Statenvragen “Cultuurbeleid uit de hoge hoed getoverd”

Geacht college,

In het Brabants Dagblad van 3 oktober is te lezen dat gedeputeerde Swinkels op vrijdag

2 oktober de Cultuurvisie van het college van GS voor de komende jaren heeft gepresenteerd.[1]

Dit roept de volgende vragen op:

1) Klopt de inhoud van het artikel in het Brabants Dagblad?

2) Waarom moeten Provinciale Staten een nieuwe meerjarenvisie van het college van Gedeputeerde Staten uit de media vernemen, in plaats van hier vooraf over geïnformeerd te worden? Deelt u dan de mening van de PVV dat het bestuurlijk onbehoorlijk is dat Provinciale Staten dit soort zaken uit de krant moet vernemen?

3) In dit artikel wordt gesproken over het “administratief makkelijker maken” voor culturele instellingen die ook reeds een rijkssubsidie ontvangen.

-       Is het college net als de PVV van mening dat er een volstrekt verkeerd signaal uitgaat van het pamperen en in de watten leggen van organisaties die sowieso al meervoudig aan het subsidie-infuus hangen?

-       Bent u net als de PVV van mening dat u hiermee subsidiestapelen beloont, in plaats van de organisaties steunen die hun best doen om zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn van publieke subsidiegelden?

-       Bent u net als de PVV van mening dat er juist minder bureaucratie zou moeten zijn voor organisaties die zelf hun broek ophouden in plaats van de subsidiesponzen? Zo nee, waarom niet?

4) Volgens het openbaar CV van gedeputeerde Swinkels is hij als nevenactiviteit actief tekstschrijver (muziek)theater. Is het college net als de PVV van mening dat deze nevenactiviteit in combinatie met de gepresenteerde plannen voor de komende jaren van extra geld naar met name theater- en muziekgezelschappen, festivals en beeldende kunstinstellingen (de schijn van) mogelijke belangenverstrengeling met zich meedraagt? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant

Willem Bakker

 


[1] http://www.anp360.nl/nieuws/article/15359067?h=ff2af52b95c77599a3b5a72c00510602

 

Beantwoording: pdfCultuurbeleid_hoge_hoed_beantwoording_dd_03-11-2015.pdf