Maikel Boon - moties

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 4 december 2015 ter bespreking van het provinciaal milieu en waterplan,
 
Constaterende:
 
- Dat Provinciale Staten in 2014 zonder evaluatie of overleg met de agrarische sector de    akkerdistelverordening heeft ingetrokken;
- Dat terreinbeheerders nu niet meer verplicht kunnen worden om akkerdistels te verwijderen;
- Dat door het intrekken van de akkerdistelverordening het risico bestaat dat agrariërs meer chemische bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken;
 
Overwegende:
 
- Dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot veel bijensterfte;
- Dat chemische bestrijdingsmiddelen ook schadelijk kunnen zijn voor vlinders, andere insecten en insectenetende vogels;
- Dat door het voorlopig opnieuw instellen van de akkerdistelverordening het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voorkomen kan worden;
 
Verzoekt het college:
 
- De akkerdistelverordening tijdelijk opnieuw in te stellen, om de periode tot de nieuwe omgevingsverordening van kracht is te overbruggen;
- Om met diverse partners een pilot te starten naar de mogelijkheden van een duurzame en milieuvriendelijke bestrijdingsmethode van de akkerdistel;
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
 
Maikel Boon,
PVV Noord-Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 04-12-2015, ter bespreking van ontwerpbesluit 78/15 B,
 
     Besluiten:
 
In ontwerpbesluit 78/15 B de tekst
 
"Het voorstel
 
1. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 -2021 vast te stellen, elektronisch bekend als NL.IMRO.9930.pmwp2016-va01, en daarmee de uitvoering van wettelijke taken te continueren en;
2. Daar bovenop ambities te realiseren door samen met partners te werken aan de opgaven op het gebied van gezondheid, veiligheid en groene groei door:
2.1 meer in te zetten op het halen van de doelstellingen uit de Kader Richtlijn Water;
2.2 meer in te zetten op de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit voor de verschillende gebruiksfuncties;
2.3 meer in te zetten op een schone lucht, niet teveel lawaai, geur en licht;
2.4 meer in te zetten op een duurzame grondstoffen-, energie- en
voedselvoorziening.
3. Het bij het PMWP horende Planmilieueffectrapport en de aanvulling daarop vast te stellen.
4. In te stemmen met instelling van de reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan conform het in bijlage 1 opgenomen instellingsbesluit;
4.1 in te stemmen met storting van €34,8 mln euro in de reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan;
5. Te bepalen dat het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 in werking treedt per 22 december 2015. "
 
te wijzigen in
 
"1. Het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 -2021 vast te stellen, elektronisch bekend als NL.IMRO.9930.pmwp2016-va01, en daarmee de uitvoering van wettelijke taken te continueren en;
2. Te bepalen dat het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 in werking treedt per 22 december 2015. "
en gaan over tot de orde van de dag.
 

 
Maikel Boon
PVV Noord-Brabant