MOTIE geen ambtenaren bij Extinction Rebellion

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

• Extinction Rebellion (XR)-activisten illegale acties hebben ondernomen, zoals het bezetten en vernielen van snelwegen, vliegvelden en privé-eigendommen;
• XR momenteel ambtenaren oproept om zich bij deze illegale acties aan te sluiten ;

Overwegende dat:
• XR-activisten herhaaldelijk democratische vergaderingen hebben verstoord, wat in strijd is met de wet en een directe bedreiging vormt voor onze democratie;
• De illegale acties van XR de facto criminele, ondermijnende activiteiten zijn die onze rechtsstaat ondermijnen;
• De gedragscode voor provinciale ambtenaren duidelijk aangeeft dat ambtenaren zich dienen te onthouden van privécontacten met personen of deelname aan groeperingen die herhaaldelijk normen en wetten overtreden of bekendstaan om criminaliteit en vandalisme
• De gedragscode van de provincieambtenaren verplicht om op zuivere en integere wijze te handelen ;

Spreken uit:
• Dat provinciale ambtenaren die deelnemen aan ondermijnende acties van Extinction Rebellion (XR) de rechtsstaat ondermijnen en een bedreiging vormen voor het democratische proces, wat ongewenst is;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant