Aanvullende Statenvragen over Entree Nationaal Monument Kamp Vught

Geacht college,

Bij brief van 13 januari 2014 heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld die op 4 februari zijn beantwoord via kenmerk 3528666. Deze beantwoording waarbij geconstateerd wordt dat een antwoord op een vraag ontbreekt evenals verkregen aanvullende informatie, is aanleiding tot de volgende vervolgvragen.

      1.      In vraag 3 informeert de PVV onder meer naar de verwachting van het college over het effect van het heffen van entreegeld op de toegankelijkheid van het monument. Het college beantwoordt deze vraag niet. De PVV ziet graag alsnog een antwoord tegemoet.

      2.      In het antwoord op de vraag of het college de mening van de PVV deelt dat in beginsel geen entree mag worden geheven voor een bezoek aan een zo belangrijk historisch monument constateert u dat het Anne Frankhuis en de gedenkplaats Westerbork eveneens entree heffen. Het Anne Frankhuis heeft geen buitenplaats met asputten. Gedenkplaats Westerbork heeft een buitenplaats die gratis toegankelijk is en waar alleen entree geheven wordt in het herdenkingscentrum. Bent u het eens met de PVV dat derhalve uw vergelijking mank gaat? Zo nee waarom niet? Bent u aldus bereid om te bewerkstelligen dat analoog aan Westerbork de buitenplaats van Kamp Vught gratis toegankelijk blijft? Zo nee, waarom niet?

In de subsidiebeschikking van 17 december 2012 aan Nationaal Monument Kamp Vught is de voorwaarde opgenomen dat de entree niet geldt voor scholieren, oud-gevangenen en nabestaanden. In de beantwoording van vraag 4 antwoordt u: “Daarom zijn wij voor de periode 2012 -2015 met het Nationaal Monument Kamp Vught overeengekomen dat zij in geen geval entree heffen voor scholieren, oud-gevangenen en nabestaanden. Dit betekent overigens niet dat er geen kosten in rekening mogen worden gebracht voor rondleidingen of voor educatieve programma’s.” Informatie verkregen bij de directie van Kamp Vught en hun site[i] [ii] leert dat individuele scholieren entree moeten betalen. Alleen in groepsverband, aangemeld via een school en tegen betaling van een aanzienlijk bedrag door de school is de entree voor scholieren gratis.

      3.      Zijn de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoek van scholieren aan Kamp Vught een juiste uitwerking van de voorwaarde die GS in de subsidiebeschikking voor de gratis toegang voor scholieren voor ogen had? Zo nee, is GS bereid om hernieuwd met de directie in gesprek te gaan om dit te repareren? Zo niet, waarom niet?

 4.     Bent u met de PVV van mening dat elke scholier in Brabant kennis moet nemen van de verschrikkingen die hebben plaatsgevonden in Kamp Vught? Zo nee, waarom niet? Niet elke school is bereid of in staat om hun leerlingen in de gelegenheid te stellen om Kamp Vught te bezoeken. Bent u het met de PVV eens dat een financiële drempel de toegankelijkheid tot zo een belangrijk monument beperkt? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Mariëtte Frijters-Klijnen