Motie geen BVG-woningen naar statushouders

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 2 oktober 2015,

Constaterende dat:

  • De woningen vanuit de Brabantse VerkoopGarantie (BVG) volgens de taakstelling zo snel mogelijk verkocht moeten worden;
  • Asielbeleid geen kerntaak voor de provincie is;
  • Makelaardij geen kerntaak voor de provincie is;

Overwegende dat:

  • Het huisvesten van asielzoekers dan wel statushouders in BVG-woningen een marktverstorende werking zal hebben;

Verzoeken GS om:

  • De woningen vanuit de BVG niet ter beschikking te stellen voor de huisvesting van asielzoekers dan wel statushouders;

en gaan over tot de orde van de dag,

PVV Noord-Brabant

Joyce Kardol

 

Deze motie mocht van de andere partijen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant NIET ingediend worden tijdens het vragenhalfuurtje. Is op 13-11-2015 alsnog ingediend.