Motie Geen draagvlak = Geen windmolens

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


- in (de samenvatting van) het Bestuursakkoord 2020-2023 de volgende tekst te vinden is: “Wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering van het Klimaatakkoord, onder voorwaarde van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak.”

Overwegende dat:
- de daad bij het woord gevoegd dient te worden

Verzoekt het college
- daar waar geen draagvlak voor plaatsing van windturbines is onder de omwonenden, geen windturbines toe te staan

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant