Statenvragen geurhinder veehouderij en uitlatingen Gedeputeerde Van den Hout

In de Statenvergadering van 9 december jl. vroeg de PVV Noord-Brabant aan GS om de cijfers over geurhinder openbaar te maken, wat door GS werd toegezegd. Deze cijfers werden onlangs door SP-gedeputeerde Johan van den Hout gepresenteerd in een rapport over de voortgang van de ontwikkeling van de veehouderij. Bij de presentatie van dit rapport zou de gedeputeerde in een uitspraak behoorlijk uit de bocht zijn geschoten, iets wat hij vaker doet in zijn berichten op Twitter. Deze uitspraken en de inhoud van het rapport zijn voor de PVV Noord-Brabant reden om onderstaande Statenvragen te stellen: 


Naar aanleiding van het rapport ‘Voortgang ontwikkeling veehouderij - Overzicht 2010: Noord-Brabant’ en enkele uitlatingen van Gedeputeerde Van den Hout heeft de PVV fractie de volgende vragen:
 
1. Uit het rapport blijkt een stijging van geur en fijnstof in LOG’s over de afgelopen jaren. Heeft deze stijging ook geleid tot meer aantoonbare overlast voor omwonenden? Zo ja, in welke mate?
2. Is met de daling van de luchtkwaliteit in de LOG’s ook het aantal omwonenden dat overlast heeft van geurhinder gestegen – of hebben nu verhoudingsgewijs minder omwonenden overlast?
3. Deze stijging vond plaats ondanks door de provincie gesubsidieerde kostbare duurzaamheidsmaatregelen, zoals luchtwassers. Acht GS dit gevoerde beleid effectief, zo niet, welke alternatieve maatregelen gaat GS nemen om hun ambitie waar te maken dat het aantal stankgehinderden moet afnemen?

4. Ziet GS dit rapport als een handzaam document voor omwonenden en andere belanghebbenden in het overleg van onderop volgens de visie van het Koersdocument Stad en Platteland? Of krijgen zij op korte termijn de beschikking over praktischer te hanteren stukken die voor iedere belanghebbende zaken inzichtelijk maken?
5. Volgens het rapport wordt door sommige gemeenten nog onvoldoende oude vergunningen ingetrokken. Op welke wijze gaat de provincie dit stimuleren en is GS bereid hiertoe milieuregels scherper te handhaven, zodat gemeenten niet als een slager hun eigen vlees keuren?
6. Is GS bereid omwille van gunstigere gezondheidseffecten Brabantse gemeenten te stimuleren meer en beter gebruik te maken van hun verordenende bevoegdheden uit de Wet geurhinder en veehouderij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?
7. Volgens het blad ‘Boerderij Vandaag’ zou Gedeputeerde Van den Hout bij de presentatie van dit rapport de uitspraak hebben gedaan, dat “elk faillissement in de veehouderij ’winst’” zou zijn. Is de Gedeputeerde hier op juiste wijze geciteerd? Zo niet, wat heeft de Gedeputeerde dan wel gezegd? Zo ja, waarom kiest de Gedeputeerde dergelijke woorden, met dien verstande dat een faillissement voor alle betrokkenen een groot drama is en waarbij mensen soms levenslang geruïneerd worden? Is de Gedeputeerde bereid om deze woorden – waarvan ‘Boerderij Vandaag’ terecht constateert dat de Gedeputeerde hiermee “uit de bocht schiet” terug te nemen mét excuses aan de ondernemers in de veehouderijsector?
 
Ook op Twitter blijft Gedeputeerde Van den Hout uit de bocht schieten. Na eerdere vragen hierover van onze fractie reageerde GS dat desbetreffende uitlatingen geen betrekking op beleidsterreinen van de provincie Noord-Brabant hadden en derhalve het college hierover geen opvatting heeft. Ditmaal heeft Gedeputeerde Van den Hout echter twee opmerkelijke berichten geplaatst die wel degelijk het beleidsterrein van onze provincie raken en de portefeuille van deze Gedeputeerde in het bijzonder. Op 15 februari jl. schrijft Gedeputeerde Van den Hout op twitter “Stop de gigastal”[1] met daarbij een link naar de website van de radicale dierenactivistenorganisatie Wakker Dier, waar wordt opgeroepen een SP-motie aan het Limburgse provinciebestuur te steunen tegen de bouw van een stal in Limburg.[2]

8. Acht GS het acceptabel dat een Brabantse Gedeputeerde zich met het autonome beleid van de provincie Limburg bemoeit en staat GS achter de oproep van Gedeputeerde Van den Hout om deze motie te steunen? Zo nee, is GS bereid om hiervan afstand te nemen? Zo ja, om welke redenen?
 
Op 28 februari jl. plaatste Gedeputeerde Van den Hout opnieuw een opvallend twitterbericht: “Steenmarters beschadigingen auto's: http://bit.ly/xwxQHM Revenge is a dish best served cold...”[3]. De link verwijst naar een artikel in het Brabants Dagblad over de grote groei van het aantal steenmarters in Brabant en de schade die zij toebrengen aan auto’s.[4] Ook dit onderwerp raakt provinciaal beleid en de portefeuille van deze Gedeputeerde.
9. Wat wil de Gedeputeerde met deze kreet duidelijk maken, op wie zou deze ‘wraak’ (revenge) gericht moeten zijn en waarom? Worden deze uitlatingen door GS gedeeld? Is de Gedeputeerde bereid voor deze uitlating zijn excuses aan te bieden aan de getroffen autobezitters? Zo nee, waarom niet?
10. Is de Gedeputeerde voornemens om (diervriendelijke) maatregelen te nemen om de overlast en bovenmatige groei van het aantal steenmarters in Brabant terug te dringen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 
Namens de PVV Noord-Brabant,
 
 
Alexander van Hattem
Lid Provinciale Staten
 
 

 


[1] https://twitter.com/#!/Johanvandenhout/statuses/169901374224605184
[2] http://www.wakkerdier.nl/actueel/stop-de-gigastal
[3] https://twitter.com/#!/Johanvandenhout/statuses/174393550358847489
[4] http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/10552732/Steenmarters-beschadigingen-autos.ece