PVV Noord-Brabant: “Krankzinnige verbranding belastinggeld in Amercentrale”

Ongeveer 4800 euro per uur, mogelijk zelfs veel meer, dat is wat volgens berichten op onder meer Climategate.nl de RWE aan subsidiegeld in de zak steekt voor het bijstoken van pellets in de Amercentrale. Deze pellets worden grotendeels gemaakt uit omgehakte Amerikaanse en Canadese bossen en met stookolie gestookte schepen de hele Atlantische Oceaan over gevaren om hier in de Amercentrale als “duurzame bijstook” te fungeren.

 “Te gek voor woorden”, aldus PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem, die hier over vragen stelt aan het college van Gedeputeerde Staten in Noord Brabant. “Als 30,8% aandeelhouder van de Stichting Essent Sustainablity Development, die deze tactiek kennelijk als doelstelling heeft, kunnen wij een belangrijke stempel drukken op het te voeren beleid. Wat er nu in de Amercentrale gebeurt is te krankzinnig om waar te zijn.

In plaats van CO2 besparen, stoot deze manier van werken zelfs aanzienlijk méér CO2 uit, dan dat er gewoon met goedkope kolen gestookt zouden worden. Dat dit onzinnige duurzaamheidssprookje de belastingbetaler 4800 euro per uur aan subsidie kost, is helemaal van de zotte. Omgerekend één maand niet bijstoken en de 30 miljoen voor de veelbesproken verbreding van de A67 Leenderheide – Geldrop is betaald, om aan te geven hoeveel geld er nutteloos weggegooid wordt”

Van Hattem wijst er verder op dat het nogal hypocriet over komt wanneer er 2 miljoen Amerikaanse bomen in het kader van CO2-besparing in de Amercentrale gegooid worden en vervolgens de Provincie zelf papierloos meent te moeten vergaderen voor de besparing van één boom per Statenvergadering, eveneens ter beperking van de CO2. “Dat verhaal rammelt, zacht uitgedrukt”.

PVV Noord-Brabant

Alexander van Hattem
Harry van den Berg

  

  

Schriftelijke vragen van de fractie van de Partij voor de Vrijheid aan het college van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde. 

Betreft: bijstook pellets in Amercentrale Geertruidenberg 

De PVV-fractie is geschokt door diverse berichtgevingen(1,2)waaruit blijkt dat er nodeloos met subsidiegeld wordt gesmeten onder toeziend oog van de provincie(3)door bijstook van Noord-Amerikaanse (oer-)bossen / pellets(4, 5)in de Amercentrale.

De PVV heeft hierover de volgende vragen: 

1. Is het College bekend met het beleid dat wordt gevoerd door de “Stichting Essent Sustainability Development”, waarvan de Provincie Noord Brabant volgens de bijlage van de jaarstukken 2012, 30,8% van de aandelen bezit?  

2. Is het college met de PVV van mening dat het gevoerde beleid ten aanzien van biomassa volledig faalt indien er ingezet wordt op bijstook van pellets die vervaardigd zijn uit Canadese en (vooral) Amerikaanse bossen en per stookolie gestookt schip de Atlantische Oceaan overgevaren zijn, resulterend in een berekende toename van de CO2 uitstoot per energie-eenheid?(6 en 7, in dit laatste bericht wordt zelfs gerept over + 79%!) 

3. Deelt het college de mening  van de PVV dat de strategie met deze pellets qua klimaatbeleid uitsluitend en alleen ten doel heeft de papieren (EU-)-doelen te halen en niets, maar dan ook niets te maken heeft met een bijdrage aan een veronderstelde bestrijding van een verondersteld klimaatprobleem wereldwijd? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt het college de mening van de PVV dat de strategie met deze pellets qua bedrijfsvoering er uitsluitend en alleen op is gericht om schaamteloos enorme sommen subsidiegeld uit de staatskas te trekken ten einde de bedrijfsresultaten van RWE-Energy danig op te krikken ten koste van zowel de belastingbetaler als – volgens de gelovigen van het CO2-verhaal als vertolkt door klimaatjomanda Al Gore- “het klimaat”? Zo nee, waarom niet?

5. Kennis genomen hebbende van de onthutsende feiten: is het college genegen om met haar 30,8% aandelen druk uit te oefenen binnen de “Stichting Essent Sustainability Development”, deze voor alle partijen en kennelijk “het klimaat”, behalve RWE zelf, nadelige subsidie-binnenhark-praktijken een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

6. Acht het College het moreel verantwoord medewerking te verlenen aan een peperdure truc die de Nederlandse burger rechtstreeks raakt  in de portemonnee, terwijl daar slechts veronderstelde “klimaatschade” tegenover staat, in plaats van het door RWE gepresenteerde rooskleurige klimaatplaatje?(8)

7. Indien RWE volhardt in deze CO2-gehalte opdrijvende praktijken, zal het College dan een procedure in het werk stellen om de clausule “wanbeleid”(3), met bijbehorende boete van € 20.000.000 te effectueren? Zo nee, waarom niet?

8. Met kennelijke instemming van het College worden in de Amercentrale jaarlijks ongeveer 2.000.000 bomen verbrand. Deelt het College de mening van de PVV dat in dit licht gezien de besparing van één boom per vergadering door papierloos te werken volstrekt hypocriet, of liever, volslagen belachelijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zullen we dan maar weer gewoon met papier gaan vergaderen?

Hoogachtend, 

Namens de PVV Statenfractie, 

Alexander van Hattem

Harry van den Berg 

(1) http://climategate.nl/2011/06/16/biomassabijstook-verbrandt-4800-euro-subsidie-per-uur/

(2) http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=71954 

(3) http://bit.ly/17njUpB

(4) http://www.greenpeace.nl/press/Persberichten-2011/Import-houtpellets-voor-biomassa-vernietigt-Canadese-bossen/?accept=0718682d8d654b9bc293493342e0254e

(5) http://www.rwe.com/web/cms/en/598024/rwe-innogy/technologies/biomass/procurement-international/waycross-georgia/news/

(6) http://www.lowtechmagazine.be/2013/01/hoe-duurzaam-zijn-houtpellets.html#more

(7) http://climategate.nl/2013/04/09/bijstook-hout-in-kolencentrales-nu-belangrijkste-brandstof-europa/

(8) http://www.rwe.com/web/cms/en/87098/rwe-innogy/technologies/biomass/