Statenvragen biomassa en afvalverbranding

Geacht college,

De afgelopen jaren heeft de Brabantse PVV keer op keer via moties[1][2] en amendementen de nadelen van biomassa-(mee-)stook onder uw aandacht gebracht. Opnieuw komt nu de biomassa in de pers zwaar onder vuur te liggen[3]. Ook de afvalverbranding ligt letterlijk onder vuur[4]. Dit leidt tot de volgende vragen:

1) Heeft u kennis genomen van het AD-artikel dat helder maakt dat de miljardensubsidies voor biomassa weggegooid geld zijn, het energie opwekken uit houtstook en verbranden van biomassa vervuilend zijn en tevens juist veel meer Co2 uitstoten dan bijvoorbeeld het winnen van gas? Zijn de conclusies zoals genoemd over de onzinnigheid van de subsidies en de negatieve effecten op de Co2-uitstoot volgens het College te weerleggen? Zo ja, welke feiten wil het college daarvoor aandragen?

2) Kunt u een overzicht geven van bestaande, in aanbouw zijnde en geplande biomassacentrales in Noord-Brabant? Bij welke van deze speelt de provincie een rol en welke rol?

3) Bent u bereid om, gezien de feiten over deze biomassa, de volgende acties te nemen:
- T.a.v. luchtkwaliteit: het plaatsen van luchtmeetapparatuur in de omgeving van de centrales, met name voor de meting van NOx (stikstofverbindingen) en (ultra-) fijnstof PM2,5 en PM10
- T.a.v. vergunningverlening: een stop op vergunningen voor activiteiten samenhangend met vuilverbranding van uit buitenland afkomstig afval, houtstok, biomassa
- T.a.v. veiligheid: inventarisatie van brandproblemematiek[5]

Zo nee, waarom niet?

4) Deelt u de mening van de PVV dat biomassa, maar ook “houtstook particulieren”, afvalverbranding en biofuels in de echte wereld helemaal niet schoon, CO2-vrij, dus ook niet “duurzaam” zijn, maar enkel in de wereld van het boekhoudkundige rekenmodel?
Zo ja, bent u dan bereid om dit bij publicaties inzake het percentage “duurzame energie” biomassagerelateerde energie uit te sluiten van uw duurzaamheidsrekensom?
Zo nee, waarom niet en waarom neemt u de bevolking in de maling?

5) Bent u net als de PVV van mening dat het verwarmen van woonhuizen met energie die is opgewekt in een afvalverbrandingsinstallatie waar een flink deel van het afval per stookolieschip of dieselvrachtwagen is aangevoerd vanuit het buitenland (tot aan Griekenland toe[6]) ook geen “verduurzaming”, maar volslagen idioot is?  Zo nee waarom niet?

6) Hoe rekent u het stookolie- en dieselverbruik in de aanvoerstromen van afval vanuit het (verre) buitenland door in uw “CO2-boekhouding”?

7) Vindt u het aan de burgers verkoopbaar dat terwijl er miljarden aan kostbaar belastinggeld als subsidie voor houtstook, biomassa e.d. worden verstrekt, waarmee vervuilende én peperdure energie wordt opgewekt, de burgers dan ook nog op grote schaal te horen krijgen dat zij van het schone en goedkope aardgas af moeten? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid om een streep te zetten door uw “van het gas af”- doelstelling? Zo nee, waarom niet?

8) Tot welke afstand acht u het zinvol en vooral “duurzaam” als een boer met een aanhanger vol snoeihout achter zijn dieselslurpende tractor naar een biomassacentrale moet? Hoe rekent u daarbij het dieselverbruik daarbij door in uw “CO2-boekhouding”?

 Vriendelijke groet,

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant

[1] https://pvvnoordbrabant.nl/component/zoo/item/motie-windmolens-en-biomassa 

[2] https://pvvnoordbrabant.nl/nieuws/moties/1687-motie-biomassa-is-niet-duurzaam 

[3] https://www.ad.nl/nieuws/miljardensubsidies-voor-biomassa-zijn-weggegooid-geld~adf24748/ 

[4] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2300307-minder-afval-betekent-ook-minder-restwarmte-het-kabinet-moet-kiezen.html 

[5] https://www.ad.nl/binnenland/brand-amercentrale-is-onder-controle~a3419ef7/ 

[6] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2019/06/20/besluit-op-wob-verzoek-over-afvalimport/190620_wob-besluit+geimporteerde+afval+en+verwerkt+in+Nederlandse+verbrandingsovens+%280-4-19-0017%29_Geredigeerd.pdf 

 

Beantwoording: pdfBiomassa_en_afvalverbranding_beantwoording_dd_4-11-2019.pdf