Statenvergadering 8 december: Inbreng Oss Life Sciences Park

Voorzitter, de PVV fractie heeft kennis genomen van het voorstel, en is blij dat de Provincie haar best doet voor een economisch initiatief, waarmee een belangrijk stuk werkgelegenheid geborgd kan zijn. Het is een mooi initiatief, zeker indien het succesvol zal zijn. Daarnaast willen wij GS bedanken voor hun inzet om na de bekendmaking van MSD om uit Oss te vertrekken, alles in het werk te hebben gesteld om de werkgelegenheid en kennis te behouden voor deze regio. Via deze manier van participatie kan de Provincie de risico's beperkt houden en zijn er zelfs reële uitzichten dat het geïnvesteerde kapitaal over enkele jaren terugvloeit in de kas van de Provincie.

Naar aanleiding van de antwoorden op technische vragen en bespreking in de commissie leven bij onswel nog een aantal kanttekeningen en vragen.

Een belangrijk zorgpunt voor ons betreft de bezettingsgraad van het Life Science Park. De huidige inschatting is dat deze eind 2012 maximaal een derde is. Ook voor de jaren daarna blijft de bezetting vooralsnog laag. Wij vinden dat zorgwekkend, en vragen ons af in hoeverre het park dan aantrekkelijk is voor exploitatie door potentiële marktpartijen, maar ook in hoeverre het park dan wel aantrekkelijk blijft voor vestiging door nieuwe of bestaande bedrijven.

Wij pleiten ervoor eventuele additionele of alternatieve gebruiksmogelijkheden die een behoorlijke mate aanverwantschap hebben met het Life Sciences concept of de Life sciences keten,actief te onderzoeken. Dit omwille van de potentiële werkgelegenheid die dat met zich meebrengt maar zeker ook om de aantrekkelijkheid voor exploitatie door marktpartijen te borgen.

De OLSP Holding BV krijgt een one-tier board, een besturingsstructuur die nieuw is in Nederland. Wij zien deze structuur als een uitstekende mogelijkheid om meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de bestuurders te leggen. We onderstrepen daarbij de keuze voor een meerderheid van bestuurders met een toezichthoudende rol (met bestuursverantwoordelijkheid) binnen die board.

De PVV ziet graag dat het gebruik van proefdieren op het Life Sciences Park beperkt wordt tot enkel die gevallen waarin andere testmogelijkheden geheel niet mogelijk zijn of de wet het testen op proefdieren in verband met de eventuele toelating van medicijnen op de Nederlandse markt vereist.

Het college wil eenmaal per jaar rapporteren over de voortgang. De PVV ziet daarbij graag korte en krachtige rapportage over de voortgang, risico's en nieuwe ontwikkelingen. Frequentie vinden wij echter niet het belangrijkste, wij vragen GS met nadruk om actief aan Provinciale Staten te rapporteren op het moment dat daar aanleiding toe is. Oftewel: Zorg voor goede monitoring, en koppel terug op het moment dat er zich noemenswaardige ontwikkelingen voordoen.