Statenvragen inzake opstelling Gedeputeerde Van den Hout in Provinciale Statenvergaderingen 17 februari & 2 maart 2012 en twittergedrag

Geacht college,

Tijdens de PS vergadering van afgelopen 17e februari, heeft Gedeputeerde Van den Hout meermalen het volgende gezegd: "Indien het natuurakkoord niet met een meerderheid wordt aangenomen, dan kost dat de provincie Noord-Brabant minimaal
€ 100 miljoen".

In de analyse "Bleker had Brabant in de tang met wurgcontract" in het Brabants Dagblad van 28 februari 2012 stelt redacteur Ron Lodewijks dat dit bedrag tot op heden ondeugdelijk is onderbouwd en er ongeveer € 50 miljoen kosten worden gemaakt indien er niet aan het plan van Bleker zou worden meegewerkt. Daarom de volgende vragen:

1.1 Heeft de Gedeputeerde dit argument gebruikt om druk uit te oefenen op de tegenstemmers van het natuurakkoord om alsnog het deelakkoord natuur goedgekeurd te krijgen?

1.2 Kan het zo zijn dat GS deze cijfers ruim geïnterpreteerd heeft, of zijn er andere factoren die niet zijn meegenomen in het artikel? Zo ja, wat is daarvan de reden?

1.3 Kan GS alsnog schriftelijk terugkoppeling geven voor de onderbouwing van deze € 100 miljoen?

In de PS vergadering van 2 maart jl. is er een incident geweest tussen gedeputeerde Van den Hout en PVV Statenlid de heer Van Hattem. De heer Van Hattem kreeg op zijn vraag aan de Gedeputeerde het antwoord dat deze vraag ook in de commissie gesteld had kunnen worden en de Gedeputeerde wenste daarom in PS geen antwoord te geven. De CdK greep in met de woorden dat het een goed gebruik is om vragen zowel in de commissie als in PS te beantwoorden. Daarover de volgende vragen:

2.1 De PVV is van mening dat het minachting van de leden van PS is om geen antwoord te geven op gestelde vragen in een PS vergadering, bent u het daarmee eens? Zo neen, waarom niet?

2.2 Was het niet chique geweest als de Gedeputeerde zijn excuses had aangeboden, en vermeld had dat dat in de toekomst niet meer zou gebeuren? Zo neen, waarom niet?

De PVV heeft al diverse keren vragen gesteld over het twittergedrag van Gedeputeerden. De PVV is van mening dat Gedeputeerden als bestuurders van Brabant een ambassadeursrol hebben voor onze prachtige provincie. Daarbij hebben zij in hun publieke uitingen ook de goede naam van Gedeputeerde Staten als bestuursorgaan hoog te houden. Vanuit die hoedanigheid is het wat de PVV betreft niet gepast om met de vermelding 'Gedeputeerde van Noord-Brabant' in het profiel allerlei persoonlijke opvattingen of partijpolitieke polemieken via social media te verspreiden. Wat ons betreft kan een Gedeputeerde op eigen account twitteren, mits in de aanhef Gedeputeerde van Brabant wordt weggelaten. Daarom de volgende vragen:

3.1 Is het college van GS bereid alleen die zaken als Gedeputeerde te twitteren die gerelateerd zijn aan diens ambt en in het belang van Brabant zijn? Zo neen, waarom niet?

3.2 Is het college van GS bereid tweets vanuit persoonlijke opvattingen of eigen politieke kleur alleen te verspreiden op een ander account dat niet de status van Gedeputeerde expliciet in het profiel vermeldt? Zo neen, waarom niet?

De vigerende gedragscode voor bestuurders van Noord-Brabant dateert uit 2003. Vanuit de griffie is op 2 oktober 2011 gemeld dat er voorbereidingen worden getroffen om de nieuwe modelgedragscode van BZK van april 2011 te implementeren naar de Brabantse situatie. Deze code zou op korte termijn worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

3.3 Kunt u inzicht geven over de voortgang van de nieuwe gedragscode voor bestuurders van Noord-Brabant? Kunt u toezeggen dat omgang met sociale media in deze gedragscode een prominente plaats gaat innemen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant

Ronald Dol