Statenvragen Nexus

Geacht college,

 Afgelopen week verscheen de festivalkrant van het aanstaande Lowlands-festival1) in Biddinghuizen. Het voorwoord van de festivalkrant bevat enkele verwerpelijke passages over de regering, de PVV-kiezers en Geert Wilders. De festivalkrant bevat ook de Lowlands-programmering, en daaruit blijkt dat een van de sprekers van de zogenaamde Lowlands-University dhr. Rob Riemen is van het Instituut Nexus. Dhr. Riemen heeft inmiddels een behoorlijk eenzijdig CV opgebouwd als het gaat om anti-PVV en anti-Wilders lezingen, interviews, boeken en opiniestukken, zoals blijkt uit zowel zijn persoonlijke website 2) als die van het Nexus instituut 3).

 Als een kritische houding en reflectie gebaseerd is op inhoudelijke en staafbare feiten is dat prima. Dhr. Riemen gebruikt echter een grotendeels door de belastingbetaler gefinancierde organisatie -Nexus- voor een persoonlijke haatcampagne. Nexus ontvangt subsidie van OCW, de Universiteit van Tilburg, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg, bij elkaar ruim een miljoen euro aan belastinggeld per jaar. De provinciale subsidie voor Nexus (ruim 80.000 euro) is volgens de provincie bedoeld voor 'behoud, versterken en ontwikkelen van de culturele infrastructuur in Brabant'. Het lijkt er echter sterk op dat het Brabantse belastinggeld gewoon opgaat aan politieke laster en helemaal niet aan die versterking van de Brabantse culturele infrastructuur.

 Reden genoeg om de diverse subsidiegerelateerde (provinciale) stukken erop na te slaan. Uit deze stukken blijkt in elk geval dat Nexus geen strobreed in de weg  wordt gelegd om haar eenzijdige uitermate politiek getinte activiteiten te ontplooien. Sterker, de provincie nodigt Nexus jaarlijks ruimschoots van tevoren uit om de nieuwe subsidie aan te vragen. Nexus levert vervolgens stukken in die lang niet altijd aan de vraagstelling voldoen. Zo moet de subsideaanvrager bijvoorbeeld in zijn werkplan aangeven welke de te bereiken maatschappelijke effecten (outcome) zijn en wat de relatie is van de activiteiten met provinciaal beleid en doelstellingen. Nexus gaat daar niet op in zoals blijkt uit de stukken. De provincie Noord-Brabant stelt als terechte subsidie-eis dat de ontvanger duidelijk melding maakt van de provinciale subsidie en het logo van de provincie daarbij prominent gebruikt. Nexus noemt op haar website vreemd genoeg alleen de Universiteit van Tilburg en gemeente Tilburg als subsidiegever en het logo van de provincie is al helemaal nergens te vinden.

De subsidiebeschikkingen van de provincie geven geen enkel argument op grond waarvan de subsidie aan Nexus gerechtvaardigd zou zijn. Kennelijk ontvangt Nexus al jarenlang als een soort automatisme subsidie zonder dat er beoordeeld wordt welk doel dat dient en of dat doel ook wordt bereikt.

Dit alles beschouwende kan de PVV eigenlijk alleen maar tot de conclusie komen dat de subsidie voor Nexus achterhaald is en onterecht wordt verstrekt.

Dat leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het feit dat Nexus al sinds 1994 onafgebroken subside heeft ontvangen van de Provincie?

2. Bent u bekend met het feit dat subsidieontvangers bij hun aanvraag geacht worden specifiek op een aantal zaken in te gaan, zoals: "Inzicht in eventuele wensen, verwachtingen en eisen (behoefte) van uw stakeholders c.q. doelgroepen afgezet tegen het aanbod van uw producten en diensten (omgevingsanalyse); te bereiken maatschappelijke effecten (outcome); relatie met provinciaal beleid c.q. doelstellingen;", "Wat zijn de doelgroepen die bereikt worden, hoe wordt het bereik gemeten, wat wordt er gemeten. Wat is de doelstelling voor het bereik in ", "Een voorstel voor het uitvoeren van een nieuw klantenonderzoek in : welke doelgroepen worden bevraagd, op welke wijze wordt gemeten, wat wordt er gemeten, wat is de doelstelling voor de klantentevredenheids-scores?"

 3. Is het u bekend dat Nexus op geen enkele wijze ingaat op de te bereiken maatschappelijke effecten of de relatie met provinciaal beleid of doelstellingen, noch een voorstel doet voor een klanttevredenheidsonderzoek? Zo ja, waarom heeft u, gezien het niet voldoen aan de voorwaarden door Nexus, de subsidie van Nexus herhaaldelijk verstrekt? Zo nee, waarom bent u daarvan niet op de hoogte?

 4. Bent u bekend met de missie van Nexus? Een fragment uit de tekst van de inleiding begroting 2011 luidt: "Nexus Instituut is een onafhankelijke instelling, niet gebonden aan enige religie, ideologie, politieke partij of enig andere instelling." Hoe oordeelt u over de activiteiten van Nexus cq. Rob Riemen in de afgelopen jaren (bijvoorbeeld een publicatie als 'de eeuwige terugkeer van het fascisme', het Nexus-symposium 'the return of the ghosts' (2010) en de aangekondigde Lowlands-lezing) in het licht van enerzijds deze zogenaamde onafhankelijkheid en anderzijds het feit dat Nexus met belastinggeld wordt gefinancierd?

 5. Bent u bekend met de visie van Nexus, met name een van de de zelfbenoemde 'factoren voor handhaving succes'?: "Het Nexus Instituut is een ideeëninstituut, dat voor het grootste deel draaitop de ideeën, relaties en kennis van zijn bestuurder-directeur Rob Riemen." Kunt u aangeven op welke wijze de ideeën van dhr Riemen essentieel zijn voor 'behoud, versterken en ontwikkelen van de culturele infrastructuur in Brabant'?

 

6. Bent u bekend met het feit dat in de jaarlijkse provinciale subsidiebeschikkingen geen gefundeerde argumenten of grondslag voor deze subsidietoekenning worden gegeven, maar hooguit een paar regels letterlijk uit de teksten van Nexus worden overgeschreven? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, waarom bent u daarvan niet op de hoogte?

 7. Bent u bekend met het feit dat Nexus het logo van de provincie Noord-Brabant nergens gebruikt wat wel uitdrukkelijk als subsidievoorwaarde wordt genoemd? Zo ja, wat vindt u daarvan? Zo nee, waarom bent u daarvan niet op de hoogte?

 8. Bent u bekend met het feit dat een van de vraagstellers Nexus om toezending van de jaarrekening 2010 heeft verzocht (zie mailcorrespondentie in de bijlage)? En dat deze vervolgens werd afgescheept met uitermate bedenkelijke antwoorden (Fragment antwoord Nexus: "Omdat er geen wettelijke verplichting bestaat om een jaarrekening toe te sturen op grond van een ongemotiveerd verzoek van een willekeurige belastingbetaler, bestaat er voor mij geen reden om uw verzoek te honoreren.)? Wat vindt u ervan dat Nexus de belastingbetaler niet zo hoog acht? Bent u het met de PVV eens dat een instituut dat zichzelf kennelijk zodanig verheven voelt boven de belastingbetaler (wiens brood men toch eet?!) dat toezending van de bestedingsverantwoording wordt geweigerd, in feite geen cent subsidie mag ontvangen? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom bent u een andere mening toegedaan?

 9. Bent u bereid, al het bovenstaande constaterende en concluderende, met onmiddellijke ingang de subsidie van Nexus stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

 

 Namens de PVV-fractie,

 

P. van der Kammen

A. van Hattem

 

1)   http://issuu.com/livexs/docs/llpk_2011digitaal_lxs?mode=embed&backgroundColor=ffd900&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml

2)  http://www.robriemen.nl/rob-riemen-home.html

3)  http://www.nexus-instituut.nl/


Antwoorden GS:

Antwoorden Nexus