PVV: geen contributie provincie meer voor Europees-Arabische conferenties!

In de door RTL Nieuws opgevraagde declaraties van het Brabantse provinciebestuur trof de PVV Noord-Brabant een factuur aan van de 'European Association of State Territorial Representatives' (AERTE/EASTR). De jaarlijkse contributie voor deze organisatie bedraagt maar liefst 4500 euro. Desondanks is de provincie Noord-Brabant in 2011 niet op de conferenties van deze organisatie aanwezig geweest, zo blijkt uit de deelnemerslijsten. Reden voor de PVV Noord-Brabant om kritische vragen te stellen over nut en noodzaak van een dergelijke dure contributie.

Daar komt nog bij dat de PVV zeer kritisch staat ten opzichte van de activiteiten van deze organisatie. Zo organiseerden zij een 'Euro-Mediterranean Observatory' – afgelopen jaar in Marokko – om de Arabische landen bij het Europese beleid te betrekken. Dit lijkt aan te sluiten bij het Euro-Mediterranean Partnership volgens de Barcelona Declaration van 1995. Dit beleid – wat door de van oorsprong Egyptische schrijfster Bat Ye'or uitgebreid is beschreven in het boek 'Eurabia, the Euro-Arab Axis' – bevat onder andere afspraken tussen de EU en de Arabische landen over migratie en ontwikkelingshulp en kenmerkt zich door het bejubelen van de islamitische ideologie en het buitensluiten van Israël. Daarmee is de Euromed-agenda een van de meest destructieve vormen van het Europees beleid, waar zeker een provinciale overheid zich verre van zou moeten houden.

De PVV Noord-Brabant ziet nut en noodzaak van deelname aan deze Europese organisatie niet in en wil daarom dat de provincie de contributie beëindigt. Los hiervan kondigt de PVV Noord-Brabant aan nog Statenvragen te gaan stellen over declaraties in het algemeen.

Onderstaand de Statenvragen:

Geacht college,

Afgelopen week heeft RTL Nieuws alle declaraties van het College van Gedeputeerde Staten over 2011 openbaar gemaakt die zij middels een WOB-verzoek hadden opgevraagd.[1] In dit uitgebreide overzicht viel ons de factuur op voor de jaarlijkse contributie van de 'Association Européenne de Représentants Territoriaux de l'Etat' (AERTE/EASTR) d.d. 25 januari 2011, voorzien van een handgeschreven Franstalige toelichting. Hierin wordt de Commissaris der Koningin uitgenodigd voor twee bijeenkomsten van deze organisatie in 2011, in Hongarije en Marokko. Uit de deelnemerslijsten van deze bijeenkomsten blijkt dat er geen Nederlandse/Noord-Brabantse deelnemers aanwezig waren.[2] Desondanks betaalt onze provincie jaarlijks maar liefst 4500 euro contributie, wat voor de PVV fractie de volgende vragen oproept:

1. Wat is het nut en de noodzaak van het lidmaatschap van AERTE/EASTR voor onze provincie?

2. Op de deelnemerslijsten van de twee conferenties in 2011 ontbreken Brabantse deelnemers, is dit correct?

3. Indien dit correct is, waarom betaalt de provincie een contributiebedrag van jaarlijks 4500 euro aan een organisatie, terwijl niet aan de conferenties wordt deelgenomen?

4. Indien geen Brabantse deelnemers aanwezig waren op deze conferentie, wat was hiervan de reden?

5. De organisatie is primair gericht op zelfstandige staten, niet direct op provincies. Waarom neemt Noord-Brabant hier wél aan deel terwijl Nederland als staat géén deelnemer is?

6. Volgens de website van AERTE/EASTR is de contributie voor landsdelen lager dan voor zelfstandige staten:

"The member countries pay a national annual contribution, unique set price (allowing an undetermined number of participants) of 4 500 euros. Federal status countries such as Germany or Switzerland pay an annual contribution of 2 000 euros (per member Land or Canton)"[3]

Waarom betaalt de provincie Noord-Brabant dan toch het hoge contributiebedrag voor nationale lidstaten?

7. De conferentie in Marokko wordt georganiseerd als "Euro-Mediterranean Observatory" om zo ook de Arabische landen bij dit EU-beleid te betrekken. Zijn deze activiteiten gelieerd aan het zogenaamde 'Euro-Mediterranean Partnership', gebaseerd op de Barcelona Declaration (1995) en wordt dit beleid om Arabische landen bij het EU-beleid te betrekken ook door GS omarmd?

8. Onderneemt de provincie nog meer activiteiten in dit kader, zo ja, welke?Zijn er aantoonbare resultaten te noemen voor Brabant in 2011 op basis van dit lidmaatschap? Zo ja, welke?

9. Is er in 2012 door de provincie opnieuw contributie betaald aan AERTE/EASTR? Zo ja, neemt onze provincie in 2012 wel deel aan activiteiten van deze organisatie?

10. Welke aantoonbare resultaten verwacht u voor 2012? Gaarne een onderbouwing van kosten-baten.

11. Bent u bereid om dit kostbare lidmaatschap te beëindigen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://www.rtl.nl/actueel/rtlnieuws/home/declaraties2012.xml

[2] http://www.eastr-asso.org/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=125&format=raw&Itemid=100041

http://www.eastr-asso.org/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=153&format=raw&Itemid=100042

[3] http://www.eastr-asso.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=31