Statenvragen benoeming Gedeputeerde Van den Hout bij Raad van Europa

Geacht college,

Met enige verbazing vernam de PVV fractie afgelopen maandag 23 januari het bericht via de Twitter account van SP-Statenlid Slegers dat SP-Gedeputeerde Johan van den Hout vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) is benoemd tot lid van het Congres bij van de Raad van Europa. Op het moment van het verschijnen van dit twitterbericht, om 16:18 uur, was slechts een enkel voor abonnees van Nieuwsbank toegankelijk persbericht beschikbaar. Op de Provinciale website bleek nog niets te zijn gepubliceerd, een bericht van de Provincie verscheen pas om 16:45 uur.

Aangezien de benoeming vanuit het IPO plaatsvindt, vragen wij ons af of de vertegenwoordigers bij het IPO vanuit Provinciale Staten tijdig over deze benoeming zijn geïnformeerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Zijn de leden van de SP-fractie vooraf, danwel op het moment van het bekend maken van de benoeming actief geïnformeerd hierover?

2. Zo ja, hoe kunt u dit rijmen binnen de dualistische verhoudingen, waarom zijn de andere fracties in Provinciale Staten niet actief geïnformeerd?

3. Zijn de vertegenwoordigers vanuit Provinciale Staten bij het IPO tijdig geconsulteerd of geïnformeerd over deze benoeming? Zo nee, waarom niet?

4. Waarom wordt in dit geval afgeweken van de procedure waarbij nevenfuncties van leden van Gedeputeerde Staten per brief worden voorgelegd aan Provinciale Staten?

5. Door wie en op welke wijze is besloten Gedeputeerde Van den Hout hiervoor af te vaardigen?

6. Wat zijn de kaders en politiek-inhoudelijke randvoorwaarden waarbinnen de Gedeputeerde aan deze functie invulling geeft? Wordt hierover ook terugkoppeling gegeven aan PS? Zo nee, waarom niet?

7. Hoeveel tijd is de Gedeputeerde kwijt aan deze functie?

8. Komen de onkosten van deze functie voor de provincie, het IPO of voor de Raad van Europa en hoeveel onkosten zijn met deze functie gemoeid?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten