Technische vragen PVV Noord-Brabant Statenvoorstel 02/12 intrekking reconstructieplannen

De MvA en het herziene Ontwerp-besluit van 28 februari zijn een verbetering t.o.v. het in de commissie ROW voorgelegde voorstel. Desondanks roept het nog enige technische vragen op, die onze fractie graag voor de PS-vergadering van vrijdag 2 maart a.s. beantwoord zou willen zien.

Op 16 februari verscheen in 'Boerderij' een artikel over dit Statenvoorstel[1] met een reactie van het ministerie van ELI, citaat:

"Het vervallen van de Reconstructiewet zal pas aan de orde zijn als de

reconstructieprojecten volledig zijn afgerond", aldus het ministerie die daar nog aan

toevoegt dat de provincie er ten onrechte vanuitgaat dat het vervallen van de

Reconstructiewet ook gevolgen heeft voor bestaande reconstructieplannen. "Dit is

niet zo, want het overgangsrecht ziet erop dat bestaande reconstructieplannen

onder de reconstructiewet kunnen worden afgewikkeld."

1. In de commissie ROW van 10 februari werd aangegeven dat dit besluit pas na vaststelling in PS aan het ministerie zal worden voorgelegd. Nu is reeds een reactie van het ministerie bekend is en hieruit spreekt een negatieve grondhouding. Is hiermee rekening gehouden in het herziene Ontwerp-besluit? Graag tevens nog een politieke reactie van GS hierop in de PS-vergadering.

Beantwoording vraag 1:

Bij de wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied die is voorzien wordt voorgesteld ook de Reconstructiewet in te trekken. In dit voorstel wordt de intrekking niet afhankelijk gesteld van de afronding van reconstructieprojecten. Wel is het zo dat men op basis van het overgangsrecht reconstructieplannen kan blijven uitvoeren met toepassing van de Reconstructiewet. Maar dit geldt uiteraard niet als de reconstructieplannen zijn ingetrokken. Gelet op de formulering die de wetgever hierbij hanteert, geldt er in ieder geval geen verplichting meer voor het hebben of uitvoeren van een reconstructieplan. Overigens is ambtelijk vernomen dat nu het natuurakkoord is gesloten het wetsontwerp tot wijziging van de WILG op korte termijn aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

2. Inmiddels zijn er twee nieuwe uitspraken van de Rechtbank 's-Hertogenbosch over ontheffingsaanvragen waarin wederom de reconstructieplannen voorrang krijgen boven de Verordening Ruimte. Welk effect heeft het intrekken van de reconstructieplannen op reeds aangevraagde ontheffingen: zal na intrekking de toetsing voortaan ex tunc plaatsvinden – dus op basis van de op het moment van de aanvraag geldende reconstructieplannen – of ex nunc, dus op basis van de Verordening Ruimte?

Beantwoording vraag 2:

Het intrekken van de reconstructieplannen heeft geen invloed op de afdoening van de ontheffingsaanvragen door GS. De aanvragen voor ontheffing worden immers beoordeeld op basis van de criteria uit de Verordening ruimte. Met de intrekking wordt nu juist beoogd dat deze criteria door de rechter niet ter discussie gesteld kunnen worden vanwege het bestaan van de reconstructieplannen. Dus voor zover er na de intrekking van de reconstructieplannen nog besluiten genomen moeten worden over de ontheffingen zal dit enkel gebeuren aan de hand van de voorschriften uit de Verordening ruimte.

3. Volgens punt 6 van het herziene Ontwerp-besluit wordt de begrenzing van de integrale zonering met onderbouwing en onderzoeken geacht een reconstructieplan te vormen volgens artikel 11 van de Reconstructiewet. Wordt hiermee volledig voldaan aan alle vereisten van artikel 11 lid 2 Reconstructiewet? Is daarmee nog wel sprake van een in materiële zin volwaardig reconstructieplan?

Beantwoording vraag 3:

De begrenzing van de integrale zonering vormt het hart van de reconstructieplannen temeer omdat dit de enige delen zijn die voor planologische doorwerking zijn aangewezen. Wij gaan er van uit dat daarmee voldaan wordt aan de eis om een reconstructieplan te hebben en stellen voor dit ook expliciet te besluiten. De overige vereisten in het betreffende artikel die vertaald zijn in doelstellingen in de plannen zijn in de huidige reconstructieplannen verouderd en achterhaald en bovendien hebben deze niet meer de status die ze voor de inwerkingtreding van de Wro hadden. De reconstructieplannen zijn immers daardoor structuurvisie geworden die geen doorwerking hebben en enkel de provincie zelf bindt.

4. De Reconstructiewet spreekt nergens over de mogelijkheid tot intrekking van reconstructieplannen. De wet spreekt slechts over de mogelijkheid tot wijziging, volgens artikel 26 lid 1 Reconstructiewet kan een reconstructieplan worden gewijzigd en geldt er een maximale termijn van 12 jaren volgens artikel 12 lid 1 Reconstructiewet, waarbij een reconstructieplan tussentijds gewijzigd kan worden. Wat is dan de wettelijke grondslag voor de provincie om te kunnen besluiten tot intrekking?

Beantwoording vraag 4:

De Reconstructiewet voorziet niet in een intrekking van de reconstructieplannen maar sluit dit ook niet uit. Onder die omstandigheden kan onder een wijziging ook een intrekking worden verstaan. In een vergelijkbaar geval met betrekking tot de intrekking van een wijzigingsplan op grond van de WRO is dit door de Raad van State eerder bepaald. (ABR 07/04/2004 , Geldermalsen 200400158/1). De in de wet genoemde maximale termijn van 12 jaar doet hieraan niet af.

5. Indien de wettelijke grondslag tot intrekking ontbreekt of niet duidelijk is, zou het dan volgens de wetsystematiek dan niet beter zijn om in het Ontwerp-besluit te spreken over bijvoorbeeld "het wijzigen van de reconstructieplannen, waarbij alle onderdelen vervallen behoudens de begrenzing van de integrale zonering met onderliggende onderbouwing en onderzoeken" en daarmee dus de reconstructieplannen gewijzigd vast te stellen in plaats van in te trekken?

Beantwoording vraag 5:

Zoals onder 4 is aangegeven is het intrekken van een plan een vorm van wijziging. Juist daarom wordt de volledig voorgeschreven procedure voor wijziging van een reconstructieplan doorlopen.

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2012/2/Golf-van-kritiek-op-Brabantse-reparatiewet-1001814W/