Miskleun artistiek directeur Culturele Hoofdstad‏

In een reportage van Omroep Brabant deed artistiek directeur van 2018Eindhoven het voorkomen dat het mislopen van de titel in feite te wijten was aan de jury, omdat volgens Sanders de criteria niet zo duidelijk waren. Klinkklare leugens, zo stelt de PVV Noord-Brabant. De criteria voor kandidatuur voor Culturele Hoofdstad zijn sinds jaar en dag bekend. Sanders is er zelfs nog op gewezen in het juryrapport na de eerste selectieronde!

Reden voor de PVV om indringende vragen te stellen over het functioneren van Sanders.

 

Vrijdagmiddag 6 september maakte de jury bekend welke Nederlandse stad wordt voorgedragen voor de titel

Europese Culturele Hoofdstad 2018. Noord-Brabant dong via Eindhoven mee naar de titel, de organisatie daarvan was in handen van artistiek leider Martijn Sanders.

De criteria voor kandidatuur voor Culturele Hoofdstad zijn sinds jaar en dag bekend. Zo zijn er diverse internetpagina's gewijd aan de procedure inclusief alle relevante documentatie[i], en is er een uitgebreide handleiding ontwikkeld voor steden die willen meedingen naar de titel van culturele hoofdstad van Europa.[ii] In deze handleiding wordt nadrukkelijk de aandacht gevestigd op 2 criteria: de Europese dimensie van het evenement (pt 3.2, blz 11 e.v.) en criteria in verband met "Stad en burgers" (pt 3.3 blz 12 e.v.).

Volgens een artikel op Omroep Brabant[iii] heeft de artistiek directeur de heer Martijn Sanders een belangrijk criterium voor Europese Culturele Hoofdstad 2018  gemist, namelijk dat van burgerschapszin.

Dit leidt tot de volgende vragen:

      1.      Bent u bekend met het artikel op de website van Omroep Brabant?3

      2.      Bent u bekend met de criteria die de Europese Commissie voor Cultuur heeft gesteld?

      3.      Kunt u bevestigen dat de artistiek directeur inclusief zijn team ook bekend was dan wel op de hoogte is gesteld van diverse bronnen en documentatie betreffende de sinds jaar en dag vastgestelde criteria? Zo nee waarom niet?

      4.      Deelt u de mening van de PVV dat niet alleen de artistiek directeur, maar iedereen die betrokken was bij het tot stand komen van het bidbook, had kunnen en moeten weten van de door de Europese Commissie gestelde criteria? Zo nee, waarom niet?

In het juryrapport van november 2012[iv] werd gesteld dat in het eerste bidbook de “European Dimension is not dealt with in a satisfactory way in the bid”.

      5.      Bent u het eens met de PVV dat de artistiek directeur zich toen al niets aantrok van de door de Europese Commissie gestelde criteria? Zo nee, waarom niet?

Ook waren er aanbevelingen over de “City and Citizens” dimensie en twijfel aan de kwaliteiten van de artistiek directeur.

      6.      Wanneer en op welke wijze heeft het college gecontroleerd of de aanbevelingen van de jury ter harte zijn genomen?

      7.      Kan het college reageren op het gestelde in het artikel van Omroep Brabant: Sanders vindt dat de 'goalpalen verplaatst zijn' tijdens de race om de titel Culturele Hoofdstad. "Ik denk dat bij voorbaat niet duidelijk is gemaakt dat dit criterium ineens zo'n grote rol zou spelen."

      8.      Deelt het college de uitspraak van de heer Sanders? Zo nee, welke mening is het college dan toegedaan?

      9.      Is het college net als de PVV van mening dat een artistiek directeur die zich kennelijk niet heeft verdiept in de criteria en spelregels voor de wedstrijd zijn financiële vergoeding onwaardig was? Zo nee, waarom niet?

     10.   Zo ja, bent u bereid om de heer Sanders wegens wanprestatie in gebreke te stellen en zijn vergoeding (deels) terug te vorderen? Zo nee, waarom vindt u niet dat de belastingbetaler het geld terug moet krijgen?

     11.   Bent u bereid om de overeenkomst met de heer Sanders per direct te beëindigen? Zo nee, waarom vindt u dat hij zijn contract nog zou moeten uitzitten?

     12.   Hoeveel geld is er in totaal aan de artistiek directeur betaald?

     13.   Heeft de Stichting 2018Eindhoven volgens het college volledig voldaan aan haar opdracht, zoals uitgebreid omschreven in de opdracht aan de stichting, opgenomen in het investeringsdossier[v]? Kan het college op elk individueel punt van paragraaf 1 en 2 van de opdracht haar reactie geven? Zo nee, waarom niet?

     14.   Is het college het eens met de PVV, dat er zo snel mogelijk een onderzoek moet komen naar het mislopen van de titel Culturele Hoofdstad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke vorm en op welke termijn?

Hoogachtend,

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Mariette Frijters-Klijnen