Statenvragen ondersteuning tijdelijke huisvesting van theater 't Speelhuis in Helmond

Geacht college,

In de Statenvergadering van 22 juni jl. heeft het CDA -gesteund door SP en VVD- tijdens de behandeling van de voorjaarsnota het college gevraagd in contact te treden met de Gemeente Helmond inzake een oplossing voor de tijdelijke huisvesting van theater 't Speelhuis in Helmond in de Onze Lieve Vrouwekerk. Dit voorstel kwam voor de meeste partijen volkomen uit de lucht vallen, maar niet voor het CDA. Letterlijk wist CDA reeds alle ins en outs van de met de huisvestingsoplossing samenhangende kosten al te melden: "Er ligt een plan voor de hele kerk dat globaal €3 miljoen kost. Helmond wil niet de hele kerk gebruiken voor het tijdelijke theater maar alleen het middenschip. Het college schat dat daarmee een restauratiebedrag van €1,5 miljoen gemoeid is. Helmond wil en kan een deel daarvan zelf betalen maar niet het hele bedrag. Helmond vraagt of het bespreekbaar is dat de provincie in dezen een flinke handreiking doet. Ik heb gevraagd hoeveel dat concreet is. Het antwoord was dat men ongeveer 60% met een maximum van €1 miljoen dringend nodig heeft om het überhaupt te kunnen doen."

De verbazing bij een aantal oppositiepartijen was groot over dit plotseling ingebrachte nieuwe punt, een heel duidelijk verzoek om een heel grote zak belastinggeld. Het onderwerp maakte geen deel uit van de agenda en werd ook niet ondersteund door onderliggende documenten. Een dergelijk majeur bedrag eventjes op een vrijdagmiddag zonder verdere dossiers of zonder een concreet voorstel 'regelen' is nogal wat. De tegenwerpingen van diverse partijen werden door uw coalitiepartijen CDA-VVD-SP afgedaan als onzin, zij zouden 'niet goed luisteren' want ´het enige wat CDA doet, is een vraag voorleggen aan het college om er eens naar te kijken', en zelfs dhr. Heijmans (SP) verweet de oppositie hardhorendheid: 'Ik vind het ontzettend jammer, mijnheer Wagemakers (PvdA), dat u niet luistert. U luistert niet naar mevrouw Kerkhof (CDA), u luistert niet naar mevrouw Geeraedts (VVD) en u luistert niet naar mij. Niemand van ons heeft gezegd dat er geld wordt gevraagd.'

Het college, bij monde van CDA-Gedeputeerde Van Heugten, antwoordde op het CDA-verzoek: "Het college is graag bereid in overleg te treden met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond om de actuele situatie te bezien in relatie tot het monument Onze Lieve Vrouwe kerk en het inrichten van een tijdelijk theater aldaar. Wij zullen samen met het college bekijken welke opties er zijn om het ontstane probleem aan te pakken en welke rol de provincie daarbij zou kunnen spelen. Het college wil zich daarop graag beraden. Als de situatie duidelijk is en er mogelijk voorstellen worden ontplooid, zullen wij dat zo snel mogelijk met de Staten delen. Wij hebben wel het idee dat het urgent is. Het kan best zo zijn dat wij daarover ver voor de begroting met de Staten in overleg moeten treden." Ook meldde hij dat als de situatie daartoe aanleiding zou geven, het college PS schriftelijk zou informeren over de mogelijkheden zodat de Staten ook in de recesperiode actie zouden kunnen ondernemen.

Op 15 augustus werd een persbericht door de Provincie verspreid, waarin de Provincie aankondigt een subsidie van maar liefst €840.000 beschikbaar te stellen.[1]

Dit persbericht toont het gelijk aan van de oppositiepartijen die op 22 juni een kritisch geluid lieten horen.

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV fractie vragen aan het college.

De Gedeputeerde is zijn toezegging aan Provinciale Staten "Als de situatie duidelijk is en er mogelijk voorstellen worden ontplooid, zullen wij dat zo snel mogelijk met de Staten delen" niet nagekomen.

1. Waarom is het college deze toezegging niet nagekomen?

2. Sinds wanneer wordt via persberichten gecommuniceerd naar Provinciale Staten?

3. Bent u het eens met de PVV dat deze manier van communiceren niet de schoonheidsprijs verdient, om geen andere termen te gebruiken? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt u de mening van de PVV dat door het college de leden van Provinciale Staten vooraf geïnformeerd hadden moeten worden over de uitkomsten van het overleg met de Gemeente Helmond, voordat het persbericht werd verspreid? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college de notulen aan PS overhandigen van het met de gemeente Helmond gevoerde overleg, zoals aangekondigd in de PS vergadering van 22 juni 2012? Zo nee, waarom mogen PS geen kennis nemen van deze openbare informatie?

6. Op welke datum heeft de gemeente Helmond een subsidieverzoek bij de Provincie ingediend? Kunt u de PVV een kopie van dit subsidieverzoek overhandigen? Zo nee, waarom niet?

In het persbericht is beschreven: "Volgens Gedeputeerde Staten hebben Provinciale Staten bij de behandeling van de voorjaarsnota eerder dit jaar opdracht gegeven om te kijken of de provincie kan bijdragen aan een oplossing voor Helmond." En vervolgens: "GS verstrekt de subsidie voor de restauratie van de koepelkerk. We konden ons vinden in de afwegingen van de Staten en hebben daarom graag gehoor gegeven aan het verzoek".

7. Kunt u in de notulen van de PS vergadering duiden waar PS een afweging hebben gemaakt om subsidie te verstrekken? Zo nee, op basis waarvan achtte GS het legitiem om gehoor te geven aan een verzoek van de gemeente Helmond en een toezegging van bijna een miljoen euro aan Brabants belastinggeld te doen?

In de notulen van de PS-vergadering van 22 juni is duidelijk te lezen dat de coalitiepartijen ontkennen dat er geld wordt gevraagd, dat daarover ook de discussie op dat moment niet gaat en dat het enige verzoek aan GS is om met de gemeente te gaan praten om te kijken welke rol de provincie zou kunnen spelen.

8. Kunt u de PVV uitleggen waarom u het verzoek van PS heeft genegeerd en toch reeds financiële toezeggingen heeft gedaan aan de gemeente Helmond? Zo nee, waarom niet?

9. Kan het college het standpunt van de PVV onderschrijven dat deze handelswijze de schijn heeft van minachting voor de volksvertegenwoordiging, in dit geval Provinciale Staten? Zo nee, hoe zou het college het handelen in strijd met de wens van PS dan wel willen kwalificeren?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

Patricia van der Kammen

Mariëtte Frijters-Klijnen

[1] PERSBERICHT

Provincie steunt Helmond met oplossing 't Speelhuis

's-Hertogenbosch, 15 augustus 2012 – De provincie wil de tijdelijke huisvesting van

theater 't Speelhuis in Helmond steunen. Aan de commissie Cultuur en Samenleving

wordt voorgesteld een subsidie van 840.000 euro te verstrekken. Het geld is bestemd

voor de restauratie van de OLV Kerk Tenhemelopneming, dat daarna het theater

tijdelijk kan huisvesten.

De gemeenteraad van Helmond heeft besloten theater 't Speelhuis, dat in december 2011

door brand werd verwoest, tijdelijk te huisvesten in de kerk. Om deze optie te realiseren,

moeten extra kosten worden gemaakt voor het restaureren en technisch geschikt maken van

de kerk. De restauratie van het monument komt in aanmerking voor subsidie.

Opdracht

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juni heeft een meerderheid van Provinciale

Staten mondeling opdracht gegeven aan Gedeputeerde Staten om te kijken of de provincie

mee kan werken aan een oplossing.

"GS konden zich vinden in de afwegingen van de Staten, we hebben daarom graag gehoor

gegeven aan het verzoek", meldt gedeputeerde Ruud van Heugten.

Voor informatie over dit persbericht: afdeling Communicatie, Karen Wijnen,

telefoon (073) 680 88 17 of 06 - 55 68 66 75. Informatie en persberichten vindt u op de

internetsite van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl/pers