Statenvragen 'Plannen gemeente Helmond ontwikkeling BZOB-bos'

Geacht college,

Deze week maakte het college van B en W van de gemeente Helmond haar raadsvoorstel bekend omtrent de ontwikkeling van het BZOB-bos.

In deze plannen geeft het Helmondse college aan het BZOB-bos nu al te willen ontwikkelen voor bedrijfskavels groter dan 1 hectare. Dit terwijl in de op 1 juli j.l. door onze Staten vastgestelde Structuurvisie expliciet is bepaald dat er een gefaseerde ontwikkeling zal plaatsvinden, waarbij éérst de locaties Varenschut en Bemmer en daarna pas het BZOB-bos ontwikkeld zullen worden. Het nu voorliggende raadsvoorstel gaat aan deze fasering voorbij en wil Varenschut en het BZOB-bos gelijktijdig ontwikkelen met de uit te geven kavelgrootte als uitgangspunt.

Tevens geeft het Helmondse college aan niet veel te voelen voor de ontwikkeling van de locatie Bemmer, omdat deze te ver van Helmond weg zou liggen en daarom onvoldoende economische voordelen zou bieden.

Wij willen uiteraard niet treden in het autonome afwegingsproces van de gemeente Helmond, maar omdat in het raadsvoorstel expliciet wordt verwezen naar de provincie als overlegpartner in dit dossier en wij willen borgen dat de door onze Staten gemaakte afspraken op correcte wijze worden vertaald in het planvormingsproces – en de Helmondse raad hier ook volledig en juist over wordt geïnformeerd – komen wij tot de volgende vragen.

1. Deelt u onze mening dat het nu voorliggende raadsvoorstel van de gemeente Helmond om de locatie BZOB-bos gelijktijdig met Varenschut te gaan ontwikkelen in strijd is met de bepaling in de Structuurvisie over de gefaseerde ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u onze mening dat met dit raadsvoorstel van de gemeente Helmond de prikkel wordt weggenomen om bestaande bedrijvenlocaties te herontwikkelen? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is uw mening over het voorstel van de gemeente Helmond om niet in te zetten op de ontwikkeling van de locatie Bemmer om bovengenoemde redenen, acht u dit in strijd met de regionale opzet van de planontwikkeling rond bedrijventerreinen?

4. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat de prognoses rond de behoefte aan de ontwikkeling van bedrijventerreinen nu zijn bijgesteld, terwijl bij de besluitvorming in de Staten enkele maanden geleden de bestaande langetermijnprognoses voldoende actueel waren. Bent u van mening dat de slechts enkele maanden geleden aan de Staten voorgelegde prognoses actueel genoeg waren?

5. In het raadsvoorstel wordt geen aandacht besteed aan de zeer kostbare natuurcompensatie bij de ontwikkeling van het BZOB-bos. Hierdoor lijkt een stuk belangrijke informatie voor zorgvuldige besluitvorming in de Helmondse raad te ontbreken. Acht u als belangrijke overlegpartner de door het Helmondse college voorgelegde informatie voldoende voor zorgvuldige besluitvorming?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

8 december 2011

--------------------------------------

Beantwoording door GS:  beantwoording_statenvragen_BZOB_bos_december_2011.pdf