Themadag 10 juni 2022: integrale bijeenkomst Statenvoorstel 14/22 Nota Grondbeleid, Statenvoorstel 15/22 Strategische provinciale grondbank en Statenvoorstel 13/22 Wijziging Verordening treasury (oordeelsvormend)

Voorzitter,
Om maar direct duidelijk te zijn: de PVV-fractie heeft grote bedenkingen bij deze voorstellen, die vooral bedoeld zullen zijn om onze boeren hún grond te ontnemen. Door deze gezamenlijk te behandelen worden ruimtelijke grondzaken, natuur- en landbouwdossiers én met de wijziging van de treasuryverordening ook financiële dossiers op één hoop geveegd, wat een zorgvuldige behandeling niet ten goede komt.

Volgens de stukken is de directe aanleiding om een nieuwe nota voor het provinciale grondbeleid te maken de gewijzigde Verordening treasury 2021, waardoor ruimte is ontstaan voor maatschappelijke investeringen ten laste van de immunisatieportefeuille, bijvoorbeeld in grond. GS stelt een transitie van beleggen naar investeren te beogen, onder andere om te investeren in duurzame landbouwgronden, een hypotheekfonds, bijdragen aan campussen zoals Pivot Park of de benodigde maatregelen binnen het programma van regionale energiestrategie. Kortom, de immunisatieportefeuille gaat als zogenaamde ‘investering’ gepotverteerd worden voor allerlei provinciale prestige en deugdramprojecten. Daarvoor zijn de spelregels van de Verordening treasury extra ver opgerekt, waarbij investeringen ook “maatschappelijk renderend” mogen zijn.

GS beweert dat aan deze voorstellen ‘geen directe financiële gevolgen’ zitten, maar in werkelijkheid geeft dit het college alle ruimte om het belastinggeld te laten rollen: om te beginnen maar liefst 42,5 miljoen uit de immunisatieportefeuille voor een strategische grondbank.

En die strategische grondbank is weer bedoeld om het onteigenen van onze boeren massaal mogelijk te maken: deze grondnota gaat met de grondbank vooral worden ingezet om in het kader van de stikstofmaatregelen onze boeren met de rug tegen de muur uit te kopen en hun grond om te zetten is waardeloze nieuwe nepnatuur. Het voorstel bevat dan ook een aanpassing van het onteigeningsbeleid ten behoeve van het bereiken van instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden. Het Peelvenen-project zit al prominent in deze plannen. Bovendien kijkt het college daarbij likkebaardend naar de 25 miljard in het Nationaal Programma Landelijk Gebied en het Stikstoffonds van de Rijksoverheid, waarvan zij verwacht dat een deel van die miljarden naar Brabant zal komen voor de “afwaardering van grond in de melkveesector”. Tegen dit perverse onteigenen van onze boeren met miljarden aan belastinggeld voor de stikstofwaanzin maakt de PVV dan ook ernstig bezwaar.

Ook de koop/pachtconstructie (sale and leaseback) waarbij na aankoop de grond in (erf)pacht wordt uitgegeven aan de voormalige eigenaar is misselijkmakend. Boeren worden onder druk gezet om hun land te verkopen waarbij de provincie vervolgens via de pachtovereenkomst bepaalde beperkende voorwaarden stelt, gericht op “duurzaam agrarisch grondgebruik”. Boeren verliezen zo de zeggenschap over hun eigen land en bedrijfsvoering. Geen eigen bezit meer, maar meer overheidsbezit.

Ook wil GS de immunisatieportefeuille inzetten voor investeringen in de energietransitie indien daarvoor grond nodig is, dus voor de bouw van windparken, zonnevelden en de aansluitingen daarvan. Grond uit de grondbank kan worden ingezet voor de energietransitie, waardoor ook een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheidsdoelstellingen, aldus GS. Voor de PVV is dit onwenselijk en onacceptabel.

De beoogde 1,5 procent rendement is een gemiddelde, dus zal er ook als ‘maatschappelijk rendement’ veel gepotverteerd worden uit de immunisatieportefeuille, de financiële risico’s die GS hiermee neemt lijken groter te zijn dan bij solide beleggingsfondsen. Maar het grootste bezwaar is en blijft het inzetten op het afpakken van 500 hectare landbouwgrond van onze boeren, onder dreiging en daarmee dwang door onteigening, voor stikstofgekte en wind- en zonneparken. Deze voorstellen verdienen dan ook geen enkele steun.