Statenvragen transport gevaarlijke stoffen door Noord-Brabant

Geachte college,

Bij het spoorwegongeval in het Belgische Wetteren, waarbij een dode en vele gewonden te betreuren zijn, zijn chemische gassen via de riolering verspreid naar huizen van omwonenden. Deze omwonenden kregen aanvankelijk van de autoriteiten het advies binnen te blijven, later - toen bleek dat de giftige gassen via de riolering in de huizen verspreid werden - zijn de bewoners alsnog geëvacueerd in een straal van 500 meter van het spoor. Helaas kwam voor sommigen die evacuatie te laat.

In Noord-Brabant vindt ook transport van gevaarlijke stoffen per spoor plaats via de zogenaamde Brabantroute, dwars door dichtbevolkte gebieden in onder andere Tilburg en Roosendaal.

Dit roept de volgende vragen op:

  1. Worden op de Brabantroute ook stoffen getransporteerd die zich, bij een ramp of ongeval, via de riolering kunnen verspreiden? Zo ja, welke stoffen?
  1. Is er in de huidige rampenplannen rekening gehouden met een dergelijk scenario? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en binnen welke straal?
  1. Is de procedure rond de Brabantroute er op gericht om eerst te evacueren of slechts binnen te blijven?
  1. Bent u bereid om nog meer prioriteit te geven aan - en samen met andere overheden, bedrijven en spoorwegbeheerders te zoeken naar - alternatieven voor het transport van gevaarlijke stoffen door de dichtbevolkte gebieden op de Brabantroute? Zo ja, kunt u PS van vervolgstappen op de hoogte houden?

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Alexander van Hattem