Statenvragen beveiliging provinciale website

Geacht college,

Naar aanleiding van een bericht op Brabant Vandaag over een beveiligingsprobleem van de site van de provincie Noord-Brabant komt onze fractie tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht op Brabant Vandaag?[1]

2. Welke stappen heeft u ondernomen om de beveiligingsproblemen aan te pakken?

3. In het artikel op Brabant Vandaag is het volgende te lezen:

"De beveiligingsproblemen zijn voor de provincie aanleiding binnenkort haar ICT-beleid nog eens goed onder de loep te nemen."

Bent u bereid om niet 'binnenkort' maar onmiddellijk het ICT-beleid goed onder de loep te nemen? Zo nee, waarom niet?

4. Is er extra controle uitgevoerd op privacygevoelige onderdelen van de provinciale webruimte, zoals het intranet? Zo nee, waarom niet?

5. Zijn privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens in databases, zoals mailboxen, getroffen door hack-acties? Heeft er extra controle plaatsgevonden of deze voldoende beschermd zijn? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u voornemens om met regelmaat de nodige uitgebreide veiligheidscontroles uit te voeren op de provinciale websites? Zo nee, waarom niet?

7. Bij de recente beantwoording van de vragen van de PVV-fractie inzake Diginotar gaf u aan dat extra maatregelen niet nodig waren en dat Brabantse burgers er op kunnen vertrouwen dat de provinciale websites veilig zijn. Deelt u onze mening dat dit vertrouwen veel te lichtvaardig is ingeschat en er onvoldoende zorgvuldigheid is betracht rond de veiligheid van provinciale websites? Zo nee, waarom niet?

8. Hoe beziet u deze beveiligingsproblematiek in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van papierloos werken en volledige elektronische dossiervorming? Welke beveiligingsrisico's brengt dit met zich mee en welke beveiligingsmaatregelen worden hiervoor genomen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://www.brabantvandaag.nl/nieuws/algemeen/2011-10-13/na-gemeenten-ook-site-provincie-noord-brabant-lek


Beantwoording statenvragen door GS