Statenvragen Diginotar

Geacht college,

Voor het aanvragen van provinciale omgevingsvergunningen wordt middels het Omgevingsloket Online gebruik gemaakt van DigiD en E-Herkenning, waarbij een van de ondersteunende diensten Diginotar is. Naar aanleiding van de problemen rond het hacken vanuit Iran heeft onze fractie de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Oss per direct is gestopt met DigiD?[1] Strookt dit met het landelijke beleid van het ministerie van BZK?

2. Heeft er extra controle plaatsgevonden op de provinciale overheidswebsites vanwege deze kwestie? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn er aanwijzingen dat er hackacties zijn uitgevoerd op sites van onze provincie?

4. Heeft u extra maatregelen genomen, zoniet bent u bereid om deze te nemen? Zo nee, waarom niet?

5. Maakt de provincie nog gebruik van DigiD en/of Diginotar? Zo ja, bent u bereid om net als de gemeente Oss hier direct mee te stoppen? Zo nee, wanneer verwacht u weer van het systeem gebruik te kunnen maken?

6. Kunnen Brabantse burgers er op vertrouwen dat de provinciale overheidswebsites veilig zijn en zaken als aanvragen voor omgevingsvergunningen in veilige handen zijn? Welke maatregelen neemt u om dat te garanderen?

Namens de PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/1609641033/Gemeente+Oss+stopt+direct+met+DigiD.aspx

Antwoorden GS:

Antwoorden Diginotar