Amendement Agrofood

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 juli 2014, behandeld het Statenvoorstel 47/14 inzake de Voorjaarsnota 2014;

Besluiten, dat de volgende tekst aan beslispunt 2 van het ontwerp-besluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd: “(…begrotingsboekwerk 2015), met dien verstande dat de in Tabel 3 ´Knelpunten binnen bestaand beleid´ van bijlage 1 A punt 2 genoemde bedragen worden besteed aan ondersteuning van de burgers in urgentiegebieden in de omgevingsdialoog i.p.v. kennisoverdracht en communicatie naar de consument over de waarde van ons voedsel”.

Toelichting:

•           Op 7 februari zijn de Structuurvisie en de Verordening Ruimte 2014 door PS vastgesteld en hierin hebben agrarisch ondernemers de opdracht gekregen om met hun omgeving in dialoog te gaan bij majeure bedrijfsveranderingen en -ontwikkeling.

•           ‘’Door kennisoverdracht en communicatie over hetgeen er in Brabant gebeurt op het gebied van Agrofood kan de consument zich bewuster worden van de waarde van ons voedsel en de keuzes die hij/zij heeft in zij/haar gedrag.‘’ is geen kerntaak van de provincie.

•           De positie van burgers in urgentiegebieden aan de omgevingsdialoog is niet evenwichtig indien omwonenden, in tegenstelling tot ondernemers en gemeenten, niet beschikken over professionele ondersteuning en over dezelfde mate van (gezondheidstechnische, juridische) kennis als de dialoogpartners.

Partij voor de Vrijheid

Joyce Kardol