PVV ruikt financiële beerput bij Capital D

In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 18 mei 2013 wordt de dreigende teloorgang van de Eindhovense designkoepel Capital D beschreven. Vanwege financieel wanbeleid was de organisator van o.a. Dutch Design Week en de Dutch Design Awards feitelijk al failliet. Een miljoeneninjectie is nodig om Capital D overeind te kunnen houden.

In het betreffende artikel wordt gesteld dat de provincie Noord-Brabant zich niet alleen betrokken voelt bij en zich verantwoordelijk acht voor Capital D, maar ook dat de provincie geldelijke steun toegezegd zou hebben.

PVV'er Mariëtte Frijters-Klijnen spreekt over het dumpen van zuur verdiend belastinggeld in een bodemloze financiële beerput. Haar collega Patricia van der Kammen ziet het ook als een mislukte poging om de wankele basis onder Eindhoven Culturele Hoofdstad te stutten.

Beiden willen dan ook weten hoe het zover heeft kunnen komen en hebben hierover Statenvragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.

Zij vragen zich af wie de toezegging over steun met provinciaal belastinggeld heeft gedaan, om hoeveel geld het in totaal gaat en zij vragen om de financiële kraan per direct dicht te draaien.

 

 

Geacht college,

In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 18 mei 2013 wordt de dreigende teloorgang van Capital D beschreven.[1] Eén passage trok onze speciale aandacht: “Verder spreken betrokken partijen (Design Academy, Brainport Development, TUe en provincie) hun betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor Capital D uit. Ze zeggen ook steun toe. Steun in de vorm van diensten, adviezen, faciliteiten, personeel. Alleen de provincie heeft het over geld. Bedragen worden niet genoemd.”

De PVV heeft hierover de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met dit artikel?  

2. Wanneer, bij monde van wie en in welk forum heeft de provincie haar betrokkenheid uitgesproken, die in deze passage wordt aangehaald?

3. Is er een verslag van deze bijeenkomst? Zo, ja, kan de PVV in bezit worden gesteld van dit verslag? Zo nee, waarom is er geen verslag opgemaakt?

4. Indien er geen verslag is opgemaakt, kan het college wel aangeven wat de inbreng van de provincie was op deze bijeenkomst? Zo nee waarom niet?

5. Heeft de woordvoerder van de provincie op deze bijeenkomst over geld gesproken? Zo ja, in welke context en zijn daarbij bedragen of intenties genoemd?

6. Hoeveel geld heeft de provincie inmiddels, direct of indirect, besteed aan Capital D? Graag ontvangen wij een volledig en allesomvattend overzicht, waarin voor alle jaren per jaar de directe en indirecte financiële ondersteuning evenals overige materiële directe en indirecte steun is meegenomen, voor zowel Capital D als haar spin-offs en projecten.

7. Is het college het eens met de PVV, dat Capital D er financieel een puinhoop van heeft gemaakt? Zo nee, waarom niet?

8. Vindt u het ook niet meer dan redelijk dat er direct een einde moet worden gemaakt aan het in deze bodemloze put storten van zuur verdiend belastinggeld? Zo nee waarom niet? Bent u bereid de daad bij het woord te voegen en Capital D geen cent subsidie of steun te geven? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u het met ons eens dat indien Capital D omvalt (en daarmee de Dutch Design Week) er een wel heel wankele basis overblijft voor Eindhoven/Brabant2018 en een duidelijke bres wordt geslagen in de kansen voor Eindhoven/Brabant2018 als culturele hoofdstad? Zo nee, waarom niet?
Heeft deze overweging meegespeeld in de kennelijke intentie van het college om Capital D met staatssteun koste wat kost overeind te houden? Zo nee, welke overwegingen zijn dan wel de basis voor het drijvend houden van een zinkend schip?
Hoe denkt het college dat de jury van Culturele Hoofdstad 2018 over dergelijke constructies zal oordelen?

 

Hoogachtend, 

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

 

[1]  http://www.anp360.nl/nieuws/article/2340038?h=1b929fbcffa0ca93fc81f8df5d645d87