PVV Noord-Brabant: Provinciebestuur zet zichzelf voor paal

Begin vorig jaar gaf gedeputeerde Johan van den Hout aan dat hij meetpalen bij de vliegbasis Volkel en Gilze-Rijen wilde plaatsen om geluid te meten. Hij meldde ook dat de provincie nog niet weet wat ze met de meetgegevens gaat doen.

Volgens de PVV wist de gedeputeerde donders goed dat voor de handhaving van geluidsbelasting een ‘berekende’ geluidsbelasting gebaseerd op in de luchtvaartwetgeving vastgestelde voorschriften de basis is, en geen meting. De meetgegevens van de meetpalen vormen dus geen wettelijke basis om iets mee te doen, laat staan er beleid op te baseren.

Daarom vindt de PVV de meetpalen geldverkwisting: het lijkt er sterk op dat hier het belastinggeld wordt uitgegeven zonder duidelijk doel. En zoals de gedeputeerde zelf aangaf wist hij nog niet wat de Provincie met de gegevens ging doen.

Fractievoorzitter Alexander van Hattem is verbijsterd. Hij vraagt zich af of klaarblijkelijk, als een kip zonder kop, beslissingen worden genomen die tienduizenden euro's belastinggeld kosten voor iets waarvan je niet weet wat het oplevert of wat je er mee moet. Hij roept het College van Gedeputeerde Staten, met initiatiefnemer Van den Hout voorop, ter verantwoording door middel van Statenvragen.

 

Geacht college,

In de Statenvergadering van 20 januari 2012 heeft gedeputeerde Van den Hout aangegeven dat hij samen met de COVM's (Commissies voor Overleg en Voorlichting over de Milieuhygiëne) wil bezien of het in het kader van geluidsoverlast zinvol is om nabij de verschillende Brabantse vliegvelden niet alleen op de reguliere wijze de geluidsbelasting via modellen te berekenen, maar daarnaast ook echt te gaan meten met behulp van meetpalen die de provincie samen met de gemeenten zouden kunnen plaatsen. Het was volgens zijn zeggen maar een idee. Dit idee heeft hij daarvoor reeds in de media geponeerd op 21 december 2011.[1]

De PVV fractie heeft hierover de volgende vragen:

 1. Waarom heeft de gedeputeerde de media eerder dan Provinciale Staten op de hoogte gesteld van zijn voornemen om meetpalen te plaatsen?
 1. Is dit voornemen in het college omarmd voor alle vliegvelden waar een COVM actief is? Zo nee, waarom niet?
 1. Bij welke vliegvelden in Noord-Brabant zijn of worden meetpalen geïnstalleerd? Had dit besluit de unanieme instemming van de COVM’s? Zo nee, welke partijen vertegenwoordigd in de COVM’s waren hier op tegen en op welke gronden?
 1. Op welke wijze en voor welke bedragen participeert de provincie in de geplaatste of te plaatsen meetpalen? Welke andere partijen participeren in dit project, op welke wijze en voor welke bedragen?Kunt u een volledig financieel overzicht geven, inclusief een tijdlijn? Kunt u een volledig organisatorisch overzicht geven, inclusief tijdlijn?

In de wet- en regelgeving is geen rol weggelegd voor daadwerkelijke meting van geluidsbelasting. In de luchtvaartwetgeving is bij het vaststellen van de geluidsruimte voor een luchthaven en bij de handhaving daarvan gekozen voor een ‘berekende’ geluidsbelasting. Die wordt bepaald middels in de luchtvaartwetgeving vastgestelde voorschriften voor de berekening van de geluidsbelasting. Deze geluidskarakteristieken zijn op grond van daartoe strekkende procedures door certificeringsinstanties bepaald. Vanwege meetbeperkingen zijn gegevens van metingen rondom luchthavens niet geschikt om juridische geschillen over geluidsoverlast van vliegtuigen te beslechten. Dit is onlangs nog bevestigd door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu[2].

 1. Is het college op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom het meten van geluidsbelasting? Zo nee, waarom niet?
 1. Kan het college uitleggen waarom zij belastinggeld besteedt aan meetpalen die geen juridisch doel en geen objectieve beleidsdoelen kunnen dienen?

In het eerder aangehaalde artikel stelt de heer Van den Hout dat hij zou nog wat zou willen veranderen als voorzitter van COVM. Hij zou de bijeenkomsten open willen stellen en burgers er inspreekrecht willen geven. Het COVM is echter al een openbaar overlegorgaan waar ook burgers deel van uitmaken, en de vergaderingen zijn openbaar[3].

 1. Op welke wijze was gedeputeerde Van den Hout, ondanks zijn veelvuldige afwezigheid op de vergaderingen, in staat om veranderingen op een verantwoorde, gefundeerde en op draagvlak gebaseerde wijze voor te stellen en door te voeren?
 1. Welke veranderingen zijn sinds deze uitspraak van gedeputeerde Van den Hout reeds gerealiseerd?
 1. Zijn de door gedeputeerde Van den Hout voorgestelde veranderingen voor de voorzitters van de COVM Eindhoven en Woensdrecht, de heer Van Heugten en de heer De Boer, ook aanleiding geweest om veranderingen door te voeren? Zo ja, wat is hiervan de stand van zaken? Zo nee, waarom niet?

Op 25 april 2012 heeft gedeputeerde Van den Hout aangegeven dat de provincie nog niet weet wat ze wil doen met de uitkomst van geluidsmetingen bij de vliegbases Volkel en Gilze-Rijen[4].

 1. Bent u het met de PVV eens dat er geen provinciale projecten zouden moeten worden opgestart zonder dat daar een visie, beleid en doel aan ten grondslag ligt? Zo nee, waarom niet?
 1. Weet het college inmiddels wel wat ze met de gegevens van de geluidsmetingen gaat doen? Zo ja, wat dan? Zo nee, waarom niet? Is het college bij een ontkennend antwoord bereid eventuele lopende projecten direct te staken?
 1. Kan het college aangeven wie de gegevens van de meetpalen gaat analyseren? Kan het college ook aangeven wat hiervan de kosten zullen bedragen? Zo ja, gaarne een volledig financieel overzicht. Zo nee, waarom niet?
 1. Is het college het eens met de PVV dat uit de resultaten van de meetpalen alleen maar naar voren zal komen dat er vlieglawaai in de omgeving van een vliegbasis is?
 1. Is het college met de PVV van mening dat met het installeren van dure meetpalen zonder onderbouwing en beargumenteerd doel het publiek belang op geen enkele wijze wordt gediend? Zo nee, waarom niet? Is het college bereid alle eventueel lopende projecten per direct te staken?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

[1] http://boxmeer.kliknieuws.nl/nieuws/133558/gedeputeerde-wil-geluidsmetingen-in-volkel

[2] http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20130208/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vj72fmt009z7.pdf blz 6

[3] http://www.covm.nl/downloads/Informatiebrochure_COVM_CLSK_def.pdf

[4] http://www.bd.nl/regio/regio-oss-en-uden/onduidelijkheid-over-geluidsmeting-provincie-bij-basis-volkel-1.1267172