Motie 'RES’en onderwerpen aan correctief referendum'

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:

• In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat het nieuwe college voor de komende drie jaar het correctief referendum mogelijk gaat maken;
• De vier Brabantse RES-regio’s nog bezig zijn met het opstellen van hun concept-RES’en

Overwegende dat:
• De RES’en zowel op financieel als op ruimtelijk gebied zeer ingrijpende gevolgen zullen hebben voor Brabant en de (leefwereld van de) Brabanders;
• De RES’en daarom bij uitstek geschikt zijn om het nieuwe instrument van het correctief referendum bij in te zetten, zodat de Brabanders over dit onderwerp hun stem kunnen laten horen;

Besluiten:
• De vier Brabantse RES’en door middel van een correctief referendum voor te leggen aan de Brabanders, alvorens de bestuurlijke opvattingen van de provincie definitief worden vastgesteld;

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg
Patricia van der Kammen

 

PVV Noord-Brabant