Statenvragen over netwerkfeestje op de Floriade: is een snoepreisje naar Venlo effectief?

De PVV Noord-Brabant heeft met verbazing kennis genomen van een notitie over een door de provincie te organiseren netwerkfeestje op de Floriade in Venlo. De notitie is niet via de gebruikelijke procedure met Provinciale Staten overlegd en ook de inhoud roept voor de PVV de nodige vragen op. "Een budget van 100.000 euro voor een netwerkfeestje op de Floriade met als zweverige doelstelling de gasten geïnspireerd naar huis te laten gaan is geen verantwoorde besteding van belastinggeld in deze tijden van bezuiniging," aldus PVV Statenlid Alexander van Hattem, "dit geld kan effectiever worden ingezet dan voor een snoepreisje naar Venlo". Onderstaand de Statenvragen van de PVV Noord-Brabant:

Geacht college,

In het postvak van de fractiekamer troffen wij op maandagavond 12 maart jl. een notitie aan voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (ROW) inzake een 'GS-relatie-evenement d.d. 23 mei 2012 op de Floriade te Venlo' (commissiestuk ROW-0061). Dit stuk is volgens het oplegvel bedoeld als notitie ter kennisname voor de commissievergadering van 9 maart 2012.

De notitie vanuit Gedeputeerde Staten is gedateerd 31 januari 2012, het oplegvel is echter pas op 7 maart 2012 door de griffie gedagtekend. Het stuk is niet opgenomen in de stukken ter kennisname van de agenda voor de commissievergadering ROW van afgelopen 9 maart, noch in deze vergadering besproken. Bij de reeds op SIS gepubliceerde stukken ter kennisname voor de commissievergadering ROW van 13 april a.s. is het stuk niet te vinden. Ook via de Dagmail PS is het stuk vanaf 7 maart niet verspreid.

Deze opmerkelijke en ondoorzichtige gang van zaken roept bij onze fractie de volgende vragen op:

1. Waarom wordt de commissie ROW op bovenstaand beschreven wijze op de hoogte gesteld?

2. Waarom is het stuk niet in de agenda van de commissie ROW opgenomen terwijl het al op 31 januari door GS is vastgesteld?

3. Waarom wordt het stuk alleen op papier beschikbaar gesteld, is het niet via de Dagmail verspreid en staat het niet op het SIS?

4. Wordt deze notitie voor de volgende vergadering van de commissie ROW alsnog geagendeerd? Zo nee, waarom niet?

Ook de inhoud van de notitie roept bij onze fractie vragen op:

5. Volgens de notitie is aan het SRE aanvankelijk een bijdrage van € 100.000,- toegezegd voor de realisatie van een paviljoen en de organisatie van een congres op de Floriade in Venlo, waar het SRE vanwege "hedendaagse ontwikkelingen" van heeft afgezien. Welke ontwikkelingen worden hier concreet bedoeld?

6. In hoeverre en op welke punten wijkt dit aangepaste plan – qua opzet, inhoud en doelstellingen – af van het bedoelde SRE-paviljoen en congres?

In het ochtendprogramma staat een inspiratiebijeenkomst gepland voor de nieuwe koers 'Stad en Platteland' met circa 175 personen.

7. Welke relaties worden hiervoor uitgenodigd? Op grond waarvan vindt de selectie van de genodigden plaats? Wat is hun betrokkenheid bij het koersdocument?

8. Met deze bijeenkomst wordt op 23 mei a.s. naar externen al een presentatie gegeven over de invulling van 'Stad en Platteland', terwijl hierover pas op een later tijdstip met Provinciale Staten wordt gesproken. Hoe is dit te rijmen met afspraken met PS, zoals de toezegging PS 33-2860430 dat de nieuwe samenwerkingsstructuur pas in juni in de commissie ROW wordt besproken en toezegging PS 39-2860469 dat de formele behandeling van de principes van het koersdocument in de Verordening Ruimte pas na de zomervakantie zal plaatsvinden?

In het middagprogramma krijgen volgens de notitie "ca 500 relaties de gelegenheid om in de inspirerende omgeving van de Floriade met elkaar te netwerken, en de Floriade te bezoeken".

9. Is dit middagprogramma ook gericht op de koers 'Stad en Platteland'? Zo ja, wat is de inhoudelijke samenhang met deze activiteit? Zo nee, waar dan wel op en waarom?

10. Welke relaties zijn voor dit middagprogramma uitgenodigd en op grond van welke criteria worden zij geselecteerd?

GS stelt te beogen ruim binnen het budget van € 100.000,- te blijven.

11. Wat verstaat GS onder 'ruim' en wat is de concrete begroting hiervoor?

12. Hoe wordt een eventueel overschot bestemd, vloeit dit terug naar algemene middelen?

13. Waaruit wordt een eventueel tekort afgedekt?

Het beoogde effect is volgens de notitie: "De gasten gaan geïnspireerd en uitgedaagd naar huis en voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk om op een nieuwe manier in het proces te participeren en nieuwe initiatieven op te pakken".

14. Waarom kiest GS hier voor zo'n vage en zweverige doelstelling?

15. Wordt het koersdocument hier niet misbruikt voor een netwerkfeestje op kosten van de belastingbetaler? Op welke manier denkt GS dit uit te kunnen leggen aan de belastingbetaler?

16. Om welke reden zijn leden van Provinciale Staten als volksvertegenwoordigers niet bij dit netwerkevenement betrokken?

17. Deelt GS de mening van onze fractie dat in tijden van forse bezuinigingen een meevaller van € 100.000,- effectiever ingezet kan worden dan voor een 'snoepreisje' naar Venlo? Zo nee, hoe kunt u dit dan wel aan de belastingbetalende Brabantse burger verantwoorden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten