Aanvullende vragen profielschets Raad van Toezicht Stichting 2018Eindhoven|Brabant

Geacht college,

Op 2 april jl. ontvingen wij antwoord op onze schriftelijke Statenvragen betreffende de profielschets Raad van Toezicht Stichting 2018Eindhoven|Brabant, waarvoor dank.

De vragen hadden betrekking op het ontbreken van een profielschets in het Statenvoorstel 34/12 inzake nadere uitwerking Investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad en het ontbreken van een zin in een op ons verzoek toegezonden pdf van de vastgestelde profielschets.

De beantwoording roept zeer nadrukkelijk aanvullende en verduidelijkende vragen op:

In antwoord op vraag 2 en 3 bevestigt u dat de profielschets op 26 april 2012 is vastgesteld.

  1. Op vraag 4, waarom de Statencommissie CS en Provinciale Staten niet eerder zijn geïnformeerd over het bestaan van dit memo, luidt het antwoord “Toen wij dit document opstelden voor de commissiebehandeling op 1 juni 2012, waren de profielen nog niet vastgesteld. Hoe verhoudt dit zich tot uw antwoord op vraag 2 en 3?

Statenvoorstel 34/12 is op 1 juni 2012 in de commissie CS en op 22 juni 2012 in PS behandeld. Bijlage 7 van het Statenvoorstel, zijnde de bijlage met de ontbrekende profielschets, is op 9 mei 2012 gescand als pdf. Dat is twee weken ná de vaststelling van de profielschets.

  1. Bent u met de PVV van mening dat er meer dan voldoende tijd was om de op 26 april 2012 vastgestelde profielschets op te nemen in Bijlage 1 van Bijlage 7 van PS Statenvoorstel 34/12? Zo nee waarom niet?
  2. Bent u het eens met de PVV dat door het ontbreken van de vastgestelde profielschets in de commissievergadering CS op 1 juni 2012 en de Statenvergadering op 22 juni 2012 niet alle beschikbare informatie aan de Statenleden is gepresenteerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Het memo van 26 april maakte deel uit van het dossier Besluit deelname oprichting Stichting 2018 Eindhoven/Brabant in Breda. De Raadscommissie Maatschappij in Breda is op 18 juni 2012 op de hoogte gebracht van dit memo. In Tilburg heeft de commissie Maatschappij op 27 augustus 2012 het Raadsvoorstel Investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad 2018 behandeld. Het eerder vermelde memo maakte als bijlage 13 deel uit van het dossier.

Op vraag 10 of u het met de PVV eens bent dat verschillende volksvertegenwoordigende lagen in hetzelfde dossier altijd dezelfde informatie zouden moeten krijgen? Antwoordt u: “Ja, voor zover mogelijk en voor zover van toepassing.”

  1. Wat is de motivatie van het college geweest om de op 26 april vastgestelde en derhalve beschikbare profielschets niet ter hand te stellen aan de Statenleden tijdens de commissievergadering CS op 1 juni 2012 en de Statenvergadering op 22 juni 2012?
  1. Bent u met de PVV eens dat het College niet heeft voldaan aan de actieve informatieplicht op 1 en 22 juni 2012? Zo nee, waarom niet?

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

Mariëtte Frijters-Klijnen