PVV Noord-Brabant: Essent duurzaam misleidend en toezicht provincie faalt!

De PVV in Noord-Brabant haalt keihard uit naar gedeputeerden Van den Hout (SP) en Pauli (VVD), omdat deze kennelijk hun plicht verzaakt hebben binnen de commissie die moest toezien op het duurzaamheidsbeleid van RWE-Essent. In vragen aan het provinciebestuur wil de PVV opheldering over, voor zover bekend, niet opgemerkte misleiding en belangenverstrengeling bij Essent op duurzaamheidsgebied.

“Slapende Statenleden en gemeenteraadsleden hebben in de vorige periode statuten van de duurzaamheidscommissie, met daarin het bizarre punt dat informatie slechts ná fiat van RWE-Essent naar buiten gebracht mag worden, goedgekeurd. Hierdoor kan ik niet controleren wat daar gebeurd is. Slechts een marketingboekwerkje resteert waarin haarfijn wordt uitgelegd dat het energiebeleid desastreus is, het bedrijfsresultaat de afgrond ingejaagd wordt, doelen niet bereikt zijn en de opmerkelijke conclusie er dan tóch mee door te gaan”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

“Essent suggereert op haar website dat de gebruikte biomassa vooral reststromen van hout zijn, waar in de praktijk hele Amerikaanse natuurbossen voor worden geveld. Het hout is gecertificeerd door het door Essent opgerichte Green Gold Label, waar in de directie 2 van de 3 leden werkzaam zijn voor RWE-Essent”. Van den Berg merkt fijntjes op dat oud PvdA-minister Cramer al sinds 2012 bezig is deze organisatie onafhankelijker te krijgen, maar “dat dit wellicht door tijdgebrek met haar 27 duurzame baantjes nog niet van de grond gekomen is”.

Harry van den Berg

 

Geacht college,

Een informatieverzoek van Statenlid Van den Berg (PVV) betreffende het ontvangen van notulen en verslagen van vergaderingen van de Essent Sustainability Development Council is op grond van de “Duurzaamheidsovereenkomst” geweigerd(11). Dit zorgt er voor dat controle door de volksvertegenwoordiging van de werkzaamheden van gedeputeerden Pauli en van den Hout (beiden nader te noemen “u”) binnen deze council onmogelijk geworden is. Hierdoor ziet de PVV-fractie zich gedwongen middels onderstaande vragen duidelijkheid te krijgen over een aantal verontrustende zaken:

1         Essent misleidt de consument op de website door op de belangrijkste webpagina te doen alsof de gebruikte biomassa bestaat uit“dood plantenmateriaal zoals gft en snoeihout. Maar ook bijvoorbeeld aan frituurvet, mest, rioolslib of landbouwgewassen”(1). Dit terwijl volgens uitspraken van de CEO van Essent tijdens de enkele weken geleden gehouden beeldvormingsdag meer dan 80% van de door Essent verwerkte biomassa bestaat uit gekapt Amerikaans bos. Heeft u of een ander lid van de council deze misleiding opgemerkt? Zo ja, wat heeft u er mee gedaan? Zo nee, wat heeft u dan wel gedaan?

2         De bulk van de biomassa van Essent wordt geproduceerd met Amerikaans bos, in een vervolgpagina meldt Essent dit op de website.

           Daarbij worden opnieuw belangrijke duurzaamheidsfeiten weggelaten, zoals het feit dat pas na vele decennia en niet na 15 jaar de CO2-kringloop gesloten is, daarbij zelfs de eerste tientallen jaren zorgt voor een extra CO2-uitstoot of dat de bossen inmiddels aangemerkt kunnen worden als natuurbossen(2)(3).

           Grootste probleem is dat niet alleen reststromen (hetgeen nog enigszins als “duurzaam” uit te leggen is), maar vooral nagenoeg hele bossen verwerkt worden tot pellets. Greenpeace(4)en het PBL(5), maar ook ondergetekende(6)zijn hier zeer kritisch over geweest. In hoeverre is bovenstaande kritiek door u binnen de council besproken en is dit in het beleid geïmplementeerd?

3         De Amerikaanse biomassa is gecertificeerd met het “onafhankelijke” Green Gold Label(7). Dit label is geïnitieerd door Essent en 2 van de 3 leden van het Executiveboard van deze organisatie vervullen prominente posities binnen RWE-Essent.(8). Is dit door de council opgemerkt? Zo ja, vindt u dit een schoolvoorbeeld voor onafhankelijke certificering? Zo nee, wat heeft u dan wel gedaan?

4         Het Green Gold Label is sinds 2012 niet meer in handen van Essent(9). Volgens “kartrekker” en voormalig PVDA-minister Jacqueline Cramer(10)zou het Green Gold Label “onafhankelijker” worden. Getuige voornoemde website(8)is dit niet gebeurd. Is dit door de council opgemerkt? Zo ja, wat heeft u met die informatie gedaan? Zo nee, wat heeft u dan wel gedaan?

5         Heeft de vertegenwoordiging van Essent in de council ooit gerept over het feit dat de organisatie die certificeert door henzelf is geïnitieerd en in meerderheid wordt bestuurd? Zo ja, welke informatie is precies doorgegeven en wat heeft u daarmee gedaan? Zo nee, heeft u zelf onderzoek verricht en wat is daar uit gekomen?

6         Heeft het college, met de kennis van nu, de bereidheid de oud-aandeelhouders van Essent opnieuw bijeen te roepen ennader onderzoek in te stellen naar de misleiding van de consument op de Essent-website en de transparantie en onafhankelijkheid van het Green Gold Label en de prominente rol van RWE-Essent daarin? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?      

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Harry van den Berg

1 https://www.essent.nl/content/overessent/het_bedrijf/biomassa/over_biomassa.html

2 http://climategate.nl/2013/06/28/stichting-essent-sustainability-development-bert-pauli-vvd-legaliseert-milieucriminaliteit/

3 http://www.lowtechmagazine.be/2013/01/hoe-duurzaam-zijn-houtpellets.html

4 http://www.greenpeace.nl/press/Persberichten-2011/Import-houtpellets-voor-biomassa-vernietigt-Canadese-bossen/

5

http://www.energieoverheid.nl/2013/10/15/centraal-planbureau-meer-duurzame-energie-leidt-niet-perse-tot-minder-co2/en

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3491368/2013/08/13/Houtkap-voor-biomassa-leidt-tot-meer-CO2-uitstoot.dhtml

6 http://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/970-pvv-noord-brabant-krankzinnige-verbranding-belastinggeld-in-amercentrale 

7 http://www.mvoverslagessent.nl/mvo-verslag/a1045_Green-Gold-Label-voor-de-certificatie-van-biomassa 

8 http://www.greengoldcertified.org/site/pagina.php?id=26

9 http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=881

10 http://www.parlement.com/id/vhia2qep4cy4/j_m_jacqueline_cramer