Statenvragen PVV: Islamitisch verzorgingshuis ontmoedigt integratie

In Boxtel is Zorghuis Şefkat - het eerste zelfstandige zorghuis in Nederland dat intramurale verpleeghuiszorg biedt aan Turkse en Marokkaanse ouderen – geopend. Ronald Dol, fractievoorzitter PVV Noord-Brabant zegt hierover: "Het ministerie van VWS heeft hier een flinke zak geld naar toe gedragen. Het loopt nog niet storm. 4 Bewoners, en een baliemedewerkster die een paar woordjes Turks spreekt. De dik betaalde managementlaag is wel volledig gevuld."
De PVV vraagt zich af of de Provincie hier ook geld in heeft gestoken. In 2009 was Gedeputeerde Van Haaften nog laaiend enthousiast. Ronald Dol: "Het doelgroepenbeleid in Nederland is afgeschaft. Initiatieven zoals deze zijn achterhaald en zijn een verkeerd signaal binnen de integratie. Het streven is een land waar iedereen zich aanpast aan de normen en waarden zoals die hier gebruikelijk zijn. Daar past geen verzorgingshuis bij waar geen Nederlands wordt gesproken, alleen halalvoedsel wordt bereid en waarvan de inrichting op een moskee lijkt."
De Partij voor de Vrijheid heeft Statenvragen gesteld over de opening van dit tehuis:

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel op in het Brabants Dagblad van 22 oktober 2011 over de opening van Zorghuis / verpleeghuis Şefkat, dat leefstijlgerichte verpleeghuiszorg aan Turkse en Marokkaanse ouderen levert, heeft de PVV de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel in het Brabants Dagblad van 22 oktober 2011 (als bijlage gevoegd): "Zelfs de baliedames spreken een mondje Turks"?

2. Heeft de provincie, op welke manier dan ook, meegewerkt aan het tot stand komen van dit tehuis? Zo ja, op welke wijze?

3. Heeft de provincie Noord-Brabant subsidie verstrekt of op andere wijze steun verleend aan Şefkat of een verwante/overkoepelende organisatie danwel Zorggroep Elde of is de provincie dit nog voornemens te doen? Zo ja, wanneer en hoeveel?

4. Indien de vorige vraag bevestigend is beantwoord, wat was de motivatie van het college om subsidie of anderszins ondersteuning of medewerking te verstrekken?

In de integratienota neemt het kabinet afstand van het relativisme dat besloten ligt in het concept van de multiculturele samenleving. Het beleid gaat uit van een samenleving die weliswaar mede onder invloed van de migranten die zich hier vestigden verandert, maar die niet uitwisselbaar is voor welke andere samenleving dan ook.

5. Bent u het met de PVV eens dat de komst van dergelijke tehuizen de tegenstellingen in onze maatschappij alleen maar versterkt? Zo nee, waarom niet? Bent u net als de PVV van mening dat provinciale steun, in welke vorm dan ook, aan dergelijke tehuizen in strijd is met de landelijke richtlijnen ten aanzien van integratie, zoals neergelegd in de Integratienota van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bekend met het artikel op de website van Şefkat[1] van 1 september 2009?

7. In het genoemde artikel geeft Gedeputeerde Van Haaften aan dat zij dit initiatief van harte ondersteunt. Wordt deze mening, mede gezien de huidige Integratienota, nog steeds gedeeld door het huidige college? Zo nee, waarom niet?

8. In het artikel spreekt Gedeputeerde Van Haaften over "allochtonen". De provincie gebruikt de definitie van het CBS, zoals gemeld in de beantwoording van de vraag RvO art 3.2 kenmerk 2797821: "Een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren." Had Gedeputeerde Van Haaften deze definitie ook voor ogen toen zij haar uitspraken deed in het bewuste interview? Zo ja, mag de PVV dan concluderen dat tehuizen voor personen met bijvoorbeeld een Belgische, Colombiaanse of Franse vader of moeder dan ook de speciale en warme belangstelling van de Gedeputeerde krijgen? Zo nee, waarom niet?

9. Kan het college aangeven of de provincie Noord-Brabant nog meer van dergelijke initiatieven ondersteunt die integratie in de weg staan? Zo ja, dan zien wij graag een overzicht met bijbehorende subsidies of steun in andere vorm.

10. Indien er nog meer van deze integratieontmoedigende initiatieven zijn, bent u dan bereid daar met onmiddellijke ingang mee te stoppen? Zo nee, waarom niet?

11. Is het college bereid om eventuele subsidie aan Şefkat of de zorggroep Elde onmiddellijk stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen

[1] http://www.sefkat.nl/sefkat/h/1433/178/4567/Berichten/Gedeputeerde-Van-Haaften-wenst---350-efkat-veel-succes-

Bijlage: Artikel Brabants Dagblad 22 oktober 2011 "Zelfs de baliedames spreken een mondje Turks"

 


 

 Beantwoording statenvragen door GS