Statenvragen vertraging aanpak A58 Tilburg - Eindhoven

Geacht college,

In het begeleidend stuk bij de de 6e voorrtgangsrapportage SmartwayZ[1] lezen wij ondermeer: “Deelopgave A58 Tilburg – Breda: De MIRT-verkenning is in mei 2019 gestart, omdat de personele bezetting niet eerder rondgemaakt kon worden. Deze deelopgave heeft hierdoor een vertraging van ongeveer een jaar oplopen” en in de voortgangsrapportage zelf dat openstelling in 2026 verwacht wordt.

De PVV heeft daarover de volgende vragen:

1 Sinds wanneer bent u op de hoogte van het jaar vertraging binnen de Deelopgave A58 Tilburg - Breda als gevolg van problemen met personele bezetting, waarom heeft u de staten daar niet eerder over geïnformeerd en wat heeft u gedaan om de vertraging te beperken?

2 In de voortgangsrapportage wordt over deze Deelopgave gemeld dat de meest logische variant € 70 miljoen gaat kosten. Wat is de meest logische variant?

3. Bent u het met de PVV eens dat nagenoeg al het asfalt voor een al dan niet tijdelijke spitsstrook tussen Tilburg-Centrum-West en Knooppunt St. Annabosch al aanwezig is, dat alle kunstwerken al voldoende breed zijn en alle matrixportalen aangepast zijn om na aanpassing van het matrixsysteem en een paar potjes verf in no-time de spitsstrook te realiseren, in 2020 in plaats van 2026? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met de PVV eens dat bij doorstromend verkeer op dit tracé de vervuiling en de geluidsoverlast zowel op de A58 als op het onderliggend wegennet (N282, verkeer door Gilze en Riel) significant gereduceerd zal worden ten opzichte van de huidige situatie? Zo nee, waarom niet en zo ja, wie en/of wat houdt een spoedmaatregel in de vorm van een tijdelijke spitsstrook tegen overlast tegen?

5. Betekent het jaar vertraging dat de oplevering niet in 2026, maar in 2027 plaats zal vinden, of is de vertraging al in het schema van de voortgangsrapportage geactualiseerd?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://brainps.brabant.nl/handlers/SISModule/downloaddocument.ashx?documentID=1203585 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_vragen_Jaar_vertraging_A58_Tilburg-Breda_beantwoording_dd_3-12-2019.pdf