Motie “afzien van bestuurlijke actie gemeentelijke besluitvorming windturbines A16”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 19 juni 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 43/20 Wijzigen besluiten Provinciale coördinatieregeling voor project windenergie A16,

Constaterende dat:

- gemeentebesturen na het vervallen van de PCR kunnen besluiten om infrastructuur, zoals aanleggen van bouwwegen die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van windturbines, niet toe te staan

Overwegende dat:

- het niet toestaan van bouwwegen er toe leidt dat windturbines niet geplaatst kunnen worden op de voorziene plaatsen

Verzoeken het college:
- af te zien van welke bestuurlijke actie dan ook, indien een gemeentebestuur het plaatsen van windturbines op bovengenoemde of andere op lokale democratische besluitvorming gebaseerde wijze onmogelijk maakt

 

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg