PVV Noord-Brabant stelt Statenvragen over nieuwe moskee Veghel

Het college van B&W van de gemeente Veghel maakte onlangs bekend haar medewerking te verlenen aan een nieuwe moskee aan de Evertsenstraat in Veghel. De betreffende moskee valt onder de 'Islamitische Stichting Nederland' (ISN), een organisatie die onder directe controle staat van de Turkse overheid en al jarenlang bekend staat om haar streng orthodoxe islamitische ideologie. De PVV Noord-Brabant vindt het ongepast dat een lokale overheid zich proactief opstelt in het realiseren van een moskee die een ideologisch verlengstuk vormt van een buitenlandse mogendheid.

"Bovendien heeft de provincie Noord-Brabant jarenlang subsidies verstrekt voor integratieprojecten, zo ook in Veghel voor de ontwikkeling van een lokaal integratiebeleid. Als de gemeente nu meewerkt aan deze moskee, die een spreekbuis van de Turkse overheid vormt, dan vraagt de PVV zich af of al deze integratiesubsidies voor niets zijn geweest," aldus PVV-Statenlid Alexander van Hattem.

Ook is de PVV ongelukkig met de locatiekeuze voor de nieuwe moskee. "De nieuwe moskee komt in een park in het groene beekdal van de Aa, terwijl de provincie juist veel investeert om de natuur in dergelijke beekdalen te verbeteren. De PVV wil überhaupt geen nieuwe moskeeën en minaretten, maar deze locatie is wel erg ongelukkig: in het groene beekdal van de Aa, binnen de gevarenzone van een gasverdeelstation en recht tegenover bestaande woningen. Volgens het bestemmingsplan zijn torens van 15 meter hoog toegestaan, dus bestaat de kans dat omwonenden straks tegen minaretten van 15 meter hoogte aan moeten kijken, die bovendien het landschap van het beekdal ontsieren," stelt Statenlid Van Hattem.

Tevens maakt de PVV zich zorgen over de veiligheid, gelet op het naastgelegen gasverdeelstation. Van Hattem: "Uit de ramp bij Chemiepack Moerdijk moeten we de les trekken dat we als provincie risicovolle situaties goed in de gaten moeten houden, het is dan ook onbegrijpelijk dat in een bestemmingsplan een maatschappelijke voorziening in de gevarenzone van zo'n installatie ligt. De provincie zou hier haar verantwoordelijkheid moeten nemen in het algemeen belang van openbare veiligheid en volksgezondheid, net als bij de geitenstal in Landerd."

Onderstaand de Statenvragen van de PVV Noord-Brabant:

Geacht college,

Onlangs maakte het college van de gemeente Veghel bekend mee te willen werken[1] aan het realiseren van een nieuwe moskee aan de Evertsenstraat in Veghel.[2] Deze Selimiye-moskee valt onder de 'Islamitische Stichting Nederland' (ISN)[3] – een organisatie die onder directe controle staat van het Turkse ministerie van Religieuze zaken[4]. De moskeeën van deze stichting zijn eigendom van de Turkse staat en hun imams worden door de Turkse staat betaald en benoemd.[5] Reeds in de jaren tachtig werd deze organisatie met argwaan gadegeslagen omdat Turkse diplomaten via het ISN controle probeerden te krijgen over Turkse moslims in Nederland, daarbij 'een orthodoxe lijn' zouden voorstaan en hun ideeën trachtten te 'infiltreren' via geestelijk voorgangers.[6] Het is zeer onwenselijk dat een buitenlandse mogendheid haar fundamentalistisch islamitische ideologie op deze manier kan verspreiden in de Nederlandse en Brabantse samenleving. Nog onwenselijker is het dat een lokale overheid hieraan ook nog proactief haar medewerking wil verlenen. Aangezien de provincie Noord-Brabant in de afgelopen bestuursperiodes actief een multicultureel participatie- en integratiebeleid heeft gevoerd en als decentrale overheid haar medeverantwoordelijkheid kent in het ruimtelijke beleid, komen wij tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Veghel haar medewerking wil verlenen aan het realiseren van een moskee in Veghel?

2. Vindt u de directe controle van het Turkse ministerie voor Religieuze zaken op deze moskee verenigbaar met het door de provincie gevoerde integratiebeleid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Is er in de huidige en voorgaande bestuursperiodes door de provincie Noord-Brabant samengewerkt met de Selimiye-moskee en/of het ISN? Zo ja, op welke wijze en waarom?

4. Deelt u onze opvatting dat het ongepast is dat een gemeentebestuur proactief haar medewerking hieraan verleent? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de gemeente Veghel hierop aan te spreken?

De geplande locatie aan de Evertsenstraat in Veghel is gelegen in een park in het groene gebied van rivier de Aa. De provincie Noord-Brabant heeft veel geïnvesteerd in het beekdal van de Aa, zoals het Masterplan Aa/Veghel.[7]

5. De bouw van een moskee in dit park in het beekdal van de Aa is een verdere verstening van dit groene gebied, ziet u dit als een onwenselijke ontwikkeling voor de ecologische, landschappelijke en groene ruimtelijke kwaliteit van dit beekdal? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om hiertegen stappen te ondernemen?

Uit een bericht van het Brabants Dagblad[8] blijkt dat de geplande locatie van de moskee binnen de veiligheidszone van een naastgelegen gasverdeelstation voor een hogedrukgasleiding zou komen te liggen, wat een onveilige situatie zou opleveren voor de bezoekers, met name bij een eventuele fakkelbrand.

6. Bent u bekend met dit bericht?

7. Vindt u het in het algemeen belang van de openbare veiligheid en volksgezondheid (vergelijkbaar met de casus geitenstal in Landerd) verantwoord dat in het bestemmingsplan Veghel-Zuid een locatie binnen de veiligheidzone van een dergelijk gasverdeelstation is bestemd voor maatschappelijke voorzieningen? Waarom heeft GS op dit punt geen aanwijzing gegeven bij het vaststellen van het bestemmingsplan?

8. Is GS bereid om vanuit het algemeen belang van de openbare veiligheid en volksgezondheid stappen te ondernemen om de vestiging van een moskee of een andere maatschappelijke voorziening tegen te houden? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Lid Provinciale Staten

[1] http://veghel.kliknieuws.nl/nieuws/144005/eerste-stap-in-verhuizing-moskee-gezet

[2] http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/11460901/Plannen-voor-nieuwe-moskee-in-Veghel.ece

[3] http://islamitischestichtingnederland.nl/bezoek-aan-hdv-selmiye-moskee-in-veghel/

[4] http://islamitischestichtingnederland.nl/over-isn/organisatiestructuur/

[5] A. van Heelsum en J. Tillie, Turkse organisaties in Nederland. Een netwerkanalyse (Amsterdam 1999) 11 http://dare.uva.nl/document/138390

[6] M. Maussen, Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen en organisaties (Apeldoorn 2006) 249

[7] http://brabant.nl/subsites/plattelandsontwikkeling/mediatheek/video-s/videos-projecten/film-project-masterplan-aa_veghel.aspx

[8] http://www.brabantsdagblad.nl/regios/udenveghel/11516550/Partij-Oerlemans-vindt-plek-Veghelse-moskee-onveilig.ece