Statenvragen definitie 'duurzaamheid'

Geacht college,

De begrippen 'duurzaam' en 'duurzaamheid' worden voortdurend gebruikt binnen onze provinciale organisatie. In beleidsstukken is bijvoorbeeld sprake van "duurzaam bouwen", "duurzaam inkopen", "duurzame voertuigen" en een "duurzaam industrieterrein". Het is onze fractie opgevallen dat deze begrippen als vrij algemene containerbegrippen gehanteerd worden, een heldere omschrijving is nergens te vinden.

Onze fractie heeft al eerder kritische kanttekeningen bij dit onderwerp geplaatst, bijvoorbeeld in onze vragen over het zogenaamde 'duurzaamheidsbeleid' van Brabant Water – wat zeer breed wordt opgevat en onder andere bestaat uit obesitasbestrijding, ontwikkelingshulp en klimaatbeleid. Bij de commissie Ecologie en Handhaving heeft onze fractie verzocht om het begrip 'duurzaamheid' te bespreken. Met het verschijnen van het rapport van de Commissie Van Doorn worden we echter hierin gepasseerd en wordt prompt het begrip 'duurzaam' tot een sleutelbegrip verheven. Het rapport draagt weliswaar de titel 'Al het vlees duurzaam', maar gaat nergens concreet in op een exacte omschrijving van het begrip 'duurzaam' of 'duurzaamheid'.

Dat de dag van dit schrijven is uitgeroepen tot "Duurzame Dinsdag" – de 1e dinsdag in september, om 'duurzaamheidstips' te geven aan de overheid[1] – is illustratief voor de mate waarin 'duurzaam' verworden is tot een vaag modewoord in overheidskringen. Hoe breed dit begrip wordt geïnterpreteerd blijkt uit een speech die minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vorige week gaf. Hij stelt hierin onder andere: "Duurzaamheid moet geen vorm van ideologisch activisme zijn gericht op het redden van de hele aarde. ... We moeten soms een stap terugzetten van zoiets abstracts als duurzaamheid van de hele planeet ... Het is wat mij betreft tijd voor minder symboolpolitiek en meer realisme in het milieudebat."[2]

Ondanks de oproep van Verhagen tot meer realisme komt hij ook niet met een scherp afgebakende omschrijving van het begrip 'duurzaamheid', maar koppelt het in meer algemene zin aan het christendemocratisch principe van rentmeesterschap. Wél trekt hij het begrip breder door te pleiten voor kernenergie als een voorbeeld van duurzaamheid: "Óók kernenergie vervult een belangrijke rol op de weg naar een duurzame energiehuishouding. Kernenergie stoot geen CO2 uit! Een nieuwe kerncentrale in plaats van kolencentrales betekent Bij het streven naar duurzaamheid - of het nu gaat over energiebeleid of klimaatbeheersing -moeten we minder aan symboolpolitiek doen en meer realisme tonen," aldus de minister.[3]

Juist om tot meer realisme te komen is een heldere definitie van duurzaamheid noodzakelijk. Daarom komt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven welke definitie de Provincie Noord-Brabant hanteert voor de begrippen 'duurzaam' en 'duurzaamheid'?

2. Kunt u SMART formuleren wanneer in het provinciaal beleid een doelstelling als 'duurzaam' gekenschetst wordt?

3. Wat is de concrete invulling van het begrip 'duurzaam' volgens de Commissie Van Doorn en komt deze overeen met de provinciale interpretatie van dit begrip?

4. Deelt u de mening van de minister dat ook kernenergie een belangrijke rol vervult op weg naar een duurzame energiehuishouding? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://www.duurzamedinsdag.nl/

[2] http://www.vromtotaal.nl/nieuws/2011/augustus/verhagen-duurzaamheid-geen-ideologisch-activisme.9952.lynkx

[3] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/toespraken/2011/08/24/de-missie-van-rentmeesterschap.html


Antwoorden van GS:

Antwoorden Duurzaamheid