Amendement Brabantvoucher

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel Perspectiefnota,

Constaterende:

- dat PS worden uitgenodigd richtinggevende opdrachten aan GS mee te geven
- dat de horeca al maanden zeer zwaar te lijden heeft onder de overheidsmaatregelen rondom Corona

 Overwegende:
- dat de Noord-Brabantse vrijetijdeconomie niet kan floreren zonder een bloeiende horeca
- dat de leefbaarheid en levendigheid in onze kernen ernstig onder druk staat als de horeca verdwijnt
- dat de Provincie de mogelijkheden heeft om de horeca te ondersteunen

Besluiten in ontwerpbesluit 25/21B een besluitpunt 2 toe te voegen:

2. Tot de invoering van een Brabantvoucher-systeem om de Brabantse horeca te ondersteunen en helpen herstellen. Het systeem voorziet in een voucher voor alle kiesgerechtigde Brabanders, te besteden in onze mooie en gastvrije Brabantse horeca, conform voorstel in de bijlage bij dit amendement.

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant

 
BIJLAGE bij amendement "Brabant-voucher"

Samenvatting
De Brabantse Vrijetijdseconomie en dan met name de horeca staat onder immense druk. Horeca en toerisme zijn zwaar getroffen door de Coronamaatregelen, zonder een duidelijk vooruitzicht op herstel en steun. Dit voorstel beoogt de uitgifte van een voucher (Brabantvoucher) voor iedere kiesgerechtigde Brabander, te besteden binnen de Brabantse horeca. De voucher ter waarde van 40 euro heeft als doel een omzetimpuls binnen de Brabantse vrijetijdseconomie te realiseren en vormt daarmee een steun in de rug voor de ondernemers zodra zij weer open mogen. De dekking van de kosten (maximaal 85 miljoen) kan gevonden worden in middelen investeringsagenda, dan wel immunisatieportefeuille. Desgewenst kan de vrije begrotingsruimte worden ingezet.

Het voorstel
Voorgesteld wordt een herstelinvestering van maximaal 85 m€ in de vrijetijdseconomie, om middels een vouchersysteem voor volwassen Brabanders een directe en concrete omzetherstelimpuls voor de vrijetijdseconomie, met name de horeca, te realiseren.

Nadere onderbouwing
De Provincie Noord-Brabant heeft de mogelijkheid om met beschikbaar kapitaal concreet de helpende hand uit te steken richting de vrijetijdseconomie in Brabant. De vrijetijdseconomie en dan met name de horeca is door de maatregelen i.v.m. Corona onevenredig zwaar getroffen en daarmee ook de vele Brabanders die in de horeca werkzaam zijn/waren. De provincie beschikt over voldoende middelen om deze belangrijke sector, die nu hard getroffen is maar onder normale omstandigheden voor banen, levendigheid en economische voorspoed zorgt, te ondersteunen.

De vrijetijdseconomie in Brabant vertegenwoordigt een enorm economisch belang en is tevens van grote waarde voor de Brabantse werkgelegenheid. De horeca is de motor daarvan. Deze heeft een goede naam en draagt samen met onze mooie volksculturele evenementen bij aan het gastvrije en bourgondische imago van onze provincie.

De aanwezigheid van een variëteit en veelheid aan horeca naast recreatiemogelijkheden, toeristische trekpleisters en verblijfsaccommodaties is ook van onschatbaar belang voor de leefbaarheid van en levendigheid in onze kernen.

Ter inspiratie voor het voorstel om middels een vouchersysteem een concrete en directe omzetimpuls te geven aan de sector kan worden gekeken naar Luxemburg, waar een zeer vergelijkbaar voucherinitiatief tijdens de coronacrisis in het leven is geroepen, gericht op verblijfsaccommodaties . De werking, voorwaarden en mogelijk praktische uitvoering van de Brabantvoucher zouden op ruwweg gelijke wijze kunnen verlopen.

Tevens zou kunnen worden onderzocht hoe vouchers ook reeds kunnen worden ingezet op basis van een reservering (bijvoorbeeld een boeking, reserveringen etc.). Wel zou dan gewaarborgd moeten zijn dat de leveringsverplichting die dat voor de ondernemers meebrengt, ook wordt gerealiseerd.

De uitwerking en uitvoering zou bij voorkeur in samenwerking met en mogelijk zelfs via ondernemers kunnen verlopen.