Amendement inzake Asielzoekerscentrum (AZC)

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 juli 2015,

behandelend het Statenvoorstel 33/15 inzake Verordening ruimte 2014,

Besluiten in het ontwerpbesluit 33/15B dat de volgende tekst aan de Verordening ruimte 2014 wordt toegevoegd onder artikel 4.13: “

Asielzoekerscentra

Een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied bepaalt dat vestiging van een asielzoekerscentrum niet is toegestaan.’’