Motie inzake meerdaagse activiteiten

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 22 maart 2013,

behandelend het Statenvoorstel 16/13 inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020;

 

 

constaterende dat:

 

-          het Statenvoorstel het voornemen uitspreekt om jaarlijks een (meerdaagse) conferentie te organiseren:"Jaarlijks organiseren wij een bijeenkomst met het Brabantberaad om de resultaten van deze monitoring tegen het licht te houden, te bespreken en zonodig voorstellen tedoen voor het maken van nieuwe afspraken tussen alle partijen."

-          wanneer GS thans meerdaagse conferenties organiseert, dan wordt dit op dit moment niet standaard voorgelegd in het presidium, alleen bij buitenlandse bezoeken waarin ook Statenleden worden betrokken;

-          als Statenleden bij dergelijke conferenties worden betrokken, zij vooraf niet vanzelfsprekend inzage krijgen in het budget en de begroting van de te maken kosten en een eventuele verdeling van kosten met derden;

 

overwegende dat:

 

-          Statenleden wel politiek aangesproken kunnen worden over een dergelijke deelname;

-          zij een eventuele deelname derhalve ook moeten kunnen verantwoorden;

-          om deze redenen GS de Statenleden vooraf actief zouden moeten informeren;

 

dragen Gedeputeerde Statenop:

 

-          bij door GS georganiseerde meerdaagse conferenties waarvoor Statenleden worden uitgenodigd, PS vooraf actief te informeren over het budget, de begroting van de te maken kosten en een eventuele verdeling van kosten met derden,

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

 

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol