Spreektekst themavergadering mestbeleid

Voorzitter,

Vandaag behandelen we het plan: duurzame veehouderij… dat niets meer is dan 3 mededelingen die van los zand aan elkaar hangen.

Zo haalt GS zonder reden de deadline voor de genomen stikstof maatregelen 8 jaar naar voren….8 jaar

Voorzitter, kunt u zich voorstellen dat uw bank u mededeelt dat uw hypotheek 8 jaar sneller afgelost moet worden?

Dit gaat schaalvergroting in de hand werken en de kleine bedrijven moeten straks vroegtijdig een eind maken aan hun bedrijf.

En deze sector heeft het al zo zwaar door lage prijzen, noodweer, problemen met de opvolging, fosfaatrechten, Brusselse regelgeving op regelgeving op regelgeving..

En de boeren die hun hoofd nu nog boven water kunnen houden krijgen te maken met een onbetrouwbare overheid.

De provincie verwacht dat partijen met een direct belang in mestbewerking mee-investeren en dat alle partijen menskracht beschikbaar stellen….waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd?

Welke invloed heeft de provincie op de erkenning van de stikstofkunstmestvervangers uit dierlijke mest als kunstmeststof?

De verwachtingen van de Brabantse burgers over staldering zijn hoog, maar GS maakt de burgers blij met een dode mus

In de mededeling staat letterlijk: Staldering is geen instrument om lokale overlast op te lossen, maar staldering stuurt op de omvang van de veestapel maar is niet waterdicht een toename van de veestapel blijft mogelijk……

Dus de overlast blijft en zelfs de groei van de veestapel blijft mogelijk

Krijgen we door de stalderingregeling weer concentratie gebieden en schaalvergroting?

En hoe staan de gemeenten tegen over de stalderingsregeling, en waar liggen de kosten.

Kan de gedeputeerde concreet omschrijven hoe de stalderingsdienst eruit komt te zien?

De PVV zet grote vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de juridische houdbaarheid van dit plan.

Is de aankomende wet Vee dichtheid niet een veel beter instrument?

Over de BZV:

De conclusies uit het advies van BrabantAdvies zijn voor de PVV helder, zo is het effect van de BZV beperkt of niet vast te stellen, …..het blijft zelfs nog een vraag of de BZV juist niet remmend heeft gewerkt op het stimuleren tot verduurzaming van de sector omdat Bedrijven voornamelijk zijwaarts zijn uitgebreid.

Toch adviseert BrabantAdvies de BZV te handhaven als instrument maar om aanpassingen door te voeren. De PVV heeft daar de volgende vragen over:

Het voorstel om een minimale score te hanteren voor gezondheid, kan de gedeputeerde vertellen wie gaat bepalen welke aspecten onder gezondheid gaan vallen en de weging daarvan?

Kunnen er maatregelen getroffen worden om zijwaarts uitbreiden tegen te gaan?

Zelfs BrabantAdvies adviseert om in de BZV het volgende te laten vervallen: thema energie, en de maatregelen zoals het bord langs de kant van weg, de website, de webcam, de maatlat biodiversiteit ….. maar dit advies heeft de PVV u al meermaals gegeven….waarom heeft u niet eerder naar de PVV geluisterd?

Bij continuering van de BZV adviseert de PVV om de thema’s dierenwelzijn en brandveiligheid niet te laten vervallen maar juist te verstevigen.

Voor de PVV is het van groot belang dat dit college zich hard maakt voor de Brabantse burgers en boeren en niet de oren laat hangen naar Brussel.

De PVV fractie gruwelt van de Europese bemoeienis en is wars van Europese milieuwaanzin zoals Natura 2000.

Deze maken het mestdossier problematischer dan het is.

Onze Brabantse agrarische sector behoort tot de wereld top.

Voor de PVV is het van belang dat er een veehouderijsector in Brabant is met meer oog voor de omgeving …..dit kan door maatwerk of een gebiedsgerichte aanpak

De inzet van de provincie moet er niet op gericht zijn om alles te verpakken in regels, maar te zorgen voor de aanpak van overlast en handhaving daar waar mogelijk.

De PVV wil met klem oproepen aan dit college: kies voor onze burgers, kies voor onze boeren

Voorzitter tot zo ver.