopen van een nieuwe procedure waarbij – naast de huidige voorzitter – ook nieuwe kandidaten zich aan kunnen melden, zodat een keus kan worden gemaakt voor de best gekwalificeerde kandidaat voor deze functie? Bent u bereid om deze procedure alsnog op te starten?

Wij verzoeken u alsnog antwoord te geven op onderstaande vragen (4 t/m 12) uit ons eerder verzonden schrijven.

Kunt u aangeven onder welke arbeidsvoorwaarden de benoeming plaatsvindt, meer specifiek:

4. Op basis van hoeveel arbeidsuren is deze functie gebaseerd?

5. Wat is het van toepassing zijnde honorarium?

6. Welke secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld gebruik dienstauto of leaseauto) zijn van toepassing?

Daarnaast heeft onze fractie enkele vragen omtrent de nevenfuncties van de betreffende heer F.C.H. Slangen. Onze fractie kijkt hier erg kritisch naar omdat de heer Slangen in zijn eerdere functie als KRO-voorzitter in opspraak kwam omdat hij een buitenproportioneel hoog salaris van ruim boven de Balkenendenorm (in 2007 was deze norm 128.000 euro[1]) ontving uit publieke middelen - in 2007 bedroeg dit 196.542 euro[2].

De heer Slangen blijkt inderdaad een groot aantal nevenfuncties uit te oefenen, wat qua tijdsdruk ten nadele zou kunnen zijn voor zijn inzet als POC-voorzitter. Zo blijkt de heer Slangen voorzitter te zijn van ontwikkelingshulporganisatie Cordaid, in het jaarverslag over 2010 noemt Cordaid de volgende nevenfuncties:

Dhr. drs. F.C.H. Slangen, voorzitter, toegetreden per 22-03-

2001. Expertise: communicatie, gezondheidszorg, onderwijs.

Nevenfuncties: Voorzitter TOC Brabant, voorzitter van de

Multiple Sclerose Vereniging Nederland, voorzitter Voices

of Africa, bestuurslid van de Netherlands American Cemetery

and Memorial, lid van de adviescommissie Nederland

Antillen Suriname SKAN, bestuurslid van Vrienden van de

Kerk der Friezen, lid van de Programmacie RdMC (Ruud de

Moor Centrum), voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting

Educatie en Beroepsonderwijs Tilburg, bestuurslid van

Ziektekostenverzekering PNO.

Daarnaast constateerden wij dat de heer Slangen nog enkele nevenfuncties uitoefent of heeft uitgeoefend (gedurende zijn termijn als POC-voorzitter) die hierboven niet worden genoemd. Dit betreft:

- Vice-voorzitter evaluatiecommissie CDA vanaf juli 2010

- Lid cliëntenraad Sociale Verzekeringsbank (SVB) vanaf mei 2010

- Comité van aanbeveling Taskforce Toekomst Kerkgebouwen

- Formateur college B&W gemeente Oirschot april 2009

Omtrent alle genoemde nevenfuncties willen wij graag het volgende weten.

7. Is dit overzicht volledig of heeft de heer Slangen nog meer nevenfuncties?

8. Hoeveel arbeidsuren stelt de heer Slangen aan deze nevenfuncties beschikbaar naast zijn functie als POC-voorzitter?

9. In hoeverre zijn deze functies bezoldigd of onbezoldigd en indien bezoldigd tegen welke salarissen?

10. In hoeverre worden eventueel bezoldigde nevenfuncties betaald uit publieke middelen?

11. In hoeverre is het risico aanwezig dat de uitoefening van zijn taak als POC-voorzitter benadeeld wordt door het uitoefenen van dit grote aantal nevenfuncties?

12. Ontvangt de heer Slangen in totaal een inkomen wat boven de huidige MP-norm valt? Zo ja, is dit dan niet in strijd met onze provinciale regels om geen bestuurders boven de MP-norm uit te betalen?

Namens de PVV Noord-Brabant

Met vriendelijke groet,

Ronald Dol

Alexander van Hattem

[1] http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkenendenorm

[2] http://vorige.nrc.nl/article1804713.ece/Riant_salaris_voor_omroepbaas

http://www.omroepbrabant.nl/?news/826991113/KRO-voorzitter+verdient+196.542+euro.aspx


Antwoorden GS:

Antwoorden Voorzitter POC