PVV Noord-Brabant: Organisatie Eindhoven Culturele Hoofdstad knutselt artistiek met begroting

De PVV Noord-Brabant is met stomheid geslagen over de chaotische gang van zaken rondom de begroting voor Eindhoven Culturele hoofdstad 2018. Na de bekendmaking dat het Rijk 7,5 miljoen euro zal bijdragen aan Culturele Hoofdstad 2018 buitelden diverse woordvoerders van 2018Eindhoven|Brabant in de media over elkaar heen om de consequenties voor het miljoenenproject te duiden. Volgens de een wordt er niet aan de begroting getornd, maar volgens de artistiek directeur Martijn Sanders is de begroting neerwaarts bijgesteld. Weer een ander heeft een glazen bol en voorspelt dat er nog miljoenen aan Europese subsidie gaan binnenstromen.

"Deze gang van zaken toont de incompetentie van de organisatie aan en is wat de PVV betreft wederom een signaal dat de stekker zo snel mogelijk uit dit megalomane eliteproject moet", aldus Mariëtte Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant. Haar collega Patricia van der Kammen vult aan: "De organisatie mist kennelijk ook elk gevoel voor maatschappelijk bewustzijn: met kreten als 'wij zijn de enige die 100 miljoen op tafel kunnen leggen' toon je aan volstrekt los van realiteitszin te zijn.

Het is wel Brabants belastinggeld waar deze mensen nogal nonchalant over spreken."

De chaos is voor de PVV reden om statenvragen te stellen.

 

 

Geacht college,

Na de bekendmaking dat het rijk 7,5 miljoen euro zal bijdragen aan Culturele Hoofdstad 2018, buitelden in de media diverse woordvoerders over elkaar om de consequenties voor 2018Eindhoven|Brabant uit te leggen:

- In een artikel in de Telegraaf [1] van 2 juli jl. wordt volgens een woordvoerster niet getornd aan de totale begroting van 140 miljoen euro.

- Volgens een woordvoerder van de Eindhovense cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) kan er nog wel 5 miljoen euro Europese subsidie binnengehaald worden (Brabants Dagblad 2 juli jl.) [2]

- Volgens de organisatie Brabant2018 blijft de totale begroting 140 miljoen, aldus een ANP-bericht in diverse media.[3] [4]

- In diverse artikelen onder andere op Omroep Brabant[5] en in het Brabants Dagblad[6] geeft artistiek directeur Martijn Sanders aan dat het totale budget is bijgesteld naar 134 miljoen euro. In het artikel op Omroep Brabant wordt ook gesteld dat er nog hoop is op Europese subsidies.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de bovengenoemde berichtgeving?

2. Hoe is de woordvoering van 2018Eindhoven|Brabant geregeld?

3. Bent u met de PVV van mening dat het project kennelijk een eenduidige visie, zelfs al over het budget, ontbeert? Zo nee, waarom deelt u die mening niet? Hoe oordeelt het college over het ontbreken van een eenduidige visie op budget en budgetbeleid in het licht van financiële afbreukrisico's en transparantie naar de burger?

4. Hoe is het budget van 134 miljoen opgebouwd en samengesteld, zowel wat betreft kosten als dekking?

5. Hoe is het budget van 140 miljoen opgebouwd en samengesteld, zowel wat betreft kosten als dekking?

6. Welk budget is het juiste budget, hoe is dit samengesteld zowel wat betreft kosten als dekking?

7. Indien er ten opzichte van de door PS vastgestelde kaders waarbij destijds een totale begroting van 141,5 miljoen euro gold een budgettaire wijziging of financiële beleidswijziging (samenstelling en dekking budget) heeft plaatsgevonden, zoals de diverse mediaberichten suggereren, wanneer en op welke manier heeft de Raad van Toezicht van de stichting Eindhoven|Brabant2018 besloten en/of geadviseerd over deze bijstelling? Wanneer en in welk verslag is dit vastgelegd? Kan de PVV in bezit worden gesteld van de verslaglegging? Zo nee, waarom niet?

8. Op welke wijze en in welk document is of wordt de (bijgestelde) begroting gemeld aan de internationale jury? Kan de PVV in het bezit worden gesteld van het document dat de meest recente begroting (inclusief onderbouwing) bevat die aan de internationale jury is gemeld?

De Europese subsidie bestaat uit een vast bedrag van 1,5 miljoen euro voor de stad die de titel krijgt toegewezen. De woordvoerder van de Eindhovense cultuurwethouder stelt in het Brabants Dagblad van 2 juli dat er “nog wel 5 miljoen Europese subsidie binnengehaald kan worden”. Dat er een mogelijkheid bestaat om extra Europese subsidie binnen te harken wordt door Sanders bevestigd in een artikel in het Eindhovens Dagblad van 4 juli jl[7], waarin hij stelt dat“Maar Brabant rekent ook op 5 miljoen aan andere Europese subsidies, met name uit structuurversterkende programma's. Die zijn echter niet gekoppeld aan culturele activiteiten” en "We hebben een extern bureau laten uitzoeken of daar mogelijkheden liggen. Dat kwam tot de conclusie dat we zelfs hoger dan die 5 miljoen kunnen uitkomen."

9. Op welke “structuurversterkende programma’s” doelt Sanders?

10. Deelt u de mening van de PVV dat hier een poging wordt ondernomen om op oneigenlijke gronden koste wat kost dekking te vinden voor het miljoenen aan belastinggeld verslindende elitaire project Culturele Hoofdstad? Deelt u de mening van de PVV dat belastinggeld bedoeld voor structuurversterking nimmer ingezet mag worden om te verijdelen dat het dure kunstfeestje van Sanders en co wordt bedorven? Zo nee waarom niet?

11. Kunt u de stelling van de PVV Noord-Brabant weerleggen die stelt dat Sanders de zaak probeert te bezwendelen door Europese subsidies aan te willen vragen die niet zijn bedoeld voor culturele activiteiten, maar wel zullen worden aangewend ter dekking van de kosten van het dure elitefeest van Eindhoven Culturele Hoofdstad?

12. Is u bekend dat het aanvragen van subsidies op oneigenlijke gronden een strafbaar feit is? Realiseert het college zich dat Sanders met zijn uitspraken een grens overschrijdt? Zo nee, waarom niet?

Gaat het college akkoord met het aanvragen van Europese structuurfondssubsidies ter dekking van een miljoenengat in de begroting van 2018Eindhoven|Brabant? Wie zal de aanvragende partij gaan zijn in deze?

In het artikel op Omroep Brabant noemde de heer Martijn Sanders de bijdrage van 7,5 miljoen euro van twee ministeries woensdag een gemiste kans, omdat de organisatie op een bijdrage van 20 miljoen euro rekende. In het artikel in het Eindhovens Dagblad wordt Sanders geciteerd: "Jammer. Nederland is erg zuinig, vergeleken met wat andere landen besteden. Ik had verwacht dat het Rijk meer had willen doen.”

13. Bent u het eens met de PVV dat grootgraaier Sanders (1500 euro per dag!) zich wel een hele grote broek aanmeet om ministeries de maat te nemen in deze moeilijke economische tijden? Zo nee, waarom niet? Is het college dezelfde mening toegedaan als Sanders omtrent de beslissing van de minister? Zo ja, kan het college dat in de beantwoording publiekelijk aan de Brabanders uitleggen? Zo nee, bent u bereid om Sanders hier met kracht op aan te spreken en uw verontwaardiging daarbij niet onder stoelen of banken te steken? Zo nee, waarom niet?

In het artikel in het Brabants Dagblad wordt Sanders geciteerd: "We hebben de begroting iets teruggeschroefd" en "Dat betekent niets voor het programma. De onderdelen die we bedacht hebben hangen niet aan budget. Het kan ook met wat minder."

14. Indien de benedenwaartse bijstelling geen invloed heeft op het programma, waar zouden de 7,5 miljoen euro in de originele begroting dan aan besteed zijn?

15. Indien de benedenwaartse bijstelling geen invloed heeft op het programma, bent u het dan met de PVV eens dat de begroting minstens 7,5 miljoen euro te hoog was? Zo nee, waarom niet?

16. Indien een zogenaamd professionele organisatie met daarin ruim boven de Balkenendenorm betaalde functionarissen stelt dat de benedenwaartse bijstelling geen invloed heeft op het programma, bent u het dan met de PVV eens dat het werk- en denkniveau van de planmakers zwaar tekort schiet als het gaat om het plannen en beheren van een project van deze miljoenenomvang, ook nog eens belastinggeld en niet het eigen geld van de betreffende functionarissen? Zo nee, waarom niet?

Er wordt een miljoenenbijdrage van het bedrijfsleven begroot, totaal minstens 20 miljoen euro. In een artikel in het Financieel Dagblad[8] stelt Sanders dat dagelijks nieuwe aanmeldingen van sponsoren binnen komen.

17. Hoeveel harde toezeggingen zijn inmiddels binnen en tot welk bedrag? Is dit aantoonbaar, bijvoorbeeld via vastgelegde contracten of schriftelijke harde intentieverklaringen? Zo ja, kan de PVV inzage hebben in de toezeggingen?

18. Is het college op de hoogte van het feit dat sommige van de in het artikel genoemde bedrijven in financiële problemen verkeren c.q. verantwoordelijk zijn voor grondwatervervuiling in Noord-Brabant?[9][10]Hoe oordeelt het college daarover in het licht van de financiële risico's die samenhangen met het Culturele Hoofdstad project op kosten van de belastingbetaler? Op welke wijze worden financiële tekorten afgedekt?

19. Alles overziende, bent u net als de PVV Noord-Brabant van mening dat het megalomane project 2018Eindhoven|Brabant onmiddellijk moet worden gestaakt, dat Sanders wegens verregaande wanprestatie direct ontslagen moet worden en de beloning van Sanders moet worden teruggevorderd wegens het ongegeneerd verbrassen van belastinggeld -bij voorkeur via niet-Brabantse netwerkvriendjes-, veel te rooskleurige of zelfs onware voorstelling van zaken te schetsen en verregaande incompetentie op financieel en beheersmatig gebied? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen