Statenvragen aansprakelijkheid werknemer brand Chemie Pack

Geacht college,

Gisteren verscheen het bericht[1] in de media dat een medewerker van Chemie Pack, de heer Mohammed, een bekentenis heeft afgelegd dat hij verantwoordelijk was voor het veroorzaken van de brand afgelopen januari bij dit bedrijf. De heer Mohammed heeft zelf aangegeven dat hij bezig was met een gasbrander een pomp te ontdooien waarmee chemicaliën werden rondgepompt. Hoewel justitie hem in het strafproces immuniteit heeft beloofd, hoeft dit niet te betekenen dat hij hiermee zijn civielrechtelijke verantwoordelijkheid ontloopt.

De civiele aansprakelijkheid voor deze door een ondergeschikte gepleegde onrechtmatige daad berust op de eerste plaats bij de werkgever, maar op grond van artikel 6:170 lid 3 Burgerlijk Wetboek kan de benadeelde partij zowel de werkgever als de ondergeschikte hoofdelijk aansprakelijk stellen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

In dit geval lijkt het er op dat de heer Mohammed bewust de kans op een ongeval heeft aanvaard, door gevaarscheppend (oftewel roekeloos) met een gasbrander een chemicaliënpomp te ontdooien. De mogelijk desastreuze gevolgen nam hij op de koop toe.

Omdat nu miljoenen aan door de belastingbetalers opgebracht gemeenschapsgeld, waaronder 17,5 miljoen van de Provincie Noord-Brabant, moet worden besteed aan de saneringen ten gevolge van deze brand, komt de PVV Noord-Brabant tot de volgende vragen:

1. Heeft GS kennis genomen van dit bericht?

2. Bent u bereid om de juridische mogelijkheden uit te zoeken die de provincie als benadeelde partij heeft om de heer Mohammed civielrechtelijk aansprakelijk te stellen? Zo nee, waarom niet?

3. Indien hieruit blijkt dat de mogelijkheid bestaat om als provincie de heer Mohammed civielrechtelijk aansprakelijk te stellen, bent u dan bereid om een rechtsvordering tegen hem en zijn werkgever Chemie Pack in te dienen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/1658891543/Medewerker+Chemie-Pack+bekent+veroorzaken+brand.aspx

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beantwoording door GS:  20111220_beantwoording_statenvragen_werknemer_chemiepack.pdf